‘Het Klokhuis’ gaat ondernemen

’Het Klok­huis’ gaat kin­de­ren de kans ge­ven om in het echt te zien hoe het er in be­drij­ven aan toe gaat.

Het jeugd­pro­gram­ma houdt za­ter­dag 11 no­vem­ber ’Het Klok­huis Back­sta­ge’. Be­drij­ven in heel Ne­der­land, die nor­maal ge­slo­ten zijn voor kin­de­ren, ope­nen die dag hun deu­ren. Van gro­te tot klei­ne be­drij­ven, ini­ti­a­tie­ven en on­der­ne­min­gen, mul­ti­na­ti­o­nals en zz­p’ers. Van de ijs­jes­fa­briek tot een pro­du­cent van fiet­sen en van een ont­werp­stu­dio tot een boek­druk­ke­rij.

Steeds meer kin­de­ren be­gin­nen een ei­gen on­der­ne­ming. Maar hoe doe je dat ei­gen­lijk, een be­drijf op­star­ten en run­nen? Hoe kom je bij­voor­beeld op een idee, hoe pitch je je plan, hoe kom je aan geld en hoe maak je er een echt be­drijf van? Om ant­woord te ge­ven op deze vra­gen start het jeugd­pro­gram­ma met Het Klok­huis On­der­neemt: een cross­me­di­aal pro­ject over on­der­ne­men, dat mede mo­ge­lijk ge­maakt wordt door de Ka­mer van Koop­han­del.

Wie met zijn be­drijf mee wil doen, kan zich tot 4 ok­to­ber aan­mel­den. De ei­ge­na­ren krij­gen dan de kans kin­de­ren te ver­tel­len over hun dro­men en hun be­drijf.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*