Algemeen Directeur (AVROTROS)

AVROTROS
AVROTROS bereikt online en met haar programma’s, activiteiten én (drama)series wekelijks 3 van de 4 Nederlanders. Daarmee draagt ze bij aan een goed geïnformeerde, veilige en rechtvaardige samenleving en verrijken deze met toegankelijke kunst en cultuur. AVROTROS voelt zich verantwoordelijk voor het collectief en stimuleert daarom in alle programma’s en activiteiten de gezamenlijke beleving. Daarom luidt de in 2020 geïntroduceerde slogan: “AVROTROS. De omroep voor ons.” Hiermee onderstreept de organisatie dat ze er echt voor iedereen is. Wie je bent, waar je vandaan komt en hoe je bent opgeleid, is niet belangrijk. AVROTROS is er voor iedereen en wil Nederland verenigen. Door de focus te houden op het ‘ons’-en-‘wij’-gevoel blijft de maatschappelijke waarde van AVROTROS als Publieke Omroep groeien en kan AVROTROS op toegankelijke wijze de discussie voeren over de problemen die mensen ervaren, maar ook over de gedeelde mooie zaken in de maatschappij.

Omroepvereniging AVROTROS is niet dogmatisch en onafhankelijk van ideologieën, en niet gebonden aan religieuze en/of politieke groeperingen. AVROTROS ondersteunt de samenleving door Nederland te verrijken met een breed aanbod van toegankelijke programma’s over kunst en cultuur die bijdragen aan binding en beschaving. AVROTROS werkt aan een goed geïnformeerde, veilige en rechtvaardige samenleving en komt in actie als deze wordt ondermijnd. De organisatie voelt zich verantwoordelijk voor het collectief en stimuleert daarom in alle programma’s en activiteiten de gezamenlijke beleving van alle inwoners. AVROTROS bouwt bruggen en brengt mensen uit allerlei lagen van de bevolking bij elkaar, met een focus op wat hen samenbrengt. Dit onder meer door in contact te blijven met een keur aan maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen, die dikwijls een actieve inbreng hebben in de diverse media-uitingen van AVROTROS, of dat nu op radio of televisie is, dan wel online of in print.

Missie & Visie
De missie van AVROTROS is om cultuur en rechtvaardigheid toegankelijk te maken voor iedere Nederlander, van jong tot oud. De programma’s en activiteiten zijn herkenbaar door hun toegankelijke toon en vorm, waardoor iedereen mee kan doen. De content van AVROTROS wordt altijd onafhankelijk gemaakt, is van hoge kwaliteit en uitnodigend en constructief van aard. Met de programma’s en activiteiten faciliteert AVROTROS interactie en ontmoetingen en stimuleert daarnaast een actieve deelname aan de samenleving.

In het afgelopen jaar is AVROTROS met de programma’s en content nog meer gaan focussen op de speerpunten Cultuur en Rechtvaardigheid. Met deze speerpunten bereikt de organisatie het grootste deel van de inwoners van Nederland, inspireert en verbind ze hen en komt voor ze op als dat nodig is. Ongeacht hun achtergrond of voorkeuren, omdat AVROTROS altijd onafhankelijk opereert.

Bestuur & organisatie structuur
De governance van AVROTROS is gebaseerd op de uitgangspunten van het verenigingsrecht (BW2 Titel 2 inzake verenigingen) en de Beleidsregels governance en interne beheersing 2017 en de Governance Code Publieke Omroep 2018. AVROTROS is een vereniging en heeft drie organen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de governance: Directie, Raad van Toezicht en de Verenigingsraad. AVROTROS heeft een omroepbedrijf dat wordt bestuurd door de Directie bestaande uit de Algemeen Directeur, de Mediadirecteur en de Zakelijk Directeur.

Sinds 2022 werkt AVROTROS samen met PowNed. De samenwerking met PowNed is ingericht als organisatorische samenwerking. AVROTROS en PowNed delen onder meer de financiële administratie, marktonderzoek, ICT, het bestuurssecretariaat, juridische zaken en personeelsadministratie. Door deze samenwerking wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een bestuurbare en doelmatige publieke omroep. Daarmee blijft echter ook de externe pluriformiteit van het publieke omroepbestel behouden, doordat beide omroepen elk vanuit hun eigen missie en identiteit programma’s blijven maken.

