Carel Kuyl: ’Publieke omroep moet inzetten op kerntaken en onderzoeksjournalistiek’

Dit na­jaar gaat hij met pen­si­oen, maar stop­pen met wer­ken doet NTR-mediadirecteur Ca­rel Kuyl nog lang niet. De pu­blie­ke om­roep moet zich con­cen­tre­ren op zijn kern­ta­ken, zon­der re­cla­me, en aan­slui­ting hou­den met de ont­wik­ke­lin­gen in het di­gi­ta­le do­mein, vindt hij.

Bij­na veer­tig jaar ge­le­den be­gon Kuyl zijn loop­baan bij Het Ca­pi­tool, een we­ke­lijks dis­cus­sie­pro­gram­ma van de NOS van­uit een fraai ne­o­klas­siek tuin­huis in ’s-Gra­ve­land, de voor­lo­per van Bui­ten­hof. Re­dac­tie en pre­sen­ta­tie wa­ren in han­den van klin­ken­de na­men, zo­als Her­man Wig­bold, Toos Fa­ber en de man die Kuyl ziet als zijn jour­na­lis­tie­ke men­tor, Joop van Tijn. „Ik kwam van een we­ten­schap­pe­lijk blad in de ech­te jour­na­lis­tiek en maak­te daar een vlie­gen­de start, ik heb veel van Joop van Tijn ge­leerd. Bij­voor­beeld in­ter­vie­wen, hoe je men­sen ver­leidt om iets te zeg­gen wat ze niet van plan wa­ren. Hij was een char­meur, een slim­me en vast­hou­den­de jour­na­list, met ge­voel voor hu­mor, nieuws­gie­rig en wan­trou­wend je­gens de ge­ves­tig­de orde. Hij hield van het le­ven en was niet be­paald een cal­vi­nist.”

Nieuwsgierig
Nieuws­gie­rig en vast­hou­dend zijn woor­den die ook Kuyl zelf ty­pe­ren. Zijn hele car­riè­re staat in het te­ken van on­af­han­ke­lij­ke jour­na­lis­tiek en een on­op­hou­de­lijk stre­ven naar een sterk, pu­bliek nieuws­pro­gram­ma. „De pu­blie­ke om­roep moet een cen­tra­le plek bie­den voor on­ge­bon­den, on­af­han­ke­lij­ke jour­na­lis­tiek die los staat van een be­paal­de stro­ming, of com­mer­ciële of po­li­tie­ke be­lan­gen.” Met dat stre­ven had Kuyl veel suc­ces, maar dat kwam niet aan­waai­en. „NOS Laat, Nova, Nieuw­suur, het is al­le­maal ge­lukt en het ene pro­gram­ma volg­de uit het an­de­re. Maar on­af­han­ke­lij­ke jour­na­lis­tiek stond, ze­ker in het be­gin, niet hoog op de agen­da bin­nen de pu­blie­ke om­roep. Ver­e­ni­gin­gen zo­als de KRO en de VARA wil­den ge­pro­fi­leer­de jour­na­lis­tiek bren­gen, jour­na­lis­tiek met een be­paal­de kleur. De Raad van Be­stuur van de NPO in­der­tijd ook. Henk Hagoort bij­voor­beeld (voor­zit­ter van de NPO in de pe­ri­o­de 2008-2016, red.) vond dat de om­roe­pen hun ac­tu­a­li­tei­ten­pro­gram­ma’s van­uit hun ei­gen ach­ter­grond moesten ma­ken. Dat heeft on­der meer ge­leid tot Uit­ge­spro­ken, dat om beur­ten werd ge­maakt door VARA, EO en WNL. Een ramp­za­li­ge ver­gis­sing.”
