Omroeppensioenfonds boven kritische grens

De ac­tu­e­le dek­kings­graad van PNO Me­dia, het pen­si­oen­fonds voor de om­roep­we­reld, is op 31 de­cem­ber ruim bo­ven de kri­ti­sche grens geëin­digd: 95,4 pro­cent. Zakt die dek­kings­graad on­der de 90 pro­cent, dan moe­ten pen­si­oe­nen wor­den ver­laagd.

PNO Me­dia maak­te de exac­te stand van za­ken gis­te­ren be­kend. Al op 3 ja­nu­a­ri had het fonds ge­meld dat kor­ting van pen­si­oen (van ge­pen­si­o­neer­den) en pen­si­oen­rech­ten (van wer­ken­de deel­ne­mers) dit jaar niet no­dig is. Te­vens waar­schuw­de het fonds toen dat zijn fi­nan­ciële po­si­tie ’nog steeds niet goed ge­noeg is’.

De dek­kings­graad geeft aan hoe­veel geld er is om aan de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge pen­si­oen­ver­plich­tin­gen te kun­nen vol­doen. In de­cem­ber steeg de ac­tu­e­le dek­kings­graad van PNO Me­dia van 94,2 naar 95,4 pro­cent. Voor elke euro aan pen­si­oen­ver­plich­tin­gen is dus 95,4 cent in kas. Het in maart in­ge­dien­de her­stel­plan ging nog uit van 99,2 cent. De Ne­der­land­sche Bank ad­vi­seert een dek­kings­graad van mi­ni­maal 104,2 pro­cent.

Dat de ac­tu­e­le dek­kings­graad vo­ri­ge maand toe­nam, kwam vol­le­dig door het ren­de­ment op be­leg­gin­gen: 1,5 pro­cent. De stij­ging van de markt­ren­te was zo klein dat die geen in­vloed had op de dek­kings­graad. Dat valt op, om­dat de ren­te in de maan­den vóór de­cem­ber juist op­liep. De ver­kie­zings­winst Trump gaf de ren­te in no­vem­ber een ex­tra zet­je. De fi­nan­ciële mark­ten ver­wach­ten van hem gro­te in­ves­te­rin­gen in de Ame­ri­kaan­se in­frac­struc­tuur. Dat drijft de in­fla­tie en daar­mee de ren­te op.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*