’Dolf Brouwers verdient een documentaire’

Dolf Brouwers (1912-1997) brak op latere leeftijd door bij het grote publiek. Kapper, reisleider én operettezanger Brouwers werd rond zijn zestigste bekend door zijn alter ego’s Sjef van Oekel en Waldo van Dungen. Hij debuteerde in 1972 in de Fred Hachéshow, kreeg een eigen programma en figureerde in stripboeken. Haarlemmers François Boulangé en Rob Spekking willen een documentaire maken over Dolf Brouwers. ’Dat verdient hij.’

Voor de jon­ge­re ge­ne­ra­tie is het een naam die nau­we­lijks een of zelfs he­le­maal geen bel­le­tje doet rin­ke­len. Voor veer­tig­plus­sers heeft het waar­schijn­lijk een hoog ’oh ja’-ge­hal­te: het fe­no­meen Dolf Brou­wers.

Zo ook voor Haar­lem­mers François Bou­langé, in de ja­ren 90 pre­sen­ta­tor van het spel­le­tje Lin­go, eind­re­dac­teur en pro­du­cent, en Rob – ‘Spek­ko’ – Spek­king, imi­ta­tor, beel­dend kun­ste­naar en ac­teur. Zij zijn vast van plan een do­cu­men­tai­re te ma­ken over het le­ven van Dolf Brou­wers. Een do­cu­men­tai­re met ’een twis­t’ zo­als ze zelf zeg­gen, want het is de be­doe­ling dat de in 1997 over­le­den Brou­wers van­uit het hier­na­maals zelf com­men­taar ver­zorgt bij de beel­den.

Brou­wers is bij het gro­te pu­bliek voor­al be­kend als Sjef van Oe­kel. On­der die naam maak­te hij in 1972 zijn de­buut in de Fred Haché­show van de Vpro. Rond 1975 kreeg hij een ei­gen pro­gram­ma, Van Oe­kel’s dis­co­hoek waar­in hij niet al­leen op­zich­tig en vol in beeld in een fiets­tas over­gaf, maar waar ook la­te­re we­reld­ster­ren als Don­na Sum­mer hun de­buut maak­ten. Van Oe­kel’s dis­co­hoek was een te­gen­han­ger van Top­pop en ar­ties­ten play­back­ten hun num­mers over­dui­de­lijk.

Bou­langé en Spek­ko zijn al zo’n vier jaar be­zig om de do­cu­men­tai­re te ma­ken, maar daar is ui­ter­aard geld voor no­dig. “Want voor de beel­den en ge­luids­frag­men­ten die we wil­len ge­brui­ken, moe­ten we be­ta­len”, al­dus Bou­lan­gé. Ge­sprek­ken met ver­schil­len­de pro­du­cen­ten lie­pen tot dus­ver op niets uit, om uit­een­lo­pen­de re­de­nen. De Vpro-lei­ding ver­tel­de het twee­tal in een ge­sprek over hun plan­nen bij­voor­beeld zo’n idee al op de plank te heb­ben lig­gen, ver­telt Bou­langé…. “Tja, of dat echt zo is? Dat ho­ren we na­me­lijk iets te vaak van pro­du­cen­ten”, zegt hij iet­wat cy­nisch.

De Haar­lem­mers be­slui­ten het daar­om over een an­de­re boeg te gooi­en en pro­be­ren nu via crowd­fun­ding zelf de be­no­dig­de fi­nan­ciën bij el­kaar te krij­gen. De ti­tel van de do­cu­men­tai­re is ’Wat een suc­ces!’, net als ‘Reed­s’, ’Dát ben ik dus’ en ‘Waar heb dat nou voor no­dig?’ ge­vleu­gel­de uit­druk­kin­gen van Brou­wers. Als Spek­ko – die Brou­wers per­soon­lijk goed ge­kend heeft – die woor­den op z’n Van Oe­kels uit­spreekt, zou je zwe­ren dat de man zelf te­gen­over je zit. Spek­ko is dan ook de­ge­ne die in de do­cu­men­tai­re het com­men­taar van Dolf Brou­wers uit het hier­na­maals voor zijn re­ke­ning neemt. Via de crowd­fun­ding­site Voor­de­kunst.nl is een voor­proef­je te zien van wat het twee­tal van plan is. Het wordt een do­cu­men­tai­re over het le­ven van Dolf Brou­wers, waar­bij de na­druk ligt op Sjef van Oe­kel”, zegt Bou­langé, die kom­paan Spek­ko soms wat moet af­rem­men in zijn en­thou­si­as­te ver­ha­len over Dolf Brou­wers, om­dat het ook de be­doe­ling is dat de docu een tijds­beeld geeft van Ne­der­land in de ze­ven­ti­ger ja­ren.

