’Mediaweek uitspreiden over Gooi’

De Dut­ch Me­dia Week, dat be­te­kent vanaf woensdag flink uit­pak­ken. En dus no­dig­de ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Wi­mar Jae­ger voor het ge­sprek deze krant wel op een heel bij­zon­de­re plek uit: bo­ven­in de be­roem­de tv-to­ren van Hil­ver­sum. Deze ver­sie van het eve­ne­ment is nog in Hil­ver­sum, maar vol­gend jaar wil hij ’de re­gio in’ en daar­na moet het zelfs een lan­de­lijk fes­tijn wor­den.

“Nee, ‘gro­ter’ is niet het goe­de woor­d”, cor­ri­geert de wet­hou­der ge­lijk. “Ik zou lie­ver zeg­gen ‘bre­der’. De Open Stu­dio­da­gen trok­ken vroe­ger tij­dens een week­end al veel men­sen, maar nu voe­gen we daar in de rest van de week ook de pro­fes­si­o­nals aan toe. Wat ooit be­gon met rond­lei­din­gen door de stu­dio’s, om men­sen te la­ten zien hoe bij­voor­beeld ca­me­ra’s wer­ken, is nu uit­ge­groeid tot een event rond al­les wat te ma­ken heeft met de di­gi­ta­le en cre­a­tie­ve in­du­strie. Van de stu­dio’s gin­gen we naar het Me­dia­park en dit jaar doet de hele stad mee. We bar­sten van de be­drij­ven en be­drijf­jes in deze sec­tor. Voor pro­fes­si­o­nals is er veel te ont­dek­ken.”
Ko­men­de woens­dag­avond gaat de Dut­ch Me­dia Week van start met Du­dok in Con­cert. Ook tij­dens dit gra­tis con­cert – vol is vol – zal de di­gi­ta­le tech­niek wor­den ge­kop­peld aan cre­a­ti­vi­teit. Veel kleur en pracht en praal op de gro­te muur van het raad­huis, on­der be­ge­lei­ding van het Me­tro­po­le Or­kest. Ook disk­joc­key en schil­der Ruud de Wild, zan­ger Frank Boeij­en, An­ge­la Groot­hui­zen en de 3JS zijn van de par­tij. Het wordt die avond live via de NPO op tv uit­ge­zon­den.
Eind­ho­ven
Jae­ger kijkt naar zijn woord­voer­ster met zo’n blik van ’zal ik het zeg­gen of zal ik het niet zeg­gen’. “Ach ja, waar­om ook niet”, roept hij. “We heb­ben het ge­woon een beet­je af­ge­ke­ken van Eind­ho­ven. Die heb­ben ook zo’n week waar­bij ze al­les uit de kast trek­ken. Eind­ho­ven is na­tuur­lijk het cen­trum van de tech­niek, met be­drij­ven als ASML. Waar wij in deze re­gio goed in zijn is het com­bi­ne­ren van di­gi­ta­le tech­nie­ken in com­bi­na­tie met cre­a­ti­vi­teit, voor­al als het gaat om me­dia.”
Wel­ke pro­fes­si­o­nals ver­wacht de wet­hou­der op de work­shops, le­zin­gen en an­de­re mee­tings tij­dens de Dut­ch Me­dia Week? Al­ler­eerst de tra­di­ti­o­ne­le be­roe­pen uit de me­dia­we­reld: ca­me­ra­lie­den, ge­luids­men­sen, tech­ni­ci. Zij moe­ten na­tuur­lijk op de hoog­te blij­ven van de nieuw­ste snuf­jes en ont­wik­ke­lin­gen. Dat­zelf­de geldt voor jour­na­lis­ten en re­dac­teu­ren uit alle de­len van het land. Jae­ger: “Al­les is te­gen­woor­dig da­ta­ge­dre­ven. En daar heb­ben we veel van in huis. Neem al­leen Beeld en Ge­luid. Wat ze daar aan cre­a­tie­ve data heb­ben. Daar kun je veel mee doen. Ook men­sen uit de we­reld van de data zijn na­tuur­lijk van har­te wel­kom.”