Meer­waar­de
Kuyl ver­ga­der­de zich suf en leg­de zich niet neer bij het ver­zet te­gen zijn ideeën. „Ik had ge­woon een goed plan. Ik zag de meer­waar­de van het wer­ken in één jour­na­lis­tie­ke om­ge­ving met de NOS sa­men, met de par­le­men­tai­re re­dac­tie van de NOS en het net­werk van cor­res­pon­den­ten. Er wa­ren drie pro­gram­ma’s in een uur: het Jour­naal, het Sport­jour­naal en Nova. Dat dub­bel­de nog­al eens, dan had het Jour­naal een ge­sprek­je met een ver­slag­ge­ver over een on­der­werp en dan kwam daar­na Nova met een ge­sprek­je met een an­de­re cor­res­pon­dent over het­zelf­de on­der­werp en dat zat even­tu­eel ook nog in het Sport­jour­naal. In Nieuw­suur is dat al­le­maal ge­bun­deld. Je ziet dat het meer­waar­de heeft, dat de on­der­de­len el­kaar ver­ster­ken.”
Kuyl bleef lob­by­en en kreeg in 2010, het jaar waar­in ook Uit­ge­spro­ken ont­stond, Nieuw­suur van de grond. “Het hielp dat er bij de Vara een wis­se­ling van de wacht plaats­vond, Vera Keur werd op­ge­volgd door Cees Kor­vi­nus, en ook an­de­re om­roe­pen gin­gen om. Maar voor­al Gerard Die­les­sen, de toen­ma­li­ge di­rec­teur van de NOS, heeft een be­lang­rij­ke rol ge­speeld bij de totstandko­ming van Nieuw­suur. Hij wil­de het on­danks het ver­zet van de an­de­ren pro­be­ren en zijn op­vol­ger Jan de Jong heeft dat goed op­ge­pakt. De NOS ging er vol voor, dat scheel­de veel.”
Een te­rech­te keus, vindt Kuyl. “Het is de om­roep­ver­e­ni­gin­gen niet ge­lukt zich via hun ac­tu­a­li­tei­ten­pro­gram­ma’s echt te pro­fi­le­ren. Ik zie in bij­voor­beeld Brand­punt of Re­por­ter geen dui­de­lij­ke ka­tho­lie­ke iden­ti­teit, en 1Van­daag is ook niet echt po­li­tiek ge­pro­fi­leerd, dat is toch neu­traal.”
Aan­va­ring
Hij mag dan in aan­va­ring zijn ge­ko­men met ver­schei­de­ne om­roe­pen, Kuyl heeft voor­al veel waar­de­ring voor ze. “We heb­ben een mooi pu­bliek be­stel. Je zou het niet ver­zin­nen als je een plan moest be­den­ken, maar het heeft veel op­ge­le­verd, prach­ti­ge pro­gram­ma’s. Die ma­ken we met z’n al­len. De po­li­tiek heeft een ne­ga­tief beeld van Hil­ver­sum, als­of we hier voort­du­rend ru­zie ma­ken en onze ei­gen zak­ken vul­len. Maar de om­roep­be­stuur­ders die ik ken zijn fat­soen­lij­ke, be­kwa­me men­sen en op de re­dac­ties wordt ge­woon hard ge­werkt door goed op­ge­lei­de, ge­dre­ven vak­men­sen. Een par­tij als de PVV wil het liefst van de pu­blie­ke om­roep af, maar als dat zou ge­beu­ren, ver­lies je echt iets van waar­de.”
“De maat­schap­pij heeft be­lang bij een ster­ke pu­blie­ke om­roep”, vindt Kuyl. “Maar er heerst des­in­ter­res­se en ir­ri­ta­tie. Dat heb­ben we op zijn minst deels aan ons­zelf te dan­ken. We zijn er niet in ge­slaagd om één ge­luid te la­ten ho­ren, de om­roe­pen zijn al­tijd met hun ei­gen bood­schap naar Den Haag ge­gaan. We zijn te­veel be­zig met de on­der­lin­ge machts­strijd en de vraag hoe het be­stel ge­or­ga­ni­seerd moet zijn. Het is bij­voor­beeld VARA, VPRO en NPS in­der­tijd niet ge­lukt om op het der­de net één or­ga­ni­sa­tie te vor­men. Veel men­sen op de werk­vloer wil­den het, maar het is mis­lukt door­dat be­stuur­ders niet met el­kaar door één deur kon­den. Jam­mer, want als het op het der­de net was ge­lukt, was het op 1 en 2 ook wel ge­beurd en dan was het be­stel veel ste­vi­ger ge­weest.”