De Raad van Toezicht (bestaande uit vijf personen; de voorzitter, de vice voorzitter, en drie leden) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vereniging, waar het omroepbedrijf onderdeel van is. De Raad van Toezicht vervult ook, via de Remuneratiecommissie, de taken van werkgever van de statutaire directie. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de directie, geeft inzichten en advies op basis van deskundigheid en goedkeuring aan bepaalde (strategische) besluiten. De Raad van Toezicht is niet alleen volgend, maar handelt proactief, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de directie en de Verenigingsraad.

De functie – algemene kerntaken

Positie: Algemeen Directeur
Locatie: Hilversum
Rapporteert aan: De Raad van Toezicht

Achtergrond
Een belangrijke vereiste van de nieuwe Algemeen Directeur zal zijn dat die persoon naast modern en verbindend leiderschap, bestuurlijke en bedrijfsmatige ervaring en –kunde, ook het vermogen heeft om een strategie te ontwikkelen (en over te kunnen brengen en te laten implementeren) voor zowel het bedrijf AVROTROS sec (positioneren, profileren en programmeren) als ook in samenhang met de Vereniging (hoe geven we verenigingsstructuur relevantie en actualiteit mee naar alle stakeholders nu en in de toekomst?).

Bij de bepaling van de strategie dienen huidige en toekomstige ontwikkelingen te worden meegenomen, waaronder bijvoorbeeld ook het rapport van het Adviescollege van Geel.

Positie in de organisatie
De Algemeen (statutair) Directeur werkt onder de Raad van Toezicht, is voorzitter van de directie en geeft leiding aan de omroepvereniging met daarin het omroepbedrijf. Hij/zij leidt het collegiale bestuur en is verantwoordelijk voor het Directiesecretariaat, Marketing Communicatie & Vereniging, Interactieve Media, Bestuurszaken & Beleid en de Uitgeverij. De Algemeen Directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad.

De benoeming kent een termijn van 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot een tweede termijn van 4 jaar. De benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht met voorafgaande goedkeuring van de Verenigingsraad.

Doel van de functie
Als visionaire leider met een ondernemende, sterke open persoonlijkheid met gezag, het op inspirerende, dynamische wijze leidinggeven aan de vereniging en media-organisatie, deze intern en extern vertegenwoordigen en het ontwikkelen en implementeren van strategieën die onze maatschappelijke missie weerspiegelen, opdat de omroepvereniging haar publieke taak op effectieve en efficiënte wijze kan vervullen en haar maatschappelijke waarden maximaliseert.

Kerntaken
Leiderschap

 • Je draagt vanuit een enthousiasmerend en inspirerend leiderschap de integrale verantwoordelijkheid voor het beheer en de bedrijfsvoering van onze vereniging en mediaorganisatie binnen het vastgestelde strategisch, media en algemeen beleid;
 • Je inspireert en faciliteert anderen, ook buiten de directe werkomgeving, om samen te werken en ambitieuze doelen te stellen en te realiseren;
 • Je bouwt duurzaam vertrouwen op en geeft medewerkers de kans zich continue te ontwikkelen zodat zij tot bloei komen en prettig werken bij de omroep;
 • Je monitort de voortgang en resultaten van het beleid en bijbehorende; activiteiten en stuurt zonodig bij;
 • Je bent verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rondom alle bestuurlijke en verenigingsaangelegenheden;
 • Je geeft leiding aan de directie en zorgt voor een open werksfeer; • Je geeft leiding aan het directiesecretariaat en de afdelingen marketing-communicatie en interactieve media;
 • Je behartigt de belangen van de omroepvereniging bij de uitgeverijen HMC en Bindinc;
 • Je zorgt voor constructieve en open relaties met de medewerkers, de OR, de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad op basis waarvan een nieuwe erkenning voor AVROTROS wordt verstrekt;
 • Je volgt de ontwikkelingen in de maatschappij, het medialandschap binnen en buiten het publieke bestel, en de technologie en zorgt dat de organisatie acteert op relevante ontwikkelingen;
 • Je waarborgt de financiële gezondheid van onze organisatie, met taken zoals budgettering, rapportage en naleving van wet- en regelgeving;
 • Je bent het gezicht van de omroepvereniging naar buiten en draagt actief de maatschappelijke waarden van AVROTROS uit.

