Voormalig KvK-topman kritisch over Hilversums mediabeleid

De MIRT-ana­ly­se over de be­roer­de eco­no­mi­sche po­si­tie van de re­gio Gooi en Vecht­streek in dagblad Gooi en Eemlander heeft de no­di­ge re­ac­ties op­ge­le­verd. Voor­ma­lig se­cre­ta­ris Henk Kok van de Gooi­se Kamer van Koophandel waar­schuw­de al tien­tal­len ja­ren geleden dat het de ver­keer­de kant op­ging. Als dagelijks lei­der van de Ka­mer van Koop­han­del heb ik dat stand­punt van 1976 tot 1997 luid­keels uit­ge­dra­gen. Daar­bij ge­steund door rap­por­ten en on­der­bouwd met kei­har­de ge­ge­vens.”

Vol­gens de voor­ma­li­ge top­man van de Gooi­se Ka­mer van Koop­han­del was er in de mediastad jarenlang het be­leid om be­drij­ven uit te drij­ven en de vrij­ge­ko­men grond te be­stem­men voor huis­ves­ting. Het zorg­de naar zijn me­ning voor on­e­ven­wich­tig­he­den in de re­gio.

Volgens Kok is er door de gemeente te lang gemikt op oa media. Veel andere bedrijfstakken zijn door de in­du­strie­ver­or­de­ning verdwenen, waardoor veel bedrijven hun heil zochten in andere steden waaronder Almere.

Kok ge­looft niet dat de eco­no­mie er weer bo­ven­op komt met de drie hui­di­ge speer­pun­ten: zorg, me­dia en toe­ris­me. Er is vol­gens hem meer no­dig. Hij noemt het sym­bo­lisch dat het prach­ti­ge voor­ma­li­ge kan­toor­ge­bouw van de Ka­mer van Koop­han­del aan het Melk­pad zal wor­den om­ge­bouwd tot huis­ves­ting voor de­men­te­ren­de ou­de­ren. ,,Van ac­tie­cen­trum voor het be­drijfs­le­ven tot be­jaar­den­huis­ves­ting. Een tref­fen­der me­ta­foor voor de ont­wik­ke­ling van de re­gi­o­na­le eco­no­mie had ik niet kun­nen be­den­ken.”

Bovenstaande artikel is een samenvatting van het Gooi- en Eemlander-artikel van 21/12/2016.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*