Ode aan vrijgevochten tv-maker

De ’Pin Up Club’. Wat het (soft)ero­ti­sche tv-pro­gram­ma hem ge­bracht heeft? “Een lit­te­ken, een stig­ma en een hoop ge­zeik. Maar ook ar­beids­vreug­de. Geen fi­nan­ci­eel ge­win. Vero­ni­ca be­taal­de nau­we­lijks. Om­roe­pen ver­bra­ken de con­tac­ten. In­eens von­den ze dat ik geen tv-ma­ker meer was maar ei­gen­lijk een por­no­graaf.”

Om­ringd door col­le­ga’s Koos Poste­ma, Be­rend Bou­de­wijn, Derk Bolt, Vi­o­la Holt, Wil­li­brord Fre­quin en Pa­tri­cia Steur haalt tv-ma­ker Jef Ra­de­ma­kers (68) in het Ne­der­lands In­sti­tuut voor Beeld en Ge­luid in Hil­ver­sum her­in­ne­rin­gen op aan zijn roem­rij­ke om­roep­car­riè­re. In de the­a­ter­zaal is don­der­dag het de­cor van zijn suc­ces­for­mu­le ‘Klas­ge­no­ten’ – “Het eni­ge pro­gram­ma waar ik echt mee ver­diend heb” – na­ge­bouwd. Wim T. Schip­pers, Aad van den Heu­vel, Bert van der Veer. De zaal is ge­vuld met fa­mi­lie, oud-col­le­ga’s en vrien­den.

De bij­een­komst is een hom­ma­ge van Beeld en Ge­luid aan Jef Ra­de­ma­kers. Als dank voor het schen­ken on­langs van zijn per­soon­lij­ke om­roe­par­chief en dat van zijn tv-be­drijf Dut­ch Dream Pro­duc­ti­ons. De gift be­staat uit unie­ke re­kwi­sie­ten, op­na­mes, fo­to’s en me­mo­ra­bi­lia, waar­on­der 21 brie­ven met een soort ‘aan­wij­zin­gen voor de te­le­vi­sie­ma­ker’ van Gerard Reve, met wie hij een in­ni­ge vriend­schap had.

In een in­tie­me sfeer wor­den anek­do­tes af­ge­wis­seld met frag­men­ten uit zijn tv-pro­gram­ma’s. Hij werk­te er aan min­stens dui­zend mee. Van ‘Mid­week’, ’De Al­les is An­ders Show’, ‘Dream­girls’, ’de Tour­kwis’, ‘Ge­loof, Hoop & Lief­de Show’ tot ‘Me­dia­land’, de ’Pin Up Club’ en ’De Keus van Koos’. Koos Poste­ma (85) loopt als een rode draad door zijn om­roep­le­ven. “Toen hij mij vroeg om het door hem be­dach­te Klas­ge­no­ten te pre­sen­te­ren was ik 53 en hij 35. Een jon­ge jon­gen ei­gen­lijk nog, be­denk ik nu.”

Aan­stel­le­rij
Als Ra­de­ma­kers op het po­di­um ge­haald wordt, ver­telt hij dat hij zich lek­ker voelt. Een con­trast met eer­der deze week toen hij in de uit­zen­ding van ’De We­reld Draait Door’ was, be­kent hij. “Ik was ver­eerd dat ik uit­ge­no­digd was, dacht ik smeer voor de uit­zen­ding mijn keel goed met tijm­si­roop. Door­slik­ken en gor­ge­len te­ge­lijk. Dat ging niet lek­ker, ik gooi­de het in mijn lucht­pijp. Ik heb thuis twee uur op de grond ge­le­gen. Bij Mat­thijs voel­de ik me ver­schrik­ke­lijk. De show was aan­stel­le­rij en ge­lo­gen.” Hij ver­telt het als een goe­de grap. De zaal ligt plat.

