Het mediataxibedrijf van ’t Gooi

,,Wij zijn het leuk­ste taxi­be­drijf van Ne­der­land, ie­de­re dag is een feest­je”, zegt ei­ge­naar Astrid Boe­le vol over­tui­ging. Dat komt voor­al door­dat Taxi 19000 sterk ge­spe­ci­a­li­seerd is. Rij­den voor me­dia­be­drij­ven in Hil­ver­sum en Am­ster­dam is de core bu­si­ness, daar­naast zijn in­ter­na­ti­o­naal ope­re­ren­de an­de­re Gooi­se on­der­ne­min­gen klant.

De ac­ti­vi­tei­ten van Taxi 19000 gol­ven mee met het rit­me van de ac­tu­a­li­teit. Woens­dag 15 maart bij­voor­beeld was het ra­zend druk: ver­kie­zings­avond, dus tal van gas­ten moesten naar stu­dio’s wor­den ge­bracht en weer naar huis. ,,In de zo­mer is het vaak rus­tig, maar ver­der zijn we 24 uur per dag pa­raat”, vat Astrid Boe­le het sa­men. ,,We zijn echt een ver­leng­stuk van de me­dia.’’

Be­hal­ve heel Ne­der­land door­krui­sen haar au­to’s ook Bel­gië, Luxem­burg en ge­re­geld Duits­land. Een rit­je naar Pa­rijs is even­min uit­zon­der­lijk. Neem de aan­sla­gen van no­vem­ber 2015 in de Fran­se hoofd­stad. Een nieuws­or­ga­ni­sa­tie durf­de het niet aan men­sen per ho­ge­snel­heids­trein Tha­lys te la­ten rei­zen. Dus snel­de Taxi 19000 met ver­slag­ge­vers en ma­te­ri­aal aan boord naar Pa­rijs.

Vrien­de­lijk

Na­tuur­lijk, men­sen die op ra­dio en tv ko­men, heb­ben soms hun ei­gen­aar­dig­he­den. ,,Maar vrij­wel al­tijd zijn ze aar­dig en vrien­de­lijk”, zegt Boe­le. ,,Ook jon­ge ar­ties­ten ge­dra­gen zich keu­rig, ge­ven een hand en stel­len zich voor. Raar volk krij­gen we niet in de auto.’’

,,Ver­geet niet”, vult be­drijf­lei­der Pe­ter Blank aan, ,,dat we geen dron­ken men­sen uit de kroeg op­ha­len of zo­maar men­sen van sta­ti­ons. We ver­voe­ren men­sen die iets te ver­tel­len heb­ben, mee­st­al leu­ke din­gen.’’

Nou ja, één keer pik­te hij on­langs ie­mand op bij een sta­ti­on. ,,Een oud-pre­sen­ta­tor van de NOS. Die was met de trein vast­ge­lo­pen op sta­ti­on Naar­den-Bus­sum. Een an­de­re trein­pas­sa­gier mocht ook mee naar Hil­ver­sum. Die man wist niet wat hem over­kwam, wil­de met­een op de foto met de oud-pre­sen­ta­tor. Daar praat-ie denk ik nog heel lang over.’’

Na­men van pro­mi­nen­te pas­sa­giers noe­men ze niet. Boe­le: ,,Wij staan voor dis­cre­tie. Zo wor­den rit­ge­ge­vens al­tijd ver­nie­tigd. Op tijd zijn is ook heel be­lang­rijk. En vei­lig­heid na­tuur­lijk.’’ Zij­zelf en an­de­ren heb­ben een spe­ci­aal rij­be­wijs voor VIP-ver­voer. Zo hard mo­ge­lijk ach­ter­uit rij­den als er ge­vaar dreigt? Nee, dat nou net niet. ,,Wel zijn we ge­traind goed te let­ten op mo­ge­lij­ke vlucht­rou­tes. En of we ge­volgd wor­den. Dan kan het zaak zijn snel naar een tank­sta­ti­on, een po­li­tie­bu­reau of zie­ken­huis te rij­den.’’ ,,Of soms ge­woon even een rond­je om een ro­ton­de”, vult Blank uit ei­gen er­va­ring aan.

Bij­zon­der leuk is het als Taxi 19000 voor een sport­re­dac­tie uit­rukt naar de Was­se­naar­se paar­den­ren­baan Duin­digt. Blank: ,,Het dak gaat dan open en dan rij je met een staan­de ca­me­ra­man naast je over de koers­baan. Dat doen we al 28 jaar.’’ Zo te ho­ren heeft hij nu al zin in de vol­gen­de keer.

Di­ri­gen­ten

Ook al­weer bij­na der­tig jaar rijdt Taxi 19000 voor het Mu­ziek­cen­trum van de Om­roep aan de Hil­ver­sum­se Heu­vel­laan. Het Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest was daar ooit de eer­ste klant. ,,Met di­ri­gen­ten bouw je dan echt een band op, na ver­loop van tijd weet je bij­voor­beeld ook over hun op­groei­en­de kin­de­ren. Jon­ge di­ri­gen­ten la­ten chauf­feurs soms luis­te­ren naar nieu­we op­na­men. Maar ook de men­sen van de pro­duc­tie ken­nen we goed.’’

Toch blijft het con­tact al­tijd za­ke­lijk, on­der­streept Blank. ,,Het wordt nooit ouwe-jon­gens-kren­ten­brood.’’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*