KRO-studio lijkt nu niet meer te redden

Op­nieuw is er of­fi­ci­eel groen licht voor sloop van het oude KRO-com­plex aan de Em­ma­straat in Hil­ver­sum. Gis­te­ren be­slis­te de voor­zie­nin­gen­rech­ter van de Raad van Sta­te dat het mar­kan­te pand plat mag.

 

De voor­ma­li­ge stu­dio moet plaats ma­ken voor 85 ap­par­te­men­ten met een on­der­grond­se par­keer­ga­ra­ge. De rech­ter wees gis­te­ren het ver­zoek af om schor­sing van de om­ge­vings­ver­gun­ning die de ge­meen­te Hil­ver­sum heeft ver­leend aan pro­ject­ont­wik­ke­laar Ste­bru Trans­for­ma­tie. 

Dit ver­zoek was in­ge­diend door om­wo­nen­den, His­to­ri­sche Kring Al­bertus Perk en Bond Heem­schut. Vol­gens de om­ge­vings­ver­gun­ning die nu van kracht is, wor­den het en­tree­ge­bouw van de KRO en een uit­brei­ding uit 1954 ge­re­no­veerd. Ver­der mo­gen twee vil­la’s wor­den af­ge­bro­ken.

De Raad van Sta­te stelt dat de ge­meen­te mocht af­wij­ken van een ne­ga­tief ad­vies van de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed (RCE). Die oor­deel­de dat sloop van het rijks­mo­nu­ment bouw­kun­dig niet nood­za­ke­lijk is. De ge­meen­te Hil­ver­sum stelt dat sloop van de stu­dio on­ver­mij­de­lijk is om­dat on­der de ap­par­te­men­ten een par­keer­ga­ra­ge komt. Die wordt te duur als de stu­dio blijft staan. Door­dat au­to’s niet op het maai­veld ko­men te staan, kan het ter­rein een park­ach­ti­ge uit­stra­ling krij­gen die past in de vil­la­wijk. De voor­zie­nin­gen­rech­ter wijst er in zijn uit­spraak op dat het KRO-com­plex al lan­ge tijd leeg staat en dat er al di­ver­se niet le­vens­vat­ba­re bouw­plan­nen de re­vue zijn ge­pas­seerd.

De uit­spraak is voor­lo­pig. Over een paar maan­den dient bij de Raad van Sta­te de bo­dem­pro­ce­du­re. Ste­bru mag de ver­gun­ning wel met on­mid­del­lij­ke in­gang ge­brui­ken

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*