De functie – algemene kerntaken (vervolg) en resultaatgebieden
Kerntaken (vervolg)
Strategische planning

 • Je volgt de ontwikkelingen in de maatschappij, het medialandschap binnen en buiten het publieke bestel, en de technologie en zorgt dat de organisatie acteert op relevante ontwikkelingen;
 • Je draagt, vanuit de statutaire doelstelling en in samenspraak met de Verenigingsraad, zorg voor de ontwikkeling van een concrete, heldere en onderscheidende visie op de toekomst van de omroepvereniging en vertaalt deze in een strategisch meerjarenplan (concessiebeleidsplan) dat de maatschappelijke missie van AVROTROS weerspiegelt en op basis waarvan een nieuwe erkenning voor AVROTROS wordt verstrekt;
 • Je werkt dit plan jaarlijks uit in een jaarplan (beleidsplan) en begroting;
 • Je legt een bijzondere focus op noodzakelijke veranderingsprocessen binnen het publieke omroepbestel en het cultiveren van een inclusieve cultuur;
 • Je draagt bij aan en behoudt een werkcultuur die diversiteit, inclusie en gelijkheid waardeert en viert.

Publieke Media Verantwoordelijkheid

 • Je verzekert een effectieve communicatiestrategie met de media en het publiek, om zo transparantie en publiek vertrouwen en betrokkenheid te waarborgen;
 • Je draagt de visie en kernwaarden van AVROTROS intern en extern actief uit.

Community Opbouw

 • Je bent actief in het uitbreiden en verdiepen van de gemeenschap rond onze vereniging, met een focus op maatschappelijke impact;
 • Je behartigt de belangen van AVROTROS bij de belangrijke stakeholders, waaronder de NPO, andere omroepen, OCW en het Commissariaat van de Media en andere externe stakeholders;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk, voornamelijk binnen de politiek, de media en de culturele sector, politie en openbaar ministerie, en zorgt voor een vruchtbare samenwerking met strategische partners;
 • Je bent het gezicht van de omroepvereniging naar buiten en draagt actief de maatschappelijke waarden van AVROTROS uit.

Financieel Beheer

 • Je waarborgt de financiële gezondheid van onze organisatie, met taken zoals budgettering, rapportage en naleving van wet- en regelgeving.

Belangrijkste resultaatgebieden

 • Lijnmanagement: Optimale onderlinge afstemming van activiteiten van medewerkers gericht op het realiseren van de organisatiestrategie;
 • Strategie: Behoud of versterking van de legitimiteit en/of de marktpositie van de eigen organisatie. Behoud van de concessie in de nieuwe erkenningsperiode.

De functie – competenties
Competenties

 • Strategisch denkend, besluitvaardig en resultaatgericht. In staat een heldere visie uit te zetten, deze te vertalen in concrete acties en uit te dragen binnen en buiten de organisatie;
 • Proactieve mentaliteit, initiatiefrijk;
 • Behoud overzicht en regie;
 • Uitstekende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. Communiceert open en verbindend;
 • Sterke schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Beschikken over uitgebreid netwerk in de politiek, de publieke omroep/media, het maatschappelijk veld, de culturele sector;
 • Een bewezen staat van dienst in het onderhouden van sterke relaties met diverse stakeholders;
 • Bereid en in staat het gezicht naar buiten te zijn.

AVROTROS competenties

 • Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Inspireert en faciliteert anderen ook buiten de directe werkomgeving om samen te werken, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag;
 • Resultaatgerichtheid: Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Inspireert en faciliteert anderen ook buiten de directe werkomgeving om ambitieuze doelen te stellen en te realiseren. Vertoont voorbeeldgedrag door actief op resultaten van de organisatie of het onderdeel te sturen.

