Oud omroepmedewerker Emous start radiozender in de VS

Wie be­gint er nou een nieuw ra­dio­sta­ti­on? Nou, Jan Emous en Wim Mei­ners. Niet in Ne­der­land, want die markt lijkt vrij­wel ver­za­digd. Wél in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Daar zijn Jan, oud-ra­dio­pre­sen­ta­tor van RTV Noord-Hol­land en Wim, voor­ma­lig hoofd­re­dac­teur van De Gooi- en Eem­lan­der, het sta­ti­on Pa­per­back Ra­dio be­gon­nen. We­reld­wijd de eni­ge zen­der met al­leen maar ‘boe­ken­nieuws’.

Het dit jaar ge­lan­ceer­de ra­dio­sta­ti­on gaat niet strikt over boe­ken, maar ook over schrij­vers, film­sce­na­ri­o’s, boek­ont­wer­pen en bij­voor­beeld waar­om het ene boek goed loopt het an­de­re niet. Mu­ziek komt uit de ja­ren zes­tig, ze­ven­tig en tach­tig. Met en­ke­le uit­ge­ve­rij­en – waar be­ken­de schrij­vers on­der con­tract staan – is Pa­per­back Ra­dio een sa­men­wer­kings­ver­band aan­ge­gaan en bo­ven­dien be­zit Wim Mei­ners in de VS, het land waar hij al lan­ge tijd woont, een ei­gen boe­ken­uit­ge­ve­rij.

Wim Mei­ners (67), die zijn Ne­der­land­se tijd in Bun­scho­ten door­bracht, had geen énkele er­va­ring met ra­dio ma­ken. „Ik had er to­taal geen ver­stand van.” Jan Emous des te meer, bij de re­gi­o­na­le om­roep en bij de NOS en de KRO. „Via Fa­ce­book zocht Wim con­tact met mij en ver­tel­de over zijn plan­nen. Ik had daar wel oren naar. In maart schreef hij: ’Ik wil dat je naar me toe komt. Voor een half jaar. Je krijgt geen cent­jes, wel on­der­dak, een auto plus on­kos­ten’. Mijn vrouw vond zes maan­den nog wel te over­zien. En ik dacht: ik ben nu 62 en be­gin iets nieuws. Heer­lijk.”

Hil­ver­sum­mer Emous ging snel bij Ne­der­land­se om­roep­tech­ni­ci te rade. Wat heb je no­dig voor het op­star­ten van een ra­dio­sta­ti­on? Het lijst­je van ap­pa­ra­tuur mail­de hij naar Mei­ners, die op zijn beurt alle be­no­dig­de spul­len aan­schaf­te. Even la­ter reis­de Jan er ach­ter­aan. En werd ge­con­fron­teerd met een ka­mer vol gro­te do­zen. “‘Dit is het Jan, ik wens je er veel ple­zier mee’, zei Wim, wij­zend naar de do­zen.” Met con­stan­te hulp van­uit Ne­der­land kreeg Emous de boel aan de praat in de stu­dio, ge­ves­tigd on­der de rook van Camp Da­vid, Ma­ry­land.

Wim: „Ik geef al twin­tig jaar boe­ken uit in Ame­ri­ka, waar elk jaar meer dan een mil­joen nieu­we boe­ken uit­ko­men. Ie­der­een kan nu een boek uit­bren­gen en de rol van de uit­ge­ver wordt steeds min­der be­lang­rijk. Maar wat steeds be­lang­rij­ker wordt is de rol van mar­ke­ting en pro­mo­tie, want an­ders ver­drinkt dat nieu­we boek in de mas­sa. Dus ik dacht: laat mij dan maar eens een pro­mo­tie­plat­form creë­ren dat er nog niet is. Daar valt vast wel iets mee te ver­die­nen.”

Dat ver­die­nen ge­beurt ove­ri­gens niet met­een. „Ik houd er re­ke­ning mee dat we de eerst­ko­men­de twee, drie jaar nog wel met ver­lies draai­en”, al­dus ei­ge­naar Wim Mei­ners.

Vol­gens hem is er in heel Ame­ri­ka geen non-stop ra­dio­ka­naal over boe­ken en schrij­vers te vin­den. “Tot­dat wij er af­ge­lo­pen juni mee be­gon­nen”, al­dus Wim. “Pod­casts zijn er zat, maar geen live ra­dio, 24 uur per dag. De res­pons van gro­te uit­ge­vers zo­als Har­perCol­lins, Ha­chet­te en Har­le­quin kwam bij­na on­mid­del­lijk. Die stu­ren hun best­sel­lers naar ons toe voor in­ter­views. Nor­maal ge­spro­ken krijg je geen koe­voet tus­sen de deur bij die lui, maar zo­dra ze ho­ren dat je een live ra­dio­sta­ti­on bent, we­reld­wijd te be­luis­te­ren, gaan de poor­ten in­eens open.”

Pa­per­back Ra­dio heeft zich in­mid­dels na een half jaar ge­set­teld in de VS en heeft, naast Emous en Mei­ners, nog vier pre­sen­ta­to­ren voor pro­gram­ma’s als ‘Spea­king of book­s’, ’By the co­ver’ en ‘W­rit­ten for the screen’. „De eer­ste uit­zen­din­gen klon­ken ver­schrik­ke­lijk, ook om­dat Wim geen ra­dio-er­va­ring had. Nu gaat het stuk­ken be­ter. In­tus­sen heb ik me­zelf zo veel mo­ge­lijk over­bo­dig ge­maakt in de VS,door de men­sen daar een pre­sen­ta­tie­trai­ning te ge­ven en door het schrij­ven van een soort ra­dio­bij­bel voor de me­de­wer­kers.”

Van­af de zol­der van zijn wo­ning in Hil­ver­sum maakt Jan Emous bin­nen­kort da­ge­lijks een uur ra­dio voor de VS, dat via in­ter­net (strea­ming) wordt uit­ge­zon­den. “Maar er moet nog heel veel ge­daan wor­den. We heb­ben elke dag zes uur live uit­zen­din­gen, die we de rest van het et­maal her­ha­len, en het duurt nog wel even voor­dat we de vol­le 24 uur live zijn. Maar dat is het type uit­da­ging waar we wel van hou­den.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*