De Haar­lem­mers krij­gen alle me­de­wer­king van de er­ven Dolf Brou­wers en be­schik­ken over zijn com­ple­te ar­chief. In­ter­views met men­sen die nauw be­trok­ken zijn ge­weest bij Brou­wers moe­ten de do­cu­men­tai­re ge­wicht ge­ven. Er is al ge­spro­ken met Car­la Brou­wers (doch­ter), Clous van Me­che­len en de in 2014 over­le­den Mimi Kok. De laat­ste hield als Gé Braad­slee re­gel­ma­tig Sjef van Oe­kel in haar ar­men.

Door­gaan met in­ter­views draai­en in de hoop dat er ge­noeg fond­sen bin­nen­ge­haald wor­den om de do­cu­men­tai­re te ma­ken is geen op­tie. “Nee”, zegt Bou­langé, “want het kost tijd om dat te doen en men­sen zijn mis­schien ook min­der ge­neigd om mee te wer­ken als nog niet ze­ker is dat we de do­cu­men­tai­re daad­wer­ke­lijk kun­nen ma­ken.’’ Daar­om ho­pen hij en Spek­ko dat de crowd­fun­ding­ac­tie aan­slaat. “Alle beet­jes hel­pen”, zegt Bou­langé. “Je kunt al van­af 10 euro do­ne­ren en we ho­pen dat men­sen dat gaan doen. Want als ie­der­een op el­kaar wacht, ge­beurt er na­tuur­lijk niets. En’’, zegt hij met na­druk, “als we on­ver­hoopt ons doel – er is 55.000 euro no­dig – niet ge­haald heb­ben op 1 ja­nu­a­ri, dan krijgt ie­de­re do­na­teur via voor­de­kunst.nl ge­ga­ran­deerd zijn geld te­rug. Wij krij­gen het pas over­ge­maakt als we ons streef­be­drag heb­ben be­reikt, en niet eer­der. We kun­nen dus niet tus­sen­tijds even lek­ker naar een of an­de­re Costa om de bloe­me­tjes bui­ten te zet­ten van wat er op dat mo­ment ge­do­neerd is’’, lacht hij.

Over de top
Als het lukt gaan ze ’Wat een suc­ces!’ zo snel mo­ge­lijk af­ron­den. Wie ze in ie­der ge­val nog iets wil­len la­ten zeg­gen over Dolf Brou­wers? ,,Wil­lem-Alexan­der! Die was enorm fan en heeft Dolf Brou­wers in zijn stu­den­ten­tijd uit­ge­no­digd om op een feest­je van hem te ko­men”, zegt Spek­ko. Maar ook Wim T. Schip­pers en de da­mes van Luv’, die door­bra­ken in ’Het is weer zo laat’, ook wel be­kend on­der de naam Wal­do­la­la, waar­in Dolf Brou­wers als nacht­club­ei­ge­naar Wal­do van Dun­gen te zien is, staan op het ver­lang­lijst­je om hun zeg­je te la­ten doen over die tijd. ,,Maar het gaat niet al­leen om die shows, ook om de cul­tuur er­om­heen en om anek­do­tes van ach­ter de scher­men.’’ Want men­sen als Ko van Dijk, Wil­le­ke van Am­mel­rooy, so­praan Wilma Dries­sen en Henk van Ul­sen de­den ook in die shows mee. ,,Dat wa­ren toen­ter­tijd gro­te na­men en die za­ten er ook in. Die wil­den daar graag aan mee doen, juist om­dat het al­le­maal zo over de top was”, zegt Spek­ko. ,,De mees­ten kun­nen we er niet meer naar vra­gen, maar som­mi­gen nog wel­”, vult Bou­langé aan. ,,En daar­om heb­ben we een dus een beet­je haast om deze do­cu­men­tai­re te ma­ken.’’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*