Tweede Kamer praat vandaag over de Media Valley

Vandaag praten de mediawoordvoerder in de Tweede Kamer over de open brief van 4 oktober 2015 die de wethouders van de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Hilversum (Wimar Jaeger) en een aantal publieke en commerciële mediapartijen hebben gestuurd aan media staatssecretaris Sander Dekker over een tiental onderwerpen, die zij van belang achten voor een sterke Media Valley, het gebied tussen deze drie steden.

De staatssecretaris heeft op 15 december 2015 gereageerd.

Brief wethouders van de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Hilversum en een aantal publieke en commerciële mediapartijen

Open brief, gericht aan: Woordvoerders media Tweede Kamer, de staatsecretaris van het ministerie OCW en het kabinet

CC: gemeenteraden en colleges Amsterdam, Utrecht en regio Gooi en Vecht, Amsterdam Economic Board, Economic Board Utrecht, Economic Board Gooi en Vechtstreek

Geachte mediawoordvoerders van de Tweede Kamer, geachte heer Dekker, geachte leden van het kabinet,

De Media Valley – het gebied tussen Amsterdam Hilversum en Utrecht – is op het gebied van mediainfrastructuur wat de Rotterdamse haven is op het gebied van transport, Eindhoven op het gebied van design en technologie en luchthaven Amsterdam Schiphol Airport op het gebied van de luchtvaart: een onmisbaar, nationaal knooppunt. Voor Nederland, voor Europa en voor de rest van de wereld. De kracht van de Media Valley is gelegen in een samenballing van technische en inhoudelijke kwaliteit en creativiteit. Die wordt zichtbaar via oude en nieuwe media, op basis van een grote hoeveelheid kennis en kunde van tienduizenden mediamedewerkers in honderden bedrijven, van omroepen tot nieuwswebsites, van game-ontwikkelaars tot educatieve mediaorganisaties.

Ruimte voor ontwikkeling in de mediasector Aanleiding voor deze brief is de bespreking van de nieuwe Mediawet en – daarop volgend – de mediabegroting in de Tweede Kamer. Wij constateren dat de rijksoverheid meer dan in welke sector ook, aandacht besteedt aan regelgeving rond de mediasector. Wij zijn blij met die aandacht maar willen tegelijkertijd dat die niet alleen vanuit een regulerend perspectief gevoed wordt maar juist ook vanuit een economisch perspectief. De mediasector is een belangrijke economische pijler binnen de Nederlandse economie en verdient ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Alleen dan kan goed worden ingespeeld op het zeer snel veranderende mediagebruik, internationalisering van de sector en nieuwste technologische ontwikkelingen.

De Media Valley loopt voorop Nederland is het derde land ter wereld als het gaat om tv-formatproductie, toonaangevend in creatieve content ontwikkeling. Zowel on- als offline lopen we in Nederland voorop met de nieuwste technologie op het gebied van productie, editing en distributie. De aanjagende en sterk innoverende rol bij het verwerven en behouden van deze koppositie van facilitaire bedrijven, producenten en de commerciële en publieke omroeporganisaties in de Media Valley wordt structureel onderschat. Het economisch belang van de mediasector als innovator voor waarde-creatie, export en werkgelegenheid, verdient een zwaarder gewicht in de discussies rond de Mediawet en overheidsbeleid ten aanzien van onze sector in het algemeen. Dit is te meer van belang gezien de effecten die toetreding van buitenlandse mediapartijen op de Nederlandse markt hebben. Meer specifiek kan hierdoor de ontwikkeling en het bereik van lokale, voor de identiteit en cohesie van de Nederlandse samenleving, relevante content in het gedrang komen. Het is juist deze content die met name in de Media Valley wordt ontwikkeld. Dit belang moet worden gezien, erkend en geborgd. Het is de hoogste tijd om de kracht van de Media Valley extra onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat dit vitale economische knooppunt zich in de toekomst kan versterken.

Tien punten voor een sterke Media Valley Wij constateren dat er serieuze bedreigingen voor de Media Valley zijn. Internationale concurrentie in een ongelijk speelveld ligt op de loer en de voorhoedepositie van media vergt permanente investeringen die alleen ontstaan als sprake is van een gezonde en aantrekkelijke fysieke, juridische, fiscale en bestuurlijke context. De overheid heeft een belangrijke rol in het faciliteren van die context en het verbeteren ervan is wat ons betreft urgent. Daarom brengen wij tien punten onder uw aandacht waarbij wij uw dringende betrokkenheid vragen.

