Zeventig jaar Frank Kramer

Frank Kra­mer, de links­bui­ten van ach­ter­een­vol­gens Blauw Wit, FC Am­ster­dam, MVV, Tel­star, Vo­len­dam, Haar­lem én presentator is van­daag ze­ven­tig jaar ge­wor­den.

Zon­der twij­fel is Kra­mer één van de kleur­rijk­ste spe­lers die het Ne­der­lands be­taald voet­bal heeft ge­had. Kra­mer zat im­mers vol met frat­sen. Zo liet hij tij­dens de laat­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd in 1976 sten­cils op de Tel­star-tri­bu­ne uit­de­len, waar­in hij het pu­bliek be­dank­te voor het be­grip bij al zijn doel­po­gin­gen waar­bij de bal mee­st­al op het IJ­mui­der­strand te­recht­kwam. En ver­vol­gens be­loof­de hij be­ter­schap voor het nieu­we sei­zoen.

Na zijn voet­bal­car­riè­re wil­de Kra­mer graag te­le­vi­sie­pre­sen­ta­tor wor­den. Dat was de re­den dat hij tij­dens zijn Tel­star-pe­ri­o­de in­stem­de met de vraag of hij on­der­deel wil­de zijn van de ge­le­gen­heids­for­ma­tie Full Hou­se, ge­noemd naar de po­ker­term. De groep Full Hou­se be­stond im­mers uit drie vrou­wen en twee man­nen. Naast Frank Kra­mer wa­ren dat Bob Co­hen, Wilma de Nijs, Car­rie Schom­per en Anet­te Mo­le­naar.

Het idee voor Full Hou­se was van Ron Brand­ste­der die des­tijds plug­ger was bij pla­ten­maat­schap­pij CBS. Brand­ste­der had het plaat­je ‘Stan­ding on the in­si­de’ van Neil Se­da­ka mee­ge­no­men uit Span­je en for­meer­de in 1976 Full Hou­se met het doel om ‘Stan­ding on the in­si­de’ tot hit te ma­ken. Bij het in­zin­gen in de stu­dio vie­len de zang­kwa­li­tei­ten van de groeps­le­den nog­al te­gen. Voor­al Frank Kra­mer bleek een be­lab­ber­de zan­ger en is op de plaat nau­we­lijks te ho­ren.

Er werd zelfs ge­fluis­terd dat geen en­kel Full Hou­se-lid zelf zong, maar dat het num­mer is in­ge­zon­gen door Wan­da Stel­laard, Jose Hoe­bee, Ti­tia Dek­ker, Bon­nie St. Clai­re en San­dra Ree­mer. In het bij­be­ho­ren­de dans­je dat was in­ge­stu­deerd voor de te­le­vi­sie­op­tre­dens viel Frank Kra­mer ook uit de toon, maar door zijn me­dia­op­tre­dens hield hij er wel de be­oog­de loop­baan als pre­sen­ta­tor aan over.

‘Stan­ding on the in­si­de’ werd een door­slaand suc­ces. In de Top 40 kwam het num­mer tot de twee­de plaats en in te­gen­han­ger de Ne­der­land­se Top 50 voer­de het lied de hit­lijst zelfs aan. Daar­mee is Frank Kra­mer de eni­ge Ne­der­land­se voet­bal­ler die tij­dens zijn ac­tie­ve loop­baan op num­mer één heeft ge­staan. Te­ge­lij­ker­tijd met Full Hou­se had Ron Brand­ste­der nog een ij­zer in het vuur. Met Bon­nie St. Clai­re zong hij ‘Dok­ter Bern­har­d’ in de 10, maar het duet moest het ruim af­leg­gen te­gen Full Hou­se.

Deze content is afkomstig van onze partner Gooi en Eemlander

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*