Appartementen KRO studio vanaf eind 2018 bewoonbaar

Voor het grond­be­drijf zit het werk er op. Nu kan het op­bou­wen be­gin­nen. De be­ton­vloer van de on­der­grond­se par­keer­ga­ra­ge is in­mid­dels ge­stort. Op de plek aan de Em­ma­straat in Hil­ver­sum waar de KRO tien­tal­len ja­ren haar ra­dio- en te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s maak­te, ver­rijst ko­mend jaar ap­par­te­men­ten­com­plex De KROon.

Pro­ject­ont­wik­ke­laar Ste­bru bouwt er 85 le­vens­loop­be­sten­di­ge ap­par­te­men­ten. Het mo­nu­men­ta­le deel van het KRO-com­plex dat over­eind is blij­ven staan gaat zor­gor­ga­ni­sa­tie Hil­ver­zorg straks hu­ren. Daar is ruim­te voor be­drij­ven die zorg le­ve­ren. Dat kan een huis­arts of fy­si­o­the­ra­peut zijn, maar ook een dag­be­ste­ding of een wijk­cen­trum. Die in­vul­ling volgt la­ter.

,,En er komt voor­al veel groen in het com­plex”, zegt Al­bert-Jan Moer­man, ad­junct-di­rec­teur van ont­wik­ke­laar Ste­bru, dat woon­com­plex De KROon bouwt voor pen­si­oen­fonds BPL Pen­si­oen. ,,Dat was een van de voor­waar­den om er te mo­gen bou­wen. Daar­om ko­men er 103 par­keer­plaat­sen on­der­gronds. Daar­bo­ven is dan ruim­te voor heel veel tuin.” Het ont­werp van de 85 ap­par­te­men­ten is op­val­lend. Het is een mix van de tra­di­ti­o­ne­le Gooi­se vil­la’s uit be­gin vo­ri­ge eeuw, mo­dern des­ign en een re­pli­ca van Stu­dio 1, de mu­ziek­stu­dio waar ja­ren­lang alle gro­te om­roep­or­kes­ten op­tra­den. ,,Aan de kant van de Ju­li­a­nalaan bou­wen we in vil­la-stijl en de ach­ter­zij­de van deze ap­par­te­men­ten is mo­dern.”

Plat
Om­wo­nen­den en Bond Heem­schut heb­ben lan­ge tijd ge­pro­beerd de sloop van het deels mo­nu­men­ta­le com­plex te­gen te hou­den. Voor­al het af­bre­ken van de gro­te stu­dio zat ze niet lek­ker. Het ge­vecht werd tot aan de Raad van Sta­te ge­voerd. Die oor­deel­de uit­ein­de­lijk in ok­to­ber vo­rig jaar dat de oude ge­luids­stu­dio, Stu­dio 1, plat mocht, waar­na de sloop di­rect van start ging.

Een mo­nu­men­taal ge­bouw her­ont­wik­ke­len, is vol­gens Moer­man een ’vak apart’. ,,In dit ge­val ver­bin­den we oud en nieuw let­ter­lijk aan el­kaar. Stu­dio 1 keert in exact de­zelf­de vorm en groot­te te­rug in het plan. Het zwar­te dak heeft de­zelf­de op­val­len­de vorm. Al­leen nu zit­ten er ra­men in en ko­men er ap­par­te­men­ten in.”

Levensloopbestendig
De 85 huur­ap­par­te­men­ten in de vrije sec­tor va­rië­ren in groot­te van 50 tot 166 vier­kan­te me­ter. Het zijn le­vens­loop­be­sten­di­ge on­der­ko­mens. ,,Ge­schikt voor ze­ker­heid­zoe­kers. Men­sen van rond de vijf­tig, zes­tig die nu nog mo­biel zijn, maar hun gro­te huis wil­len in­wis­se­len voor iets klei­ners”, legt Moer­man uit. ,,En als ze in de toe­komst wél zorg no­dig heb­ben, zit­ten ze goed. De ap­par­te­men­ten zijn rol­stoel­vrien­de­lijk, heb­ben bij­voor­beeld geen drem­pels, de gan­gen zijn wat bre­der en de bad­ka­mer is zo in­ge­richt dat er mak­ke­lijk een rol­stoel in kan. Een slaap­ka­mer is bij­voor­beeld met een schuif­deur ge­schei­den van de woon­ka­mer. Die kun je, als je nog he­le­maal ge­zond bent, als werk­ka­mer ge­brui­ken, maar mocht je man in­eens bed­le­ge­rig wor­den dan kan hij in die ka­mer naast de woon­ka­mer lig­gen.”

Naar ver­wach­ting kun­nen eind 2018 de eer­ste be­wo­ners hun ap­par­te­ment in De KROon be­trek­ken. De ver­huur start een half jaar voor de op­le­ve­ring. Dan wor­den ook de huur­prij­zen be­kend. Op de web­si­te huren­in­de­kroon.nl is de bouw te vol­gen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*