Hilversum Mediastad: De toekomst moest het allemaal leren

Het boek ’100 jaar Hil­ver­sum Me­dia­stad’ ver­telt in de­tails het ver­haal hoe Hil­ver­sum, ooit een rus­tig tuin- en we­vers­dorp, van­af 1918 ver­an­der­de tot het mid­del­punt van de Ne­der­land­se om­roep­ge­schie­de­nis. Som­mi­ge de­tails wor­den voor het eerst ge­pu­bli­ceerd.

Bij bur­ge­mees­ter Rey­mer zorg­de de komst van de om­roep des­tijds nog voor gro­te angst. In 1927 zei hij: ,,De toe­komst zal moe­ten le­ren of en in hoe­ver­re uit­brei­ding van deze in­du­strie voor ge­meen­te Hil­ver­sum een on­ver­deeld ge­meen­te­be­lang is te noe­men.’’ Bij­na hon­derd jaar la­ter is Hil­ver­sum de Me­dia­stad van Ne­der­land waar 12.000 men­sen wer­ken in de cre­a­tie­ve in­du­strie bij zo’n 1700 be­drij­ven. Het boek kijkt ook voor­uit hoe Hil­ver­sum me­dia­stad kan blij­ven bin­nen het hui­di­ge, snel ver­an­de­ren­de me­dia­land­schap. In het boek ko­men sleu­tel­fi­gu­ren aan het woord: (oud-)po­li­ti­ci en (voor­ma­li­ge) om­roep­me­de­wer­kers, maar ook in­wo­ners van Hil­ver­sum, win­ke­liers en be­drij­ven. ’100 jaar Hil­ver­sum Me­dia­stad’ ver­schijnt in 2017. In­te­ke­nen kan al bij boek­han­del Voor­hoe­ve in Hil­ver­sum. Au­teur is Pe­ter Scha­ve­ma­ker (Nij­ver­dal. 1967). Me­dia- en mu­ziek­jour­na­list Scha­ve­ma­ker groei­de op in Hil­ver­sum en werk­te al van jongs af aan bij een reeks van om­roe­pen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*