Het kost de tv-ma­ker, die in 1993 Hil­ver­sum plot­se­ling de rug toe­keert en zich in Bel­gië toe­legt op schil­de­ren en kunst ver­za­me­len, wei­nig moei­te om de aan­dacht van het pu­bliek vast te hou­den. Hij is open en eer­lijk, heeft niets te ver­ber­gen. “Ik was in 1993 klaar met te­le­vi­sie. De tv was ver­an­derd, ik was ver­an­derd. Is dit het nou? Ik was ma­na­ger ge­wor­den. Niet voor in de wieg ge­legd. Ik zag het beeld van De Mol, Van den Ende en De Win­ter op­doe­men. Zo wil­de ik niet zijn.”

Ra­de­ma­kers laat dan een schat aan bij­zon­de­re pro­gram­ma’s ach­ter. Le­gen­da­risch is de vier­de­li­ge NOS-se­rie over 25 jaar te­le­vi­sie die hij met Be­rend Bou­de­wijn (81) maakt. Bou­de­wijn is dan op het top­punt van zijn po­pu­la­ri­teit met zijn ’BB-Kwis’, waar mil­joe­nen men­sen naar kij­ken. “Jef on­der­zocht in die se­rie ei­gen­lijk wat je kunt doen met te­le­vi­sie. Een pro­fes­sor in­ter­view­den we niet voor een boe­ken­kast maar lig­gend in bad. Het was een gro­te ont­dek­kings­tocht. Op de ti­tel­rol zet­te hij wat ie­der­een ver­diend had.”

Dolf Brou­wers
Ra­de­ma­kers re­a­li­seert zich hoe dap­per het was dat Be­rend Bou­de­wijn met hem in zee ging. “Hij was echt heel be­roemd en ik deed gek­ke din­gen. Dat gaf hem ook vij­an­den. We wa­ren na die se­rie de bon­te hond in Hil­ver­sum.” Vi­o­la Holt (68) weet niet meer pre­cies wan­neer het was, maar haar ken­nis­ma­king met Ra­de­ma­kers staat haar nog hel­der voor de geest. “Ik had om­roep­dienst bij de NOS, ging even aan de wan­del en vond in een don­ke­re stu­dio een lamp, een plu­che bank, een zwe­ten­de man in smo­king. En jij stond daar op de vloer in een kaki broek en op gym­pen. Uit de gor­dij­nen kwam in­eens een don­ke­re vrouw in een strak­ke jurk die zong, nou ei­gen­lijk was het meer hef­tig kreu­nen. Wat ge­beurt hier? Ik was een keu­rig Haags meis­je.” Dat was Don­na Sum­mer bij Sjef van Oe­kel, Dolf Brou­wers, zegt Ra­de­ma­kers. Holt in de cou­lis­sen her­in­nert hij zich niet.

Ero­tiek
Door pro­gram­ma’s als ‘Dream­girls’ en de ’Pin Up Club’ hangt ero­tiek aan zijn kont. Lief­de, ech­te­lij­ke trouw, ziek­te en de dood. Het zijn ‘zijn’ the­ma’s in het le­ven. Pre­cies de on­der­wer­pen die aan bod kwa­men in zijn baandoor­bre­ken­de pro­gram­ma ’De Ge­loof, Hoop & Lief­de Show’ met Wim Ney­man. Het pro­gram­ma won een Nip­kow­schijf. “Voor het eerst praat­ten ge­wo­ne men­sen over emo­ties op tv zon­der dui­ding van een des­kun­di­ge. Het heeft mij ge­leerd dat je de erg­ste din­gen op tv kunt la­ten zien als je ze in een Hol­ly­wood-jas­je ver­pakt.”

Zijn oud-col­le­ga’s pra­ten lief­de­vol over hem. “Een doe­rak, al­tijd grens­over­schrij­dend”, zegt Pa­tri­cia Steur (68) die hem en zijn ge­zin al ja­ren fo­to­gra­feert. “Een ge­zel­li­ge smeer­pijp”, noemt Wil­li­brord Fre­quin (76) hem. “Ver­tel­de al­tijd zo sma­ke­lijk over vrou­wen. Hij kwijl­de er­bij.” Ze wil­den al­le­maal een beet­je Jef Ra­de­ma­kers zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*