‘Overheid moet media een duwtje geven’

Ge­de­pu­teer­de Jaap Bond wil een nieuw ge­de­tail­leerd on­der­zoek over de eco­no­mi­sche waar­de van Me­dia­stad Hil­ver­sum voor de pro­vin­cie Noord-Hol­land.

32 jaar ge­le­den werd voor het laatst door de pro­vin­cie Noord-Hol­land een groot in­hou­de­lijk on­der­zoek ge­daan naar het eco­no­misch be­lang van Hil­ver­sum als om­roep­stad. In juni 1984 ver­scheen hier­over het rap­port ‘Om­roep en eco­no­mi­sche uit­stra­ling’ op­ge­steld door de in­mid­dels op­ge­he­ven Eco­no­misch-Tech­ni­sche Dienst voor Noord-Hol­land (ETD). In dit 45 pa­gi­na’s dik­ke rap­port deed de pro­vin­cie des­tijds on­der­zoek naar de in­di­rec­te en di­rec­te eco­no­mi­sche om­roep­be­drij­vig­heid in Noord-Hol­land, de pro­vin­cie Utrecht en Al­me­re. De eco­no­mi­sche uit­stra­ling toen werd een fe­no­meen ge­noemd om­dat de om­roep­in­du­strie, zo schrij­ven de on­der­zoe­kers, niet al­leen in het Hil­ver­sum­se, maar ook daar­bui­ten een dui­de­lijk stem­pel druk­te op het eco­no­mi­sche le­ven van bij­voor­beeld toe­le­ve­rings­be­drij­ven, zo­als bouw- en in­stal­la­tie­be­drij­ven, de gra­fi­sche in­du­strie en uit­ge­ve­rij­en, toe­ris­me en za­ke­lij­ke dienst­ver­le­ning.

„Ik vind het een rol van de pro­vin­cie om weer een soort­ge­lijk groot in­hou­de­lijk on­der­zoek te la­ten doen naar de eco­no­mi­sche waar­de van Hil­ver­sum als Me­dia­stad voor Noord-Hol­land”, zegt ge­de­pu­teer­de Jaap Bond (Eco­no­mi­sche Za­ken). „Ik zeg hier­bij toe zo’n rap­port, om de cij­fers te ac­tu­a­li­se­ren, te wil­len agen­de­ren bin­nen de Eco­no­mic Board Gooi- en Vecht­streek.”

On­der­wijs

Bond zegt in het on­der­zoek te wil­len kij­ken naar hui­di­ge cij­fers in re­la­tie tot om­vang van de di­rec­te en in­di­rec­te werk­ge­le­gen­heid bin­nen ar­beids­markt en on­der­wijs. Bond zegt ver­der dat er be­drei­gin­gen zijn bij de pu­blie­ke om­roep en er aan de an­de­re kant steeds meer zzp-ach­ti­ge be­drij­ven ont­staan die bin­nen de me­dia ac­tief zijn. „Het zou in het nieu­we on­der­zoek moe­ten gaan om vra­gen zo­als: Om hoe­veel ar­beids­plaat­sen gaat het bin­nen de me­dia? Hoe oud zijn de me­de­wer­kers in de me­dia­sec­tor? Wat voor per­so­neel is er no­dig? en Hoe spe­len we in op de nieu­we we­reld?”

Hoe­wel er sinds­dien een aan­tal deel­rap­por­ten zijn ver­sche­nen over het eco­no­misch be­lang van de om­roep voor de pro­vin­cie zegt Bond nu: „We ge­brui­ken nu oude cij­fers. Deze zou­den we moe­ten up­da­ten.”

Het rap­port uit 1984 is ge­ba­seerd op de si­tu­a­tie van om­roep­be­drij­vig­heid van de ‘ou­de’ om­roe­pen, het rap­port spreekt nog over de ont­wik­ke­ling van het der­de net, de komst van nieu­we me­dia en de in­tro­duc­tie van abon­nee­te­le­vi­sie. Van com­mer­ciële te­le­vi­sie was des­tijds nog geen spra­ke, RTL4 ont­stond pas in 1989. Het rap­port on­der­zocht naast het toe­le­ve­rings­ef­fect (deze be­droeg ruim 555 mil­joen gul­den) ook de sa­la­ris­sen en be­ste­din­gen van vas­te- en free­lan­ce om­roep­me­de­wer­kers. Uit het rap­port blijkt de gro­te om­vang van om­roe­pon­af­han­ke­lij­ke werk­ge­le­gen­heid, des­tijds. Ruim 9000 mens­ja­ren.

