‘NPO moet ouderen niet vergeten’

Te­le­vi­sie­pro­du­cent Job Gos­schalk vindt dat de NPO ou­der pu­bliek moet koes­te­ren. “Na­tuur­lijk is het be­rei­ken van jon­ge­ren ook een taak van de pu­blie­ke om­roep”, stelt de ma­ker van se­ries als ’Het scha­ep met de vijf poo­ten’, ‘Jeuk’ en ‘Pet­ti­coa­t’, dat van­af mor­gen bij de KRO-NCRV te zien is.

“Maar jon­ge­ren kij­ken an­ders; die kij­ken via in­ter­net. Dat be­te­kent ech­ter niet dat je de men­sen die wél ’s avonds op de bank gaan zit­ten om iets te zien, moet ver­ge­ten. Soms hoor je be­leids­ma­kers en denk je: ver­jon­gen is pri­ma, maar koes­ter wel de men­sen die nog wel heel be­wust voor jou kie­zen.”

De NPO kan zich­zelf vol­gens Gos­schalk voor­al be­wij­zen met ac­tu­a­li­tei­ten­pro­gram­ma’s en dra­ma. In die laat­ste ca­te­go­rie valt ‘Pet­ti­coa­t’, een be­wer­king van de hit­mu­si­cal over een Gro­nings meis­je dat in de ja­ren vijf­tig naar de gro­te stad trekt. Gos­schalk ont­wik­kel­de en pro­du­ceer­de de se­rie.

In eer­ste in­stan­tie was Chan­tal Jan­zen, die de hoofd­rol in de mu­si­cal speel­de, nog aan het pro­ject ver­bon­den. Maar uit­ein­de­lijk werd toch ge­ko­zen voor een jon­ge­re cast on­der lei­ding van Gou­den Kalf-win­na­res Ab­bey Hoes (Nena).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*