Sander Dekker gaat omroepen strenger controleren

De pu­blie­ke om­roep gaat aan ban­den. Er komt ex­tra con­tro­le op nieu­we ac­ti­vi­tei­ten zo­als web­si­tes, ap­p’s en Net­flix-ach­ti­ge plat­forms. Ze mo­gen niet te markt­ver­sto­rend wer­ken.

Staats­se­cre­ta­ris Dek­ker (Me­dia) kon­digt aan dat de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) wat hem be­treft in kaart gaat bren­gen wat nieu­we ini­ti­a­tie­ven uit de ko­ker van de pu­blie­ke om­roep be­te­ke­nen voor kran­ten, com­mer­ciële zen­ders, of nieuws­si­tes.

Het Com­mis­sa­ri­aat voor de Me­dia toetst al of dit soort nieu­we dien­sten mo­gen. Het oor­deel van markt­mees­ter ACM wordt hier­aan toe­ge­voegd, zegt Dek­ker. De Eerste en Twee­de Ka­mer moe­ten nog in­stem­men.

De pu­blie­ke om­roep wordt met over­heids­geld be­kos­tigd. An­de­re me­dia red­den het op ei­gen kracht. De staats­om­roep be­geeft zich ech­ter steeds meer op com­mer­ci­eel ter­rein. Het pro­test van­uit dag­bla­den en com­mer­ciële zen­ders zwol daar­om aan. In de Twee­de Ka­mer luid­de met name D66 de nood­klok.

Kri­tiek is er bij­voor­beeld op Ra­dio 2 en 3 die vrij­wel lou­ter com­mer­ciële mu­ziek uit­zen­den en dat bo­ven­dien ver­kno­pen aan mu­ziek­eve­ne­men­ten en fes­ti­vals. Op in­ter­net stoot de pu­blie­ke om­roep web­si­tes als nu.nl en de dag­bla­den brood uit de mond.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*