Broed­plaats

Het Gooi werd in het rap­port, des­tijds al, om­schre­ven als ‘broed­plaats’ voor nieu­we ideeën en pro­duc­ten, zo­wel op het ar­tis­tie­ke als het tech­ni­sche vlak. Een van de laat­ste rap­por­ten waar­in in­hou­de­lij­ke cij­fers wer­den ge­pu­bli­ceerd over in­di­rec­te en di­rec­te eco­no­mi­sche om­roep­be­drij­vig­heid ver­scheen in 2011, zo laat Hans Vonk, eco­no­misch ad­vi­seur van de pro­vin­cie Noord-Hol­land we­ten. Hij schrijft dat in 2011 de om­roep­sec­tor zorg­de voor ruim 13.000 ba­nen. Ver­der zegt hij dat de toe­ge­voeg­de waar­de van met name de om­roep in Gooi- en Vecht­streek 1,54 mil­joen euro be­droeg, 17,7 % van de to­ta­le eco­no­mi­sche waar­de van deze re­gio. Ter ver­ge­lij­king: in Noord-Hol­land als ge­heel had deze sec­tor in 2011 een toe­ge­voeg­de waar­de van 13,2 mil­jard euro, dat is 12,3% van de to­ta­le toe­ge­voeg­de waar­de van Noord-Hol­land. Het rap­port be­schrijft dat de om­roep (waar­on­der ook de in­for­ma­tie- en com­mu­ni­ca­tie in­du­strieën) ‘over­dui­de­lijk ver­te­gen­woor­digd is in de re­gio en van groot be­lang is’.

De me­dia­sec­tor maakt mo­men­teel nog het be­lang­rijk­ste deel van de werk­ge­le­gen­heid uit voor Gooi- en Vecht­streek, maar de sec­tor staat zwaar on­der druk. Bond er­kent deze druk, zo zegt hij. „Het re­cent ver­sche­nen MIRT-rap­port was voor ons op het pro­vin­cie­huis een wake-up call”, zegt hij. Deze krant ont­hul­de, na on­der­zoek, op 4 no­vem­ber dat uit dik­ke rap­por­ten van de Eco­no­mic Board Gooi- en Vecht­streek, die dit jaar ver­scheen, blijkt dat de hoog­tij­da­gen van de om­roe­pen ver­ga­ne glo­rie zijn. Het Gooi lijkt een re­ser­vaat te wor­den ten op­zich­te van de brui­sen­de me­tro­pool­re­gio Groot Am­ster­dam. Er moe­ten daar­om dras­ti­sche maat­re­ge­len ge­no­men wor­den.

Uit het rap­port blijkt dat de om­roep­stad en de om­lig­gen­de ge­meen­ten sinds 2005 te ma­ken heb­ben met een per­ma­nen­te stag­na­tie. Bond zegt dat de uit­kom­sten van dit rap­port een van de re­de­nen was om re­cent het Eco­no­mic Board Gooi & Vecht­streek nieuw le­ven in te bla­zen. „De sig­na­len staan op rood, we moe­ten keu­zes ma­ken en goed kij­ken naar de ster­ke kan­ten van de re­gio.”

Hil­ver­sum Me­dia­stad wordt, zo be­schrijft de pro­vin­cie in haar uit­voe­rings­agen­da 2016-2019, sa­men met eco­no­mi­sche re­gi­o’s zo­als Main­port Schip­hol en Food­in­du­strie Zaan­streek en Staal­in­du­strie IJ­mui­den door de pro­vin­cie Noord-Hol­land ge­zien als be­lang­rij­ke eco­no­mi­sche clus­ters voor de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Bond be­ves­tigt de po­si­tie van Hil­ver­sum en zegt: „Het clus­ter Me­dia Park heeft een ge­lijk­waar­di­ge rol bin­nen onze uit­voe­rings­agen­da. Als over­heid – zo­wel de pro­vin­cie als de ge­meen­te – moe­ten wij de ver­bin­ding ma­ken, fa­ci­li­te­ren en het eer­ste duw­tje ge­ven. Met het Eco­no­mic Board wil­len wij, als pro­vin­cie, dat Hil­ver­sum die po­si­tie als Me­dia­stad be­houdt. De re­gio is naast in me­dia ook sterk in ge­zond­heids­zorg, toe­ris­me en re­cre­a­tie. Wij moe­ten hier­bij in­zet­ten op ar­beids­markt, ken­nis en on­der­wijs. Er zou ook veel meer moe­ten wor­den af­ge­stemd met de be­drij­ven die in de re­gio zit­ten, om te kij­ken naar de be­hoef­tes van deze be­drij­ven in de ko­men­de ja­ren.’’

Onon­ver­win­ne­lijk

,,De in­put voor be­leid zou ook moe­ten ko­men van deze be­drij­ven. Zij we­ten het pre­cies. Tij­dens een re­cent werk­be­zoek zag ik dat de eta­la­ges – zo­als ’RTL Bou­le­var­d’, van som­mi­ge be­drij­ven naar Am­ster­dam wor­den ver­plaatst, maar op het ge­bied van het hele tech­ni­sche deel, de in­fra­struc­tuur en de tech­ni­sche ken­nis is Hil­ver­sum nog steeds on­o­ver­win­ne­lijk. Dat sa­men vormt een on­ge­lo­fe­lijk be­lang­rijk­rijk on­der­deel van de eco­no­mie van Gooi & Vecht­streek en de pro­vin­cie.”

De ge­de­pu­teer­de zegt dat er uit een re­cen­te pro­vin­ci­a­le bij­een­komst bleek dat er op het Me­dia Park ruim­te is om start-ups te huis­ves­ten, iets dat een im­puls kan be­te­ke­nen voor Me­dia­stad Hil­ver­sum. “Soms zoek je naar een bril en dan staat hij op je voor­hoofd.”

1 Trackback / Pingback

  1. Jaap Bond neemt afscheid als gedeputeerde in Noord Holland - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*