Sophie Hilbrand komt met nieuw satirisch BNNVARA-programma

Om­roep BNNVARA werkt aan een nieuw sa­ti­risch pro­gram­ma. Dat gaat ‘Klap op de week’ he­ten en zal wor­den ge­pre­sen­teerd door Sop­hie Hil­brand. De pi­lot wordt vol­gen­de week op­ge­no­men, zo heeft BNNVARA be­kend­ge­maakt.

Aan de hand van beel­den en frag­men­ten wor­den de be­lang­rijk­ste ge­beur­te­nis­sen van de week door­ge­no­men. Die on­der­wer­pen zijn elke keer aan­lei­ding voor een spel met kan­di­da­ten en daar­na voor een ge­sprek in de stu­dio, een ca­ba­re­tes­ke scè­ne of een sa­ti­risch film­pje. De kan­di­da­ten zul­len zelf niet of nau­we­lijks on­der­werp zijn van de sa­ti­re.

„Het pro­gram­ma moet voe­len als een vro­lij­ke krui­sing tus­sen ’De kwis’, ’Ik hou van Hol­land’ en ‘Kop­spij­kers'”, al­dus de om­roep. Paul Groot en Owen Schu­ma­cher zul­len in elk ge­val in het pro­gram­ma te zien zijn, mel­den zij via het Twit­ter-ac­count van hun suc­ces­num­mer ‘Koef­noen’. Ver­der werkt het ca­ba­ret­team van het suc­ces­vol­le ra­dio­pro­gram­ma ‘Spij­kers met kop­pen’ mee.

Een woord­voer­ster be­klem­toont dat het voor­lo­pig gaat om een pi­lot. „Dus we kun­nen nog niet zeg­gen of er daad­wer­ke­lijk een hele reeks ge­maakt gaat wor­den.” ‘Klap op de week’ wordt ge­pro­du­ceerd door The Hu­man Fac­tor, de ma­ker van on­der meer ‘Zon­dag met Lu­b­ach’ en ‘Koef­noen’.

Sop­hie Hil­brand is ove­ri­gens van­af mor­gen al te zien in het nieu­we pro­gram­ma ‘Sop­hie in de kreu­kels’. Hie­rin ver­kent de pre­sen­ta­tri­ce de we­reld van de burn-out. Een op de ze­ven Ne­der­lan­ders kampt met burn-out­klach­ten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*