Reclames en online casino’s: geen voorbestemd gelukkig huwelijk

Online Casino Luck Concept

De invoering van de nieuwe wetgeving met betrekking tot online kansspelen (de wet Kansspelen op afstand) medio 2021 heeft een aanzienlijke impact gehad op de reclame-uitingen van online casino’s. Als gevolg van de nieuwe wetgeving is het immers legaal geworden voor vergunde online casino’s om te adverteren op televisie, radio en internet. Naast het verbeteren van de consumentenbescherming heeft de wetgeving tevens het doel op het casino zonder Cruks verder naar de achtergrond te laten bewegen. Gokken zonder Cruks was en is immers enorm populair onder Nederlanders.

In dit artikel zullen we de stand van zaken bespreken met betrekking tot de reclamecodes die momenteel gelden en op welke wijze de reclameregels zich in de loop der jaren hebben aangepast. Dit vaak onder druk van maatschappij en politiek.

Ter afsluiting van dit artikel zal ook aandacht besteed worden aan mogelijke toekomstige scenario’s ten aanzien van de mogelijkheden voor het maken van reclames in de breedste zin van het woord voor online casino’s

Hoe zit en nu met die reclame-regels?

De huidige situatie met betrekking tot reclame voor online casino’s in Nederland heeft roerige tijden achter de rug – er is immer veel veranderd. Vanaf 1 juli 2023 is er een verbod op ongerichte gokreclames van online casino’s. Dit betekent dat reclames op televisie, radio, in print en in de buitenlucht (zoals billboards), niet langer zijn toegestaan. Dit verbod is van kracht geworden met het oog op de bescherming van kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen. Online casino’s mogen deze groep niet gericht met reclame-uitingen benaderen.

Voor online reclames geldt de strenge eis dat websites moeten kunnen aantonen dat minimaal 95% van hun bezoekers 24 jaar of ouder zijn. Dit is bedoeld om te voorkomen dat jongeren onder de 24 jaar worden blootgesteld aan gokreclames

Ook is er een verbod gekomen op het inzetten van rolmodellen in gokreclames. Rolmodellen die vaak ingezet werden omvatten beroepssporters, entertainers, en andere publieke figuren die mensen zouden kunnen aanzetten tot gokken.

Was er vroeger reclame voor gokken zonder Cruks?

De situatie rondom het maken van reclames voor online casino’s in Nederland heeft zich de afgelopen jaren behoorlijk ontwikkeld. Hierbij is het belangrijk om te weten dat voordat de nieuwe wetgeving ingevoerd werd het bij wet niet was toegestaan om online te gokken. De praktijk liet volgens verschillende waarnemingen echter zien dat er velen waren die naar het casino zonder Cruks navigeerden in de hoop op mooie winsten in een betrouwbaar casino zonder Cruks. Toentertijd was reclame maken voor illegale online casino’s natuurlijk niet toegestaan. Ondanks dit verbod waren online no Cruks casino’s die zich actief op de Nederlandse markt richtten – veelal via online reclame-uitingen in de vorm van banners op websites en social media platforms. Het casino zonder Cruks iDeal was vaak gevestigd in landen waar zij, gegeven de wetgeving, wel legaal mocht opereren.

Vanaf de inwerkingtreding van de wet Koa was het mogelijk geworden voor het online casino zonder Cruks om een Nederlandse vergunning aan te vragen. Was dit eenmaal gelukt, dan was het toegestaan om reclame te maken. In het begin was bijna alles toegestaan. Echter, al vrij snel werden de eerste verscherpingen van kracht. Zo kwam er een verbod op het maken van reclames voor kansspelen op televisie tussen 6.00 uur en 19.00 uur en tijdens sportwedstrijden.

Ook mochten reclames mochten niet aanzetten tot overmatig spelen en moest er duidelijk gegevens worden over spelinhoud, leeftijdsgrenzen en prijzen.

Hoe reageert de maatschappij?

De publieke opinie over gokreclames in Nederland is divers, maar neigt overwegend naar steun voor de beperkende maatregelen. Er is een breed consensus over de noodzaak om reclame voor online kansspelen te beperken, met name gericht op jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen. Dit blijkt uit de recente regelgeving en het verbod op ongerichte gokreclames dat op 1 juli 2023 is ingegaan.

De Nederlandse overheid heeft onder maatschappelijke en politieke druk de regelgeving aangescherpt om te voorkomen dat mensen, vooral jongvolwassenen, massaal verslaafd raken aan online gokken. Dit gebeurt niet enkel door de mogelijkheden voor reclames in te perken, maar ook door de invoering van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Vanuit deze regelgeving kan er bijvoorbeeld een gokstop worden opgelegd aan individuele spelers.

Zullen er nog reclames zijn in de toekomst?

De toekomst van reclames voor online casino’s in Nederland lijkt te worden gekenmerkt door steeds strenger wordende regulering en een meer gerichte benadering, met speciale aandacht voor de bescherming van kwetsbare groepen en het voorkomen van gokverslaving. Kijkend naar de toekomst zouden ontwikkelingen ten aanzien van reclames voor de gokindustrie kunnen liggen in de volgende thema gebieden.

Striktere regulering en handhaving

De recente trend van strengere regelgeving zal waarschijnlijk doorzetten, met de Kansspelautoriteit die een actieve rol blijft spelen in het toezicht op en de handhaving van de reclameregels voor online kansspelen.

Focus op verantwoord gokken

Reclame voor online casino’s zal naar verwachting meer nadruk leggen op verantwoord gokken. Dit kan onder meer inhouden dat in reclames duidelijker wordt gemaakt wat de risico’s van gokken zijn en hoe men verantwoord kan spelen.

Technologische ontwikkelingen

Met de vooruitgang in technologie kunnen er nieuwe vormen van reclame ontstaan die beter in staat zijn om specifieke doelgroepen te bereiken zonder kwetsbare groepen aan te spreken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van geavanceerd targeting op sociale media platforms.

Internationale invloeden

Nederlandse regelgeving kan ook beïnvloed worden door ontwikkelingen in andere landen. Als bijvoorbeeld in andere Europese landen soortgelijke wetten worden aangenomen, kan dit leiden tot een meer uniforme benadering van gokreclames in de Europese Unie.

Meer educatie en bewustwording

Er kan een toename zijn van educatieve campagnes en initiatieven om bewustzijn te creëren over de risico’s van gokken. Dit kan bijdragen aan een meer informerend karakter van reclames ten opzichte van gokken en gokreclames.

Tot slot

Deze toekomstige ontwikkelingen zullen voornamelijk worden gedreven door de wens om gokverslaving te voorkomen en kwetsbare groepen te beschermen, terwijl tegelijkertijd een gezonde en verantwoorde gokindustrie wordt gehandhaafd zodat de Nederlandse gokker niet terugkeert naar het casino zonder Cruks.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*