1. Maak in de Mediawet ruimte voor publiek-private samenwerking. Media vinden steeds meer hun succes in gecombineerde producties met niet-mediabedrijven. De Mediawet beperkt mogelijkheden voor samenwerking tussen de publieke en private sector en belemmert daarmee ruimte om te experimenteren en is daarmee dus een rem op de innovatie;

2. Garandeer een gelijk speelveld (‘level playing field’) voor bestaande en nieuwe toetreders uit buitenland. Hiermee krijgen nieuwe toetreders uit het buitenland die niet onder de Nederlandse overheidsregulering vallen, dezelfde rechten en plichten als Nederlandse mediaorganisaties, waardoor deze laatsten niet op achterstand komen;

3. Maak uitzonderingen op de Flexibiliseringswet voor kleinere organisaties mogelijk. In de mediabranche kan niet altijd sprake zijn van een continue werkstroom, gezien de seizoensgebonden programmering. Grotere organisaties lossen deze problematiek doorgaans op in hun cao-afspraken, een mogelijkheid die kleine organisaties in mindere mate of helemaal niet hebben;

4. Handhaaf een laag (6%) BTW tarief voor diensten die aan mediaproductie gerelateerd zijn. Een verhoogd BTW tarief bemoeilijkt samenwerking tussen commerciële en publieke organisaties in Nederland;

5. Stimuleer excellente media- en kunstvakopleidingen. Het gaat hier met name om opleidingen die gericht zijn op een betere aansluiting van talent op de arbeidsmarkt, waartoe al een aanzet is gegeven in triple helix verband via de Hilversum Media Campus;

6. Creëer ruimte in de Mediawet voor inhoudelijk-journalistieke samenwerking tussen verschillende mediavormen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Binnen lokale en regionale media denken wij aan de oprichting van regionale mediacentra, waarin kranten, radio, tv en internet samenwerken;

7. Reguleer privacywetgeving op gelijke wijze als elders in Europa. Verschillen in de privacy wetgeving tussen landen zouden geen voordeel mogen opleveren voor in het buitenland gevestigde mediapartijen ten opzichte van die in eigen land. De Nederlandse interpretatie van het ‘cookiebeleid’ dient in overeenstemming te zijn met die van andere landen in Europa;

8. Consolideer de huidige wetgeving inzake kinderen die werken in de media. Het moet mogelijk blijven voor producenten om een ontheffing te vragen voor maximaal 24 dagen als kinderen deelnemen aan televisie- en filmproducties. Dit komt de producties ten goede en de kinderen worden op opnamedagen minder belast;

9. Houd vast aan netneutraliteit. Het belang van netneutraliteit wordt nog groter bij toenemend dataverkeer. Het is van belang distributeurs aan te sporen te investeren in digitale infrastructuur en de markt dusdanig te reguleren dat die gemakkelijker toegankelijk wordt voor nieuwe toetreders;

10. Verbeter de vervoersinfrastructuur tussen Amsterdam, Hilversum en Utrecht. Die dient zowel gericht te zijn op het verbeteren van het openbaar vervoer als de toegang over de weg vanaf A1 en A27 tot het Mediapark – waar dagelijks ruim zesduizend mensen werken.

Aanpassing op relevante onderdelen van de Mediawet mag als startpunt gelden voor het realiseren van de genoemde punten, maar is niet het doel. Wij hopen dat u in breder perspectief en tijdens de begrotingsbehandeling bovenstaande tien punten zult meewegen in uw overwegingen, zodat deze punten en de oproep die daar aan verbonden is in het komend jaar al in gang gezet worden, en gaan daarover graag met u in gesprek. Wij zullen vanuit de Media Valley investeren in Haagse vertegenwoordiging om de lijnen kort te houden en blijvend een brug te slaan tussen landelijke en regionale beleidsmakers en betrokken maatschappelijke partners.

Namens partijen uit de Media Valley,

AVROTROS Eric van Stade

Blue Circle Georgette Schlick

BNNVARA Gerard Timmer

DutchView/Infostrada Michiel van Duijvendijk

Endemol Shine Lucas Goes Ericsson Raymond Lamphen

KRO-NCRV Coen Abbenhuis Max Jan Slagter

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Jan Muller

NOS Jan de Jong

NPO Henk Hagoort

NTR Paul Römer

RTL Bert Habets en Marjolein van der Linden

Sanoma/SBS Peter de Mönnink Talpa Pim Schmitz en Edwin van der Veen

Unbranded Gaston van de Poel

United Henk Bout en René Delwel

Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten Roel Kooi VPRO Lennart van der Meulen

Wethouders van Economie en Media van gemeenten Amsterdam, Utrecht en Hilversum, Kajsa Ollongren, Amsterdam Jeroen Kreijkamp, Utrecht Wimar Jaeger, Hilversum

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*