Smartphonefilmers naar Hilversum

Smartpho­nes zijn de toe­komst, dat blijkt dit jaar tij­dens de Dut­ch Me­dia week in Hil­ver­sum. On­der­deel van dit eve­ne­ment, dat plaats­vindt van 6 tot en met 13 sep­tem­ber, is de Mo­bi­le Mo­vie Days. Een fes­ti­val waar films wor­den ge­toond die zijn op­ge­no­men met smartpho­nes.

Op het fes­ti­val wordt ook een mas­ter­class ge­ge­ven op het ge­bied van mo­biel fil­men en het ver­tel­len van je ver­haal in film. Het fes­ti­val is trou­wens niet al­leen be­doeld voor nieuws­gie­ri­gen, maar ook voor pro­fes­si­o­ne­le film­ma­kers om in­spi­ra­tie op te doen.

Ini­ti­a­tief­ne­mer Ruud van Ges­sel wijst op een trend. ,,Het is een ont­wik­ke­ling die on­om­keer­baar is. Fil­men met een mo­bie­le te­le­foon is vrij­heid, gren­zen ver­leg­gen.’’ Van Ges­sel maak­te eer­der de smartpho­ne-do­cu­men­tai­re TAPZ.

De Ame­ri­kaan­se film­ma­ker Ru­ben Ka­zants­ev, brengt ook een be­zoek. Hij or­ga­ni­seer­de zes jaar ge­le­den het al­ler­eer­ste iPho­ne Film Fes­ti­val in Ame­ri­ka. Met zijn kor­te film De­par­tu­re haal­de hij het film­fes­ti­val in Can­nes.

Kijk voor meer info op www.dutchmediaweek.nl/mobile-movie-days

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*