Hilversum week lang in teken van media

Hil­ver­sum maakt zich op voor de Dut­ch Me­dia Week. Van 6 tot en met 13 sep­tem­ber zijn er in de me­dia­stad di­ver­se eve­ne­men­ten die te ma­ken heb­ben met in­no­va­tie, show, cul­tuur en diep­gang.

Op meer­de­re lo­ca­ties in Hil­ver­sum kun­nen be­zoe­kers te­recht voor ex­pe­ri­men­ten, ken­nis­ses­sies, ont­moe­tin­gen en op­tre­dens.

De me­dia­week in Hil­ver­sum wordt ge­o­pend met de twee­de edi­tie van Du­dok in Con­cert. Op woens­dag 6 sep­tem­ber kun­nen be­zoe­kers gra­tis ko­men kij­ken naar op­tre­dens bij het Hil­ver­sum­se raad­huis van ar­chi­tect Du­dok. Mu­ziek komt on­der meer van het Me­tro­po­le Or­kest, Het Goois Vrou­wen­koor, de 3JS, Frank Boeij­en en Bo­ris. Pre­sen­ta­tor Art Rooi­j­ak­kers en beeld­ma­ker Ruud de Wild mo­gen op het po­di­um zor­gen voor een soe­pel ver­loop van de avond. Laatst­ge­noem­de is ook uit­ge­no­digd voor ‘li­ve kunst’. Er wor­den beel­den ge­pro­jec­teerd op het raad­huis, waar­op hij een kunst­zin­ni­ge laag aan­brengt.

Van 13.30 tot 15.00 uur zijn men­sen in het Du­dok­park wel­kom voor ‘ge­zel­lig­heid in het park’. Van 15.00 tot 20.00 uur zijn er al op­tre­dens tij­dens het dag­on­der­deel ‘raad­huis open po­di­um’. Het voor­pro­gram­ma be­gint om 20.00 uur en het daad­wer­ke­lij­ke con­cert duurt van 20.20 tot 21.30 uur. De or­ga­ni­sa­tie waar­schuwt dat er maxi­maal 5000 men­sen wel­kom zijn. Du­dok in Con­cert wordt ook uit­ge­zon­den op NPO1.

Ju­bi­le­um
De tien­de edi­tie van de Open Stu­dio Da­gen vindt plaats op za­ter­dag 9 en zon­dag 10 sep­tem­ber. Een ju­bi­le­um dus voor het eve­ne­ment waar­bij me­dia­be­drij­ven de deu­ren ope­nen. Veel tast­baar­der dan tij­dens deze open da­gen wordt het Hil­ver­sum­se me­dia­we­reld­je niet.

Be­zoe­kers kun­nen op vijf­tig plek­ken in de stad en op het Me­dia­park te­recht. In de stu­dio’s van AVROTROS, BNN-VARA, RTL Ne­der­land, NPO, NOS, NTR, EO en Om­roep MAX mag ie­der­een even de pre­sen­ta­tor van dienst zijn.

Tij­dens de Open Stu­dio Da­gen ver­zor­gen lo­ka­le om­roe­pen live een vijf uur du­ren­de ma­ra­thon­uit­zen­ding van­uit Beeld en Ge­luid. Be­zoe­kers kun­nen die uit­zen­ding ui­ter­aard op lo­ca­tie vol­gen. Voor de lief­heb­bers van wat Gooi­se glit­ter en gla­mour staan er ook li­mou­si­nes klaar op het Me­dia­park. Te­gen een ver­goe­ding mo­gen zij een rit ma­ken. In Beeld en Ge­luid is gra­tis de we­reld van de me­dia te ont­dek­ken tij­dens het eve­ne­ment ‘Ex­pe­rien­ce’.

Dro­nes
Nieuw­ko­mer in Hil­ver­sum is het Dut­ch Dro­ne Fes­ti­val. Op vrij­dag 8 sep­tem­ber zijn er meer dan 80 in­zen­din­gen te zien in de Vue Ci­ne­ma in het cen­trum van Hil­ver­sum. De dro­ne­films wor­den in­ge­deeld in ze­ven ca­te­go­rieën. In ie­de­re ca­te­go­rie wordt tij­dens het fes­ti­val een win­naar be­kend ge­maakt door de jury.

Daar­in zit­ten bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes van Hil­ver­sum, dro­ne-ex­pert Wie­be de Ja­ger, Eric Brink­horst van de NVJ en El­lis Blasé van spon­sor Peu­ge­ot Ne­der­land. Bo­ven­dien wordt er een pu­blieks­prijs uit­ge­reikt. Vol­gens or­ga­ni­sa­tor Frank du Mosch is de kwa­li­teit van de in­ge­zon­den dro­ne­films hoog. “Er zit­ten pa­rel­tjes bij die van mooi ge­luid zijn voor­zien.” Een kaartje voor het dro­ne­fes­ti­val kost vijf­tien euro. Op za­ter­dag en zon­dag kun­nen be­zoe­kers ook nog zelf vlie­gen met mi­nidro­nes op het Me­dia­park.

Dat zijn slechts de gro­te eve­ne­men­ten die te be­zoe­ken zijn tij­dens de Dut­ch Me­dia Week. Op vrij­dag 8 sep­tem­ber kun­nen lief­heb­bers de hele mid­dag ga­men op een groot scherm op het sta­ti­ons­plein en za­ter­dag­mor­gen kun­nen kin­de­ren op een speel­se ma­nier ook nog le­ren pro­gram­me­ren in Beeld en Ge­luid op het Me­dia­park.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*