RTL belooft Sander Dekker onderzoek naar hulp-tv

RTL heeft staats­se­cre­ta­ris San­der Dek­ker (Me­dia) be­loofd tot op de bo­dem uit te zoe­ken of deel­ne­mers aan zo­ge­noem­de hulp­te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s on­fat­soen­lijk zijn be­han­deld. Dek­ker heeft naar ei­gen zeg­gen ver­trou­wen in RTL, dat hij kent als een re­de­lijk me­dia­be­drijf dat ‘heel be­trok­ken is bij de ge­voe­lens in Ne­der­land’.
RTL ligt on­der vuur sinds NRC Han­dels­blad vo­ri­ge week in een reeks ar­ti­ke­len aan de kaak stel­de dat het Luxem­burg­se con­cern het niet zo nauw zou ne­men met de be­lan­gen van deel­ne­mers aan pro­gram­ma’s als ‘Geef Mij Nu Je Angst’.

Zo kon­den de deel­ne­mers aan de pro­gram­ma’s tij­dens de op­na­men niet meer stop­pen, om­dat an­ders de vol­le­di­ge op­na­me­kos­ten zou­den wor­den ver­haald. Vol­gens de SP en D66 maakt RTL mis­bruik van kwets­ba­re men­sen, die het be­drijf wurg­con­trac­ten in de maag zou split­sen.

Dek­ker wees er gis­te­ren, bij de be­han­de­ling van de me­dia­be­gro­ting, wel op dat RTL niet on­der Ne­der­lands toe­zicht staat en bo­ven­dien vrij is con­trac­ten af te slui­ten. Wel kan hij zich voor­stel­len dat men­sen in de knel soms te­gen zich­zelf in be­scher­ming moe­ten wor­den ge­no­men en heeft hij RTL daar­om om uit­leg ge­vraagd.

De wan­toe­stan­den waar­over NRC Han­dels­blad schrijft, pas­sen niet in de op­vat­ting van ‘in­te­ge­re tv’ die het Luxem­burg­se be­drijf erop na­houdt, liet het Dek­ker we­ten. De staats­se­cre­ta­ris wacht nu af wat RTL on­der­neemt. Hij re­kent op een be­vre­di­gend ant­woord van het be­drijf, om­dat het zich bij­voor­beeld ook vrij­wil­lig aan de Kijk­wij­zer houdt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*