AVROTROS organiseert Wie is de Mol-fandag

Fans konden zaterdag nog even afkicken van het afgelopen seizoen van Wie is de mol? Mol Jan Versteegh en de andere deelnemers van het immens populaire programma lieten zich zien op de fandag, die werd gehouden bij het Avrotros-gebouw in Hilversum.

Een ijs­kou­de wind houdt ech­te ’Wie is de Mol’-fans niet te­gen. Weg­ge­stopt in sjaals en dik­ke jas­sen en met een mol­boek­je in de hand be­stor­men de zo­ge­noem­de ‘mol­lo­ten’ za­ter­dag­mid­dag het AVROTROS-ter­rein in Hil­ver­sum. De lief­heb­bers van het te­le­vi­sie­pro­gram­ma krij­gen de kans om de kan­di­da­ten, pre­sen­ta­tor en na­tuur­lijk de mol te ont­moe­ten.

Het acht­tien­de sei­zoen kwam vo­ri­ge week ten ein­de en dat wordt ge­vierd met de tra­di­ti­o­ne­le fan­dag. Het te­le­vi­sie­pro­gram­ma, waar­bij kan­di­da­ten strij­den om een geld­pot ter­wijl een van hen dat als mol pro­beert te sa­bo­te­ren, is on­ge­kend po­pu­lair. Zan­ger en pi­a­nist Ru­ben Hein ging dit jaar met de pot naar huis. Hij wist als eni­ge kan­di­daat de BNN-pre­se­na­tor Jan Ver­steegh als mol te ont­mas­ke­ren.

Op­voe­ding
Kin­de­ren en tie­ners kri­oe­len over het ter­rein, waar ze mol-mer­chan­di­se aan­schaf­fen en op­drach­ten na­spe­len. Maar ook vol­was­sen fans zijn van­daag naar Hil­ver­sum ge­ko­men, zo­als le­raar René Slen­der. “Op mijn school sta ik be­kend als de groot­ste mol­ex­pert. Leer­lin­gen vra­gen mij al­tijd om ad­vies en op de dag van de fi­na­le draag ik mijn mol­len­shirt voor de klas.” De le­raar moet wel schoor­voe­tend toe­ge­ven hij er dit jaar be­hoor­lijk naast zat. “Ik was er­van over­tuigd dat het een vrouw zou zijn.” Zijn jong­ste doch­ter heeft de mol dit jaar wel ge­ra­den. “Tja, een kwes­tie van goe­de op­voe­ding.”

Bui­ten ver­za­me­len de fans zich han­den­wrin­gend voor het gro­te po­di­um, waar straks hun hel­den zul­len ver­schij­nen. Moe­der en zoon met de­zelf­de kleur­rij­ke lap­jes­sjaal ver­drin­gen zich voor een goed plek­je. “Ik was al groot fan voor­dat hij ge­bo­ren werd en nu heb ik hem erin mee­ge­zo­gen”, zegt Mie­ke Dijk­man ter­wijl ze haar zoon­tje trots aan­kijkt. “Vroe­ger ging ik al­leen naar de fan­dag, maar dan ont­moet­te ik al­tijd wel men­sen. Het is ei­gen­lijk één gro­te molfa­mi­lie. Ik heb veel vrien­den ge­maakt die ik ook ‘bui­ten de mol om’ zie.”

Saus
Moe­der en zoon kij­ken stra­lend naar de kan­di­da­ten die één voor één het po­di­um be­tre­den. Ze wor­den als su­per­ster­ren en met een oor­ver­do­vend ap­plaus ont­van­gen. Pre­se­na­tor Art Rooi­j­ak­kers stelt hen door het pu­bliek be­dach­te vra­gen. Van ’wat was je groot­ste blun­der?’ tot ‘wel­ke saus eet je het liefst bij ma­ca­ro­ni?’.

Ja­ron Rook (17) en Ma­rith Broer (15) zijn ook mol­vrien­den. Na af­loop van Arts vra­gen­rond­je staan zij in de rij voor een meet-and-greet met Ver­steegh. Ter­wijl ze wach­ten op de fel­be­geer­de hand­te­ke­ning van de mol, bla­de­ren ze sa­men door Ja­rons mol­boek­je. Bij elke kan­di­daat heeft hij no­ti­ties in ver­schil­len­de kleu­ren ge­schre­ven. “Groen als ie­mand zich ge­draagt als kan­di­daat en rood als hij iets ver­dachts doet.” De tie­ners kij­ken ook wel­eens sa­men naar een af­le­ve­ring, maar niet per se voor de ge­zel­lig­heid. “We zijn best streng. Het moet echt stil zijn, chips eten is ver­bo­den.”

De zogenoemde molloten juichten vanaf een tribune presentator Art Rooijakkers en de kandidaten toe.

Video: Studio Kastermans

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*