‘United ont­stijgt lo­ka­le te­le­vi­sie­land­schap’

Het groot­ste tv- en breed­band­be­drijf ter we­reld, Li­ber­ty Glo­bal, scha­kelt het Hil­ver­sum­se Uni­ted in voor het ver­wer­ken van vi­deo on de­mand-con­tent (VOD) in di­ver­se Eu­ro­pe­se lan­den. Vol­gens Uni­ted-woord­voer­der Mar­co Jagt­man is een con­tract ge­slo­ten voor in eer­ste in­stan­tie drie jaar.

Voor­al in het voor­tra­ject zit een piek aan werk voor Uni­ted. “Het gaat daar­bij om het kop­pe­len van sys­te­men en plat­for­men, en dat is per land ver­schil­lend”, al­dus Jagt­man. Daar­mee is in eer­ste in­stan­tie drie tot vier maan­den werk ge­moeid voor zes of ze­ven Eu­ro­pe­se lan­den. Daar­na hangt de hoe­veel­heid werk voor Uni­ted af van ‘hoe­ver Li­ber­ty Glo­bal de con­tent­kraan open zet’. Om te be­wa­ken dat al­les goed blijft lo­pen moet Uni­ted aan per­so­neel naar schat­ting 1,5 fte (vol­le­di­ge ba­nen) per land in­zet­ten.

In­te­res­sant voor het op het Me­dia­park ge­ves­tig­de fa­ci­li­tai­re be­drijf is dat het con­tract een nieu­we stap is bui­ten de lands­gren­zen. “Het ont­stijgt het lo­ka­le te­le­vi­sie­land­schap”, al­dus de woord­voer­der. Sprei­ding van ac­ti­vi­tei­ten is des te be­lang­rij­ker om­dat de Ne­der­land­se tv-we­reld nog­al tur­bu­lent is. Li­ber­ty Glo­bal ze­telt in Lon­den, de Ne­der­land­se ves­ti­ging zit op Schip­hol Rijk. Het be­drijf biedt werk aan 30.000 men­sen. Het is ac­tief in der­tig lan­den, waar­van twaalf in Eu­ro­pa.

In het ka­der van het nieu­we con­tract gaat Uni­ted om te be­gin­nen aan de slag voor de Ier­se ves­ti­ging van Li­ber­ty Glo­bal-doch­ter Vir­gin Me­dia. Ook de VOD-con­tent van Voda­fo­ne Zig­go komt snel aan de beurt. In dat laat­ste be­drijf heeft Li­ber­ty Glo­bal een be­lang van vijf­tig pro­cent. Al ja­ren ver­leent Uni­ted dien­sten aan Zig­go. Het nieu­we con­tract is daar­uit voort­ge­vloeid.

In een pers­be­richt stelt Li­ber­ty Glo­bal te heb­ben ge­ko­zen voor Uni­ted ‘van­we­ge hun hoog­waar­di­ge re­pu­ta­tie, in­no­va­tie­ve tech­no­lo­gie en ope­ra­ti­o­ne­le per­fec­tie’.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*