Hoogopgeleide omgeschoold voor media

Hil­ver­sum Me­dia Cam­pus en Ho­ge­school van Am­ster­dam heb­ben de han­den in­een ge­sla­gen voor het om­scho­len van hoog­op­ge­lei­den zon­der ict-ach­ter­grond tot ‘soft­wa­re en­gi­neers’ in de me­dia-in­du­strie.

Het om­scho­lingstra­ject ge­richt op de me­dia start 18 april. Het gaat om een af­ge­lei­de van een be­staand pro­ject voor hoog­op­ge­lei­den zón­der ict-ach­ter­grond die in elf maan­den wor­den om­ge­vormd tot soft­wa­re en­gi­neer. ‘Ma­ke IT Work’ heet dit ini­ti­a­tief van de Ho­ge­school van Am­ster­dam. In een jaar zijn op deze ma­nier al meer dan tach­tig hoog­op­ge­lei­den ge­hol­pen aan een baan en door­groei­mo­ge­lijk­he­den in de ict.

Bij de me­dia-va­ri­ant zijn ook het ‘plat­form voor li­fe­long learning’ en IT-spe­ci­a­list MyBit be­trok­ken. Hoog­op­ge­lei­den die in­stap­pen, kun­nen re­ke­nen op een com­bi­na­tie van wer­ken en le­ren. In de me­dia-in­du­strie is spra­ke van een groei­en­de vraag naar ict-pro­fes­si­o­nals. Dat heeft al­les te ma­ken met tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen, van meer en be­te­re ca­me­ra’s, ge­luid en licht tot ‘cloud­ba­se­d’ op­los­sin­gen, in­ter­netap­pli­ca­ties en ‘vi­deo on de­mand’-plat­forms. Steeds meer me­dia­pro­duc­ten wor­den IT-pro­duc­ten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*