Nico Verspaget (Quadia) “We proberen het DNA van een start-up vast te houden’’.

Een min of meer klas­siek on­der­ne­mers­ver­haal, zo mag je het ont­staan en de ont­wik­ke­ling van Qua­dia best noe­men. Nico Ver­s­pa­get hield zich kort na de eeuw­wis­se­ling be­zig met mar­ke­ting voor een ict-be­drijf. Hij be­gon er te ex­pe­ri­men­te­ren met com­mu­ni­ca­tie met be­hulp van vi­deo en in­ter­net. Ro­bert van der Zwart, mar­ke­ting­man af­kom­stig uit de far­ma-sec­tor, kreeg daar lucht van. Zoi­ets wil­de hij ook wel, het leek hem heel aan­trek­ke­lijk voor trai­nin­gen voor art­sen.

Ze sta­ken de kop­pen bij el­kaar en con­clu­deer­den dat ze het maar eens met een ei­gen be­drijf moesten pro­be­ren. En zo ging Qua­dia van start, in een ga­ra­ge aan de Hil­ver­sum­se Bur­ge­mees­ter Gül­cher­laan. ,,We wa­ren een van de eer­sten met on­li­ne vi­deo. YouTu­be be­stond nog niet”, al­dus Ver­s­pa­get.

Na en­ke­le tus­sen­stap­pen nam het be­drijf in sep­tem­ber vo­rig jaar zijn in­trek in het Ro­tor­ge­bouw in Hil­ver­sum, voor­heen ze­tel van om­roep BNN. Naast kan­toor­ruim­te heeft Qua­dia er een fer­me ei­gen stu­dio en ca­te­ring­fa­ci­li­tei­ten voor per­so­neel en klan­ten. Van hier­uit wor­den gro­te za­ke­lij­ke klan­ten en de me­di­sche sec­tor be­diend.

Dat laat­ste on­der­deel is voor Qua­dia in­mid­dels het groot­ste. Ver­s­pa­get en de zij­nen be­die­nen art­sen tot ver over de lands­gren­zen: West-Eu­ro­pa, Noord- en Zuid-Ame­ri­ka, het Mid­den-Oos­ten, Ja­pan. Qua­dia brengt spe­ci­a­lis­ten we­reld­wijd en niet zel­den ‘re­al ti­me’ met el­kaar in con­tact en be­reikt daar­mee dat ‘brea­king news’ zich ra­zend­snel ver­spreidt in de me­di­sche sec­tor.

Za­ke­lij­ke klan­ten (be­drij­ven, over­heids­in­stel­lin­gen) ko­men voor­al uit Ne­der­land, Duits­land, Oos­ten­rijk en Zwit­ser­land. Qua­dia helpt ze ef­fi­ciënt en ef­fec­tief via on­li­ne vi­deo te com­mu­ni­ce­ren met re­la­ties (veel­al klan­ten) en met het ei­gen per­so­neel.

Live
Wat Qua­dia zoal doet, blijkt mis­schien wel het bes­te uit en­ke­le voor­beel­den – klein en groot. ,,Zo krijgt ie­mand die bij een klant van ons een au­to­ver­ze­ke­ring af­sluit een in­di­vi­du­eel toe­ge­sne­den vi­de­ootje toe­ge­stuur­d”, ver­telt Ver­s­pa­get. En een gro­ter voor­beeld? ,,Heel leuk was bij­voor­beeld vo­rig jaar de in­tro­duc­tie van de nieu­we BMW 5 Se­rie in Ne­der­land. Voor re­la­ties van de im­por­teur heb­ben we toen met ze­ven ca­me­ra’s elf keer een live-uit­zen­ding ge­maakt van­uit Rijs­wijk, met on­der meer een pa­nel ex­perts van BMW. We zon­den op ver­schil­len­de tijd­stip­pen uit – in de avond, ’s mid­dags en in het week­end – zo­dat BMW-re­la­ties kon­den kie­zen wat hen het bes­te uit­kwam.’’

,,Ook vo­rig jaar heb­ben we ze­ven uur live vi­deo ge­maakt van de star­ters­dag van de Ka­mer van Koop­han­del. Weet je wat op za­ter­dag de ge­mid­del­de kijk­tijd was? 90 mi­nu­ten!’’

Uit de me­di­sche sec­tor noemt hij een re­cent spe­ci­a­lis­ten­con­gres in Chi­ca­go. ,,Daar wa­ren de be­lang­rijk­ste ‘o­pi­ni­on lea­ders’ op hun ter­rein aan­we­zig.’’ Duit­se art­sen kwa­men in Ber­lijn bij­een om te be­kij­ken wat Qua­dia van­uit de VS liet zien. ,,Ze kon­den vra­gen stel­len en kre­gen van­uit Chi­ca­go ant­woord.’’ De er­va­ring leert dat live vi­deo leidt tot meer vra­gen. ,,Van de kij­kers stelt tus­sen de 20 en 35 pro­cent een vraag. Die wor­den al­le­maal be­ant­woord, maar al­leen de bes­te vra­gen in de live-uit­zen­ding. Moet je je voor­stel­len dat 20 tot 35 pro­cent van een zaal met dui­zend men­sen een vraag wil stel­len.’’ Dat lukt nooit, wil Ver­s­pa­get er maar mee zeg­gen.

Ook ont­wik­kel­de het be­drijf ka­na­len als On­co­lo­gie TV, Bre­astCan­cer TV en Her­ma­to­lo­gy TV, toe­gan­ke­lijk voor art­sen. Ver­s­pa­get: ,,Uniek is dat we daar­voor vijf me­di­sche re­dac­teu­ren heb­ben. Geen vi­deo­re­dac­teu­ren die zich in ge­zond­heids­zorg heb­ben ver­diept, maar om­ge­keerd, men­sen met een me­di­sche ach­ter­grond die heb­ben ge­leerd vi­deo te ma­ken. Door onze aan­pak doet me­disch nieuws echt snel­ler de ron­de in de sec­tor. Zo kwam er in de VS aan­dacht voor men­sen die kan­ker heb­ben over­leefd, wat steeds va­ker voor­komt. Wij heb­ben dat on­der­werp in Ne­der­land ge­a­gen­deerd. En het is hier door art­sen ook op­ge­pakt.’’

Nieu­we din­gen
Qua­dia is in­mid­dels een ge­ves­tig­de naam. ,,Maar we pro­be­ren het DNA van een start-up vast te hou­den”, zegt Ver­s­pa­get. Zo is vo­rig jaar Qua­dia Lab op­ge­zet. Doel: nieu­we tech­no­lo­gieën, toe­pas­sin­gen en for­mats ont­wik­ke­len. ,,We blij­ven nieu­we din­gen pro­be­ren. Dat eist de sec­tor ook van ons.’’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*