Functie specifieke competenties

 • Leidinggeven: Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/ groep medewerkers en situatie. Inspireert en faciliteert anderen ook buiten de directe werkomgeving om sturing te geven op een wijze die gericht is op het behalen van maximale resultaten, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag;
 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen. Inspireert en faciliteert anderen ook buiten de directe werkomgeving tot het zelfstandig nemen van beslissingen. Vertoont voorbeeldgedrag door voor de organisatie of het onderdeel belangrijke beslissingen te nemen en te communiceren;
 • Visie: Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en lange-termijnbeleid. Inspireert en faciliteert anderen ook buiten de directe werkomgeving tot het ontwikkelen van nieuwe visies en strategieën. Vertoont voorbeeldgedrag door een nieuwe visie en strategie voor de organisatie of het onderdeel te ontwikkelen en uit te dragen;
 • Netwerken: Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen. Informele netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen. Inspireert en faciliteert anderen ook buiten de directe werkomgeving zelfstandig aan relaties en netwerken te bouwen. Vertoont voorbeeldgedrag door voor de organisatie of het onderdeel belangrijke contacten in markt en maatschappij te onderhouden;
 • Organisatiesensitiviteit: Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie. Inspireert anderen ook buiten de directe werkomgeving om rekening te houden met verschillen in belangen van organisatieonderdelen en onderlinge verhoudingen, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.

Bij AVROTROS geloven wij in de kracht van toegankelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. De verscheidenheid aan achtergronden die Nederland rijk is, zien wij graag weerspiegeld in ons personeelsbestand. Ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. Wij willen graag een team samenstellen dat een goede afspiegeling is van de samenleving. We zetten daarin al mooie stappen, maar willen nog verdere stappen zetten. Als jij daar samen met ons aan wil werken, staan we daar heel erg voor open. We nodigen iedereen van harte uit te solliciteren.

De persoon
AVROTROS is een omroep die verbindt en verrijkt. De omroep voor ons. Dat betekent dat AVROTROS er voor iedereen is. ‘Ons’ staat voor het saamhorigheidsgevoel dat Nederland sterker maakt. Om dat elke dag vol trots te kunnen laten zien en horen, vinden we het belangrijk dat elke medewerker bij AVROTROS mag zijn zoals die is. Jouw kwaliteiten en talenten worden hier gezien en verder ontwikkeld. Samen inspireren we elkaar om nieuwe, betere programma’s te maken. Voor ons. Heel Nederland.

Kennis en ervaring

 • Minimaal 10 jaar ervaring als bestuurder van een grote organisatie, bij voorkeur binnen een maatschappelijk betrokken organisatie;
 • Media ervaring is een sterke pre;
 • Ervaring met het maken van media programma’s is een pre;
 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen;
 • Ervaring in het creëren en onderhouden van een (leden)community met focus op maatschappelijke impact;
 • Ervaring met publieke media-verantwoordelijkheden en omgaan met de pers;
 • Bewezen ervaring in het cultiveren van een inclusieve cultuur.

Persoonscompetenties

 • Strategisch denkend, besluitvaardig en resultaatgericht. In staat een heldere visie uit te zetten, deze te vertalen in concrete acties en uit te dragen binnen en buiten de organisatie;
 • Proactieve mentaliteit, initiatiefrijk;
 • Behoud overzicht en regie;
 • Uitstekende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. Communiceert open en verbindend;
 • Sterke schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Beschikken over uitgebreid netwerk in de politiek, de publieke omroep/media, het maatschappelijk veld, de culturele sector;
 • Een bewezen staat van dienst in het onderhouden van sterke relaties met diverse stakeholders;
 • Bereid en in staat het gezicht naar buiten te zijn.

Persoonskenmerken

 • Inspirerend, motiverend en draagt bij aan een positieve werkcultuur;
 • Sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en integriteit;
 • In staat diverse groepen en stakeholders te verbinden. Teamspeler;
 • Stelt het grote belang en resultaten voor persoonlijk succes;
 • Flexibel en in staat om te presteren onder druk;
 • Innovatief en groot organisatiebewustzijn;
 • Ambitieus en veranderingsgezind;
 • Sterke affiniteit met de pijlers van AVROTROS: cultuur en rechtvaardigheid;
 • Duidelijke affiniteit met journalistiek en doordrongen van het belang van een onafhankelijke journalistieke rol;
 • Heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder diversiteit en inclusiviteit;
 • Klimaat bewust;
 • Brede blik op de samenleving, bent niet ‘randstedelijk’;
 • Van onbesproken gedrag.

Contact
Indien u zich herkent in de genoemde criteria en belangstelling heeft voor deze functie, dan vragen wij u om een actueel cv plus motivatiebrief te e-mailen naar info@devroedtenthierry.nl. Uw reactie wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld.