Nieuwe opzet Media Jaarcongres: interactiever en meer diepgang

De af­ge­lo­pen tien jaar was het Me­dia (Park) Jaar­con­gres één van de be­lang­rijk­ste eve­ne­men­ten voor pro­fes­si­o­nals, be­sluit­vor­mers en on­der­ne­mers in de me­dia­we­reld. Or­ga­ni­sa­tor iMMo­va­tor vindt het tijd voor ver­nieu­wing: „Het for­mat is op.”

Ton van Mil, di­rec­teur van iMMo­va­tor (net­werk­or­ga­ni­sa­tie voor be­drij­ven en an­de­re or­ga­ni­sa­ties in de cross­me­dia­sec­tor) kijkt te­vre­den te­rug op de af­ge­lo­pen tien edi­ties van het con­gres: in to­taal zo’n 8000 be­zoe­kers, die af­kwa­men op een bre­de, in­ter­na­ti­o­na­le pro­gram­me­ring die een over­zicht gaf van wat er al­le­maal speel­de in de me­dia­we­reld. “Maar de fris­heid is er zo lang­za­mer­hand af”, con­sta­teert hij. „Het hui­di­ge for­mat is op, dus moe­ten we het an­ders gaan doen. We heb­ben ze­ker dit jaar ge­merkt dat het toe­voe­gen van in­ter­ac­ti­vi­teit voor de be­zoe­kers aan­trek­ke­lijk is. Het was le­ven­di­ger en dat waar­deert het pu­bliek.”

Tij­dens de tien­de edi­tie van het con­gres, op 29 juni, kon­den be­zoe­kers on­der meer ant­woord ge­ven op vra­gen, zelf vra­gen stel­len of hun me­ning ge­ven. „We den­ken er ook over om het con­gres een klei­ner ple­nair pro­gram­ma te ge­ven, met min­der spre­kers. We kun­nen be­zoe­kers dan aan­slui­tend de ruim­te bie­den om die spre­kers in klei­ne groe­pen te ont­moe­ten en zelf met hen ver­der te pra­ten. Zo krijgt het con­gres meer diep­gang.”

Van Mil was één van de men­sen die tien jaar ge­le­den aan de wieg ston­den van het Me­dia Park Jaar­con­gres, zo­als het toen nog heet­te. „Tot die tijd was er het jaar­lijk­se Na­ti­o­naal Om­roep­con­gres. Veel men­sen vond dat de or­ga­ni­sa­ties die daar­aan deel­ne­men te veel over el­kaar aan het zeu­ren wa­ren, ze wil­den een eve­ne­ment dat po­si­tie­ver was. Aan iMMo­va­tor is toen ge­vraagd of we een con­gres kon­den op­zet­ten dat het op­ti­mis­me in de sec­tor kon te­rug­bren­gen, zo­als we dat al met de Cross Me­dia Cafés de­den.”

Dat wil niet zeg­gen dat het al­leen een feel-good pro­gram­ma werd. Van Mil: „Het con­gres is al­tijd breed ge­pro­gram­meerd, de in­houd was in­ter­na­ti­o­naal ge­richt en gaf in­zicht in wat er speel­de in de me­dia­we­reld.” Juist om­dat de bij­een­komst niet spe­ci­fiek voor me­dia­be­drij­ven in Hil­ver­sum was be­doeld, is voor de edi­tie van dit jaar (die plaats­vond op 29 juni) de naam ver­an­derd in Me­dia Jaar­con­gres. „We kre­gen steeds meer last van de oude naam”, zegt Van Mil. „In ge­sprek­ken met spon­sors en an­de­re par­tij­en noem­de ik het de laat­ste ja­ren al Me­dia Jaar­con­gres en dat is uit­ein­de­lijk ook de of­fi­ciële naam ge­wor­den. Het pu­bliek kwam maar voor zo’n 20 tot 30 pro­cent uit de Hil­ver­sum­se me­dia­we­reld, 70 pro­cent kwam uit Am­ster­dam en an­de­re plaat­sen.”

Nieu­we speer­pun­ten

Het Me­dia Jaar­con­gres, dat elk jaar in juni in Stu­dio 21 op het Me­dia Park werd ge­hou­den, was vol­gens Van Mil van groot be­lang voor de be­drij­vig­heid op het ter­rein. „In to­taal heb­ben we zo’n 8000 be­zoe­kers ge­had, van wie er on­ge­veer 6000 niet eer­der op het Me­dia Park wa­ren ge­weest. Dat is heel goed ge­weest voor het kli­maat hier, voor het aan­trek­ken van nieu­we be­drij­ven die zich hier ves­ti­gen of mo­ge­lijk­he­den voor sa­men­wer­king met an­de­re or­ga­ni­sa­ties zien.”

Voor iMMo­va­tor zelf had het con­gres ook nut, al­dus Van Mil. „Ons net­werk ver­der op­bou­wen is een be­lang­rijk punt voor ons als net­werk­or­ga­ni­sa­tie. Naast onze Cross Me­dia Mo­ni­tor, die we te­gen­woor­dig de Mo­ni­tor Cre­a­tie­ve In­du­strie noe­men, was het Me­dia Jaar­con­gres een ma­nier om te we­ten te ko­men wel­ke vra­gen bij wel­ke be­drij­ven le­ven, zo­dat we daar met ver­volg­pro­gram­ma’s op kun­nen in­spe­len.”

„Een be­hoef­te die we sig­na­le­ren, is een ade­qua­te voor­be­rei­ding op de nieu­we wet­ge­ving rond de be­scher­ming van per­soons­ge­ge­vens, die vol­gend jaar van kracht wordt. Veel be­drij­ven zijn daar nog niet op toe­ge­rust. Sa­men met ad­vo­ca­ten bie­den we hen een aan­tal work­shops aan, met de mo­ge­lijk­heid een ver­volg­pro­gram­ma te doen. Ver­der rich­ten we ons voort­aan op vier speer­pun­ten: Spec­ta­cu­lar Live Events, Data4Me­dia, Bu­si­ness in Me­dia en Vir­tu­al Worlds. Rond die the­ma’s zet­ten we zo­ge­he­ten field labs op, waar­in be­drij­ven en on­der­wijs- en on­der­zoeks­in­stel­lin­gen sa­men nieu­we con­cep­ten ont­wik­ke­len.”

ArenA eXperiences

Een voor­beeld daar­van is het in­no­va­tie­pro­gram­ma Spec­ta­cu­lar ArenA eX­pe­rien­ces, dat vo­ri­ge maand is ge­lan­ceerd. Doel is het ont­wik­ke­len van nieu­we eve­ne­men­ten in de Am­ster­dam ArenA, met een be­te­re er­va­ring voor be­zoe­kers en een nieu­we me­dia­be­le­ving, waar­bij data en de ver­wer­king daar­van een gro­te rol spe­len. “Da­ta wor­den steeds be­lang­rij­ker in de me­dia­we­reld”, stelt Van Mil. “Maar er is ge­brek aan goed op­ge­lei­de men­sen op dit ge­bied, zo­als da­ta­s­cien­tists met een me­dia­spe­ci­a­li­sa­tie. Wij heb­ben vast­ge­steld wel­ke pro­fie­len er no­dig zijn. Om daar­in te voor­zien, star­ten er in sep­tem­ber bij de Uni­ver­si­teit Utrecht twee nieu­we mas­ter­op­lei­din­gen en vol­gend jaar be­gint een nieu­we mas­ter bij de Ho­ge­school Utrecht.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*