Documentatiecentrum voor Omroep Modelspoor Club

Een keer per week komen de leden van Omroep Modelspoor Club Hilversum (OMC) bij elkaar in de nok van de Diependaalse kerk. Daar staat de treinbaan van de vereniging. Sinds kort heeft de club er naast de baan nog een trots bij; hun eigen documentatiecentrum.

OMC is in 1982 op­ge­richt als on­der­deel van de OSO, de Om­roep Sport en Ont­span­nings­ver­e­ni­gin­gen. ,,Er wa­ren al ont­zet­tend veel ver­schil­len­de club­jes; ten­nis, voet­bal, kaar­ten. Maar een mo­del­spoor­club ont­brak, ter­wijl er wel veel tech­ni­sche men­sen wa­ren die in­te­res­se had­den in mo­del­trei­nen”, ver­telt clubsecretaris Ben Tel­le­man.

,,Te­gen­woor­dig is het om­roep­per­so­neel in de min­der­heid, maar vroe­ger kwa­men alle le­den en de tech­niek uit de om­roep­we­reld. Er was al­tijd wel ie­mand die iets weg deed, wat wij dan weer kon­den ge­brui­ken. Je komt nog steeds on­der­de­len te­gen in de baan die uit de om­roep­we­reld af­kom­stig zijn. Dat heb je nu niet meer, al­les is di­gi­taal ge­wor­den.”

Hilversum NOS
Ui­t­ein­de­lijk is de OSO op­ge­he­ven, het pen­si­oen­fonds PNO trok zich te­rug, waar­door de clubs niet lan­ger ge­fi­nan­cierd wer­den. ,,Wij zijn toen als on­af­han­ke­lij­ke club door­ge­gaan, maar we pro­be­ren nog al­tijd de om­roep­ge­schie­de­nis enigs­zins door te la­ten sche­me­ren. Met het sta­ti­ons­bord van ‘Hil­ver­sum NOS’ bij­voor­beeld of mijn ver­za­me­ling oude ra­dio’s.”

Lees het hele artikel vandaag in dagblad de Gooi en Eemlander

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*