Bub­bles
De Hil­ver­sum­se wet­hou­der is niet bang dat er op de Dut­ch Me­dia Week ge­schei­den we­rel­den gaan ont­staan, ‘bub­bles’ zo­als dat te­gen­woor­dig zo mooi heet. Dus die van het gro­te pu­bliek tij­dens de Stu­dio­da­gen en van de pro­fes­si­o­nals tij­dens de le­zin­gen, de­mon­stra­ties en an­de­re mee­tings. Er zijn ge­noeg men­sen die ui­terst geïn­te­res­seerd zijn en die mo­gen ge­woon over­al bin­nen­stap­pen.
“Zo­als bij de Mo­bi­le Mo­vie Days”, noemt de wet­hou­der als voor­beeld. “Dat zijn juist de vaak jon­ge men­sen die met hun smartpho­nes mooie films ma­ken. Daar ver­wach­ten wij echt niet de man­nen van Walt Dis­ney met hun dure ca­me­ra’s. Het gaat om ont­moe­ten en in­spi­re­ren, en dat is dus voor ie­der­een be­doeld.”
Be­gint Jae­ger een­maal te pra­ten over het Gooi, de me­dia en alle di­gi­ta­le toe­pas­sin­gen, dan gaat hij ook he­le­maal los. Zelfs op deze toch al weer wat tra­di­ti­o­ne­le lo­ca­tie. De te­le­vi­sie­to­ren is im­mers al weer bij­na 50 jaar oud. En­t­hou­si­ast ver­telt hij over voet­bal­ler Davy Klaas­sen en de tien­tal­len elek­tro­ni­sche draad­jes aan zijn li­chaam, waar­mee hij be­stuurd kan wor­den. “Want in Ne­der­land heb­ben we 16 mil­joen coa­ches, toch? Als Klaas­sen naar links schiet, kun jij zeg­gen dat hij naar rechts moet schie­ten. Dan heb je een mooie game.”
Gou­den toe­komst
“Data ge­stuur­de tech­nie­ken, ge­kop­peld aan cre­a­ti­vi­teit. Daar ex­cel­le­ren we in. Als we dat goed aan­pak­ken, is er een gou­den toe­komst voor ons weg­ge­legd”, ver­volgt hij. Wat dat ‘goed aan­pak­ken’ be­treft, Wi­mar Jae­ger denkt al weer en­ke­le stap­jes ver­der. Hij is op dit ter­rein ook pro­ject­wet­hou­der voor de Re­gio Gooi en Vecht­streek.
Wat hem be­treft doet de re­gio vol­gend jaar ook mee met de Dut­ch Me­dia Week. Uit de los­se pols noemt hij een tien­tal be­drij­ven op uit Weesp, Bus­sum, Wij­de­me­ren en al die an­de­re plaat­sen in de re­gio. Het Sin­ger in La­ren, EZBooks, Capri­corn Stu­dio in Bus­sum. “Maar ook de star­tups zijn van har­te wel­kom, de men­sen van het ter­rein van de oude cho­co­la­de­fa­briek van Bens­dorp. Laat ie­der­een voor­al con­tact met ons op­ne­men.”
“Ver­der zie ik een nau­we­re be­trok­ken­heid van de kunst voor me”, gaat hij ver­der. “Ik ben wel­eens op het Fes­ti­val Ars Elek­tro­ni­ca in het Oos­ten­rijk­se Linz ge­weest. Toe­val­lig wordt dit fes­ti­val bij­na ge­lijk­tij­dig ge­hou­den met onze Dut­ch Me­dia Week. Wat een be­le­ve­nis was dat. Als het aan mij ligt kan de kunst­sec­tor zich bij ons aan­slui­ten.”
    

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*