Veronica: Hoe de wal het schip keerde

Een tur­bu­lent stuk­je me­dia­ge­schie­de­nis, dat is wat jour­na­list en film­ma­ker Hans Bec­ker vast­leg­de in zijn boek ‘Ra­dio Vero­ni­ca. Hoe de wal het schip keer­de’. Vrij­dag­mid­dag werd het boek, dat in de loop van de vol­gen­de week in de boek­han­dels zal lig­gen, ge­pre­sen­teerd in Car­tou­che in Hil­ver­sum.

Voor de ge­le­gen­heid was er een re­pli­ca van het schip neer­ge­zet. Ge­luids­tech­ni­cus en dj Adje Bouman (rechts, be­kend van de Adje Bouman Top Tien) raak­te er­bij in ge­sprek met Bec­ker. Schrij­ver en jour­na­list Auke Kok, die zelf ooit een boek schreef over de om­roep die be­gon als pi­ra­ten­zen­der, in­ter­view­de Bec­ker ten over­staan van ve­len die ooit bij Vero­ni­ca be­trok­ken wa­ren. Bec­ker werk­te van 1970 tot 1974 bij Ra­dio Vero­ni­ca voor het Pop­jour­naal, de Lexjo en het tijd­schrift Vero­ni­ca.
Hij maak­te dui­zen­den fo­to’s waar­van er meer dan drie­hon­derd in het boek zijn op­ge­no­men, ge­maakt aan boord van het Vero­ni­ca-schip en in de Me­dia­stad Hil­ver­sum stu­dio. Alle hoog­te- en diep­te­pun­ten ko­men langs. Na­men wor­den ge­noemd van dj’s en tech­ni­ci, ar­ties­ten die op­tra­den. Aan de stran­ding van het schip in 1973 wordt aan­dacht be­steed en aan het po­li­tie­ke ge­steg­gel dat voor­af­ging aan de wed­loop om vol­doen­de le­den te wer­ven om de om­roep­sta­tus bin­nen te ha­len.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*