Thijs Chanowski overleden

In zie­ken­huis MCA in Alk­maar is deze week Thijs Cha­now­ski (86) over­le­den. Cha­now­ski was een veel­zij­di­ge te­le­vi­sie­pro­du­cent, on­der meer ver­ant­woor­de­lijk voor ’De Fa­bel­tjes­krant’ en ‘Pau­lus de Bos­ka­bou­ter’. Hij kreeg prij­zen voor zijn tv- en film­werk en was al­tijd op zoek naar tech­ni­sche in­no­va­ties. Cha­now­ski over­leed na een ziek­bed.

Thijs Cha­now­ski (1930, Ham­burg) maak­te ooit car­riè­re als jazz­bas­sist. Via re­gel- en pro­duc­tie­werk in de mu­ziek­we­reld kwam hij steeds meer in con­tact met tech­ni­ci, gra­fi­ci en de­cor­ont­wer­pers. Al be­gin ja­ren zes­tig richt­te hij zijn ei­gen pro­duc­tie­be­drijf op, met al met­een een bij­zon­de­re in­te­res­se voor nieu­we op­na­me­tech­nie­ken. Hal­ver­we­ge de ja­ren zes­tig be­gon Cha­now­ski met de pro­duc­tie van ’De Fa­bel­tjes­krant’, met pop­pen naar sce­na­ri­o’s van Leen Val­ke­nier. “Oog­jes dicht en sna­vel­tjes toe”, da­ge­lijks gin­gen tal­lo­ze Ne­der­land­se kijk­buis­kin­der­tjes er­mee sla­pen.

Na ’De Fa­bel­tjes­krant’ werk­te hij met tech­no­lo­gie­be­drij­ven (zo­als Phi­lips) mee aan de ont­wik­ke­ling van on­der meer de beeld­plaat. In de ja­ren ne­gen­tig werd hij bui­ten­ge­woon hoog­le­raar da­ta­ba­ses aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam. Cha­now­ski woon­de in Ber­gen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*