PvdA en Groenlinks willen meer diversiteit in omroeptop

Kamerleden Lisa Westerveld (Groenlinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) willen dat bij het kiezen toezichthouders bij de NPO, RPO, NOS, NTR en Ster meer rekening houden met diversiteit.  

Van den Hul (PvdA) en Westerveld (Groenlinks) schrijven in een amendement: ‘Van oudsher moeten raden van toezicht de belangen van de samenleving behartigen. Goede belangenbehartiging en goed toezicht zullen het beste plaatsvinden in raden van toezicht met een diverse samenstelling. In het advies of voordracht aan de Minister van OCW over de benoeming van de toezichthouder bij de NPO, RPO, NOS, NTR en Ster moet in het advies in ieder geval worden ingegaan op de geschiktheid van de kandidaat, de profielschetsen, de positie van de kandidaat in het rooster van aftreden en de procedure die heeft geleid tot het advies. Dit amendement regelt dat in dit advies ook expliciet wordt ingegaan op hoe met de voorgenomen benoeming rekening is gehouden met diversiteit. Hiermee beogen de indieners dat een diverse raad van toezicht wordt gestimuleerd.’

5 Comments

    • In beginsel behoort de politiek zich niet te bemoeien met de inhoud van programma’s van omroepen. Omdat de PO deels wordt gefinancierd vanuit algemene middelen, mag de politiek zich misschien wel inlaten met de organisatiestructuur, uitvoeringsprocessen en bezoldiging van medewerkers. Die moeten zo goedkoop en doelmatig mogelijk worden geregeld. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen noodzakelijke, wenselijke en overbodige (te luxe) voorzieningen.

      • GL en PvdA zijn geen regeringspartijen en dienen zich derhalve niet met dit soort zaken te bemoeien.

        • Dat vind ik onzin. Waarom zou de oppositie niet mee mogen denken en geen initiatieven kunnen nemen? U bent er toch hopelijk niet voor om de niet regeringspartijen geheel buiten het bestuur te houden?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*