Kinderperscentrum in Beeld en Geluid

Wat is echt en wat is nep­nieuws? Hoe vind je de juis­te in­for­ma­tie voor een nieuws­be­richt? Bij Beeld en Ge­luid in Hil­ver­sum krui­pen kin­de­ren in de voor­jaars­va­kan­tie voor één dag in de huid van een jour­na­list.

Het in­sti­tuut op het Me­dia­park krijgt van 24 fe­bru­a­ri tot en met 4 maart een ‘kin­der­pers­bu­reau’. “Kin­de­ren wor­den spe­len­der­wijs be­wust te ge­maakt van wat er al­le­maal komt kij­ken bij het ma­ken van nieuws en er­va­ren wat nieuws met je doet. Dat maakt ze me­dia­wijs”, zegt woord­voer­ster Jen­ne­mie­ke Le­ijs­sen.

Kin­de­ren van acht tot twaalf jaar doen een cir­cuit­je, een soort snel­cur­sus jour­na­lis­tiek. Ze moe­ten echt van fa­ke­nieuws on­der­schei­den, doen ‘re­search’ en mo­gen be­rich­ten se­lec­te­ren die zij zelf graag in het ‘Jeugd­jour­naal’ zien. Ver­der pre­sen­te­ren ze via de au­to­cue een tekst voor de ca­me­ra en doen ze een in­ter­view met zelf­be­dach­te vra­gen. “Na af­loop krij­gen ze een kin­der­pers­kaart en de beel­den di­gi­taal toe­ge­stuurd.”

Op 1 maart mo­gen de jour­na­lis­ten in de dop nieuws­le­ze­res Si­mo­ne Wei­mans (45) het hemd van het lijf vra­gen. Wei­mans, pre­sen­ta­tor van het ’NOS Jour­naal’ en op vrij­dag­avond van ‘Met het Oog op Mor­gen’, geeft van 15.00 tot 16.00 uur pre­sen­ta­tie­tips en ver­telt over haar mo­ti­va­tie om jour­na­list te wor­den, haar am­bi­ties en werk­zaam­he­den. Le­ijs­sen: “Ze is po­pu­lair bij kin­de­ren door haar deel­na­me aan Wie is de Mol?”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*