Platform voor echte motorliefhebbers

Ne­der­land­se mo­tor­rij­ders be­die­nen Nick Glätt­li, Bart Verhoeven en Jan Kruit­hof via di­ver­se ka­na­len, waar­bij bin­nen­kort al­les on­der de merk­naam Pro­mo­tor de we­reld in wordt ge­stuurd. Op pa­pier ge­beurt dat met het ge­lijk­na­mi­ge ma­ga­zi­ne (tien keer per jaar, ver­koch­te op­la­ge 13.000). Ver­der is er Pro­mo­tor TV (150.000 kij­kers in­clu­sief uit­ge­steld kij­ken, za­ter­dag om 17.30 uur be­gint bij RTL7 een nieu­we reeks van twin­tig af­le­ve­rin­gen).

Pro­mo­tor Rei­zen or­ga­ni­seert trips. Er gaan 29.000 nieuws­brie­ven de deur uit. Het Pro­mo­tor Me­gaMo­torTref­fen be­leeft in mei zijn twee­de edi­tie. En ko­mend week­ein­de gaat een com­mu­ni­ty-web­si­te met vi­deo en le­den­con­tent live. Dat laat­ste plat­form wordt aan­ge­bo­den in seg­men­ten, zo­dat be­zoe­kers pre­cies krij­gen waar­voor ze be­lang­stel­ling heb­ben zon­der met an­de­re din­gen te wor­den las­tig­ge­val­len.

Hoofd­doel bij dat al­les: mo­tor­rij­ders in­spi­re­ren. Glätt­li: “De mo­tor moet blij­ven rij­den.” Kruif­hof noemt twee cij­fers ter il­lu­stra­tie. De ge­mid­del­de Ne­der­land­se mo­tor­rij­der legt 4.000 á 4.500 ki­lo­me­ter per jaar af, de ge­mid­del­de Pro­mo­tor-le­zer zo’n 15.000 ki­lo­me­ter.

Ver­hoe­ven, Glätt­li en Kruit­hof sloe­gen de han­den pas be­gin 2017 in el­kaar, maar met mo­to­ren hiel­den ze zich al (veel) lan­ger be­zig. Glätt­li en Ver­hoe­ven le­ver­den met hun be­drijf Zoo­ka mo­tor­pro­gram­ma’s aan RTL7, Kruit­hof be­stier­de bij de ANWB (on­der veel meer) het blad Pro­mo­tor. Wat be­treft be­reik is het blad ook on­der PiTE-vleu­gels het groot­ste in Ne­der­land.

Wat is dat ei­gen­lijk voor naam, PiTE? Het is En­gels ‘slang’ voor ‘on­af­wend­ba­re ram­p’, ver­telt Kruit­hof met een bre­de lach. “Van­daar het waar­schu­wings­bord in het logo.” De ech­te ver­kla­ring van de naam is za­ke­lij­ker. Glätt­li: “Het is de af­kor­ting van print, in­ter­net, tv en events.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*