‘Bijpraatgesprek’ over toekomst van Talpa in Hilversum

Een be­te­re be­vei­li­ging van het Me­dia­park en een be­te­re door­stro­ming van het Hil­ver­sum­se ver­keer. Dat zijn de voor­waar­den die me­dia-on­der­ne­mer John de Mol stelt, voor hij überhaupt over­weegt nog meer on­der­de­len van zijn al­maar groei­en­de Tal­pa naar Hil­ver­sum te ver­plaat­sen.

Het is de kor­te sa­men­vat­ting van het ‘in­for­me­le’ ge­sprek dat bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes van Hil­ver­sum en me­dia­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger on­langs had­den met De Mol. Daar draait Broer­tjes niet om­heen. “Het was in­for­meel, niet ge­heim. Het was wel weer eens no­dig. Er ge­beurt heel veel in de we­reld van De Mol, het leek ons goed dat uit de eer­ste hand te ver­ne­men. Een bij­praat­ge­sprek.’’

Maar toch. Een vo­rig ‘kop­je kof­fie’ van Broer­tjes met De Mol had gro­te ge­vol­gen: in plaats van Baarn koos De Mol voor het Me­dia­park in Hil­ver­sum. Daar, aan de Fa­mi­lie de Mol­laan 1, zit nu het zwaar­te­punt van zijn be­drijf.

De ves­ti­ging aan het Ze­ve­nend in La­ren, waar een paar hon­derd men­sen wer­ken, geldt nog al­tijd als het wer­ke­lij­ke hoofd­kwar­tier. Al was het maar om­dat De Mol, die ’om de hoek woont’, er graag komt. Zijn woord­voer­der Tho­mas No­ter­mans: “De be­reik­baar­heid van het Me­dia­park is De Mol een doorn in het oog. Al ja­ren, dat heeft hij al op heel veel plek­ken ge­zegd.’’

Hek­ken
Het zou Hil­ver­sum een lief ding waard zijn als ook De Mol zelf voor het Me­dia­park kiest. Maar om nou met klak­ken­de hak­ken di­rect te doen wat de me­dia-on­der­ne­mer te ber­de brengt. “Na­tuur­lijk ga ik nu niet pra­ten over even­tu­e­le ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len”, zegt Broer­tjes.

Het zou niet gaan om het weer plaat­sen van hek­ken om het park. Die wer­den op aan­drin­gen van RTL, een an­de­re cru­ci­a­le be­wo­ner van het Me­dia­park, weg­ge­haald om een uit­no­di­gen­der ka­rak­ter te creë­ren. Slim­me op­los­sin­gen om in elk ge­val gij­ze­lin­gen door ‘gek­ken’ zo­als die zich voor­de­den bij de NOS te voor­ko­men. Dat is wat De Mol zou ver­lan­gen. Broer­tjes: “We gaan na­den­ken over wat hij heeft ge­zegd. Moe­dig voor­waarts.’’

Ver­keer
En het be­ruch­te Hil­ver­sum­se ver­keer? De bur­ge­mees­ter lacht wat scham­per, aan een con­cre­te uit­spraak over dit weer­bar­sti­ge pro­bleem waagt hij zich niet.

De on­ver­moei­ba­re strijd van Broer­tjes om het Me­dia­park op de kaart te zet­ten is een rode draad in de bur­ge­mees­ters­car­riè­re van de oud-hoofd­re­dac­teur van de Volks­krant. Zo blijft hij aan­drin­gen op een ver­hui­zing van SBS, sinds vo­rig jaar he­le­maal ei­gen­dom van Tal­pa, van Am­ster­dam naar Hil­ver­sum.

Of dat erin zit, is kof­fie­dik kij­ken. Tal­pa geeft of­fi­ci­eel niets prijs. No­ter­mans: “Het ge­sprek van De Mol met Broer­tjes en Jae­ger was in­for­meel en ver­trou­we­lijk. Daar gaan wij geen me­de­de­lin­gen over doen.’’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*