Nieuwe accenten
Voor­uit­blik­kend wil Kuyl nieu­we ac­cen­ten in de pro­gram­me­ring zien. “De pu­blie­ke om­roep moet men­sen ver­bin­den en is er voor gen­res en waar­den die ge­koes­terd moe­ten wor­den. We moe­ten in­zet­ten op onze kern­ta­ken, zo­als on­af­han­ke­lij­ke jour­na­lis­tiek, edu­ca­tie, cul­tuur, do­cu­men­tai­res, ge­schie­de­nis, dra­ma, klas­sie­ke mu­ziek, jeugd en we­ten­schap. La­ten we daar­voor een hel­de­re keu­ze ma­ken, zon­der re­cla­me. We zijn nu nog mede af­han­ke­lijk van de Ster-in­kom­sten, maar dat zou niet moe­ten. Als je die er­af ­haalt, moet je dat wel bud­get­tair op­los­sen na­tuur­lijk.”
“We gaan naar een cen­traal ge­or­ga­ni­seerd be­stel toe, waar­in de om­roe­pen voor­al pro­duc­tie­hui­zen wor­den”, con­sta­teert Kuyl. “Daar­in moet je een ba­sis­aan­bod ga­ran­de­ren, met bij­voor­beeld com­mis­si­o­ning edi­tors bij de NPO die voor be­paal­de gen­res pro­gram­ma’s kun­nen be­stel­len. De re­gel­ge­ving moet sim­pe­ler wor­den, we wor­den nu over­spoeld met re­gel­tjes over van al­les en nog wat. Er is een ad­mi­ni­stra­tie­ve druk ont­staan, die echt be­drei­gend is, net als bij­voor­beeld bij de po­li­tie. Re­ken de pu­blie­ke om­roep voort­aan af op het gro­te ge­heel van wat we le­ve­ren. En als de re­cla­me eraf is, kun­nen de com­mer­ciële om­roe­pen en de uit­ge­vers niet meer kla­gen over on­eer­lij­ke con­cur­ren­tie.”
On­der­zoeks­jour­na­lis­tiek
Kuyl wil ver­der dat de pu­blie­ke om­roep in­ves­teert in on­der­zoeks­jour­na­lis­tiek. “Gra­ven in dos­siers, ont­hul­lin­gen bren­gen. Wij heb­ben bij­voor­beeld geen ge­de­gen mis­daad­pro­gram­ma, waar­in je de on­der­ste steen bo­ven haalt rond bij­voor­beeld het Pas­sa­ge-pro­ces (dat draait om li­qui­da­ties in de on­der­we­reld, red.). Dat vraagt een spe­ci­a­li­sa­tie. Het­zelf­de geldt voor een on­der­werp als eco­no­mie. Het plat­form Fol­low the mo­ney doet dat goed, waar­om wij niet? Een an­der on­der­werp is de maat­schap­pe­lij­ke en de we­ten­schap­pe­lij­ke kant van sport. We doen er wel wat aan, maar het kan veel be­ter. Er is al veel ken­nis, de NOS heeft bij­voor­beeld een uit­ste­ken­de sport­re­dac­tie en bij Nieuw­suur zit­ten goe­de jour­na­lis­ten met veel be­lang­stel­ling voor sport. Daar kun­nen we meer mee doen. Ook moe­ten we aan­slui­ting hou­den bij de ont­wik­ke­lin­gen in het di­gi­ta­le do­mein en nieu­we tech­no­l­gie. Niet ie­der­een voelt die ur­gen­tie, dat vind ik zor­ge­lijk.”
Hoe­wel hij na de zo­mer met pen­si­oen gaat, is Kuyl niet van plan te stop­pen met wer­ken. „Ik ga weer pro­gram­ma’s ma­ken, er staan al wat pro­jec­ten op sta­pel. Ooit ben ik be­gon­nen als ma­ker, toen werd ik baas en nu maak ik de cir­kel rond door weer pro­gram­ma­ma­ker te wor­den.” Hij wil nog niet zeg­gen waar­ hij pre­cies mee be­zig is, daar­voor vindt hij het te vroeg. “Maar het zijn on­der­wer­pen die dicht bij mij lig­gen.” En dus zul­len woor­den als nieuws­gie­rig en vast­hou­dend er wel van toe­pas­sing op zijn.
Foto: Lilian van Rooij

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*