Oprichter van BNR cel in voor oplichting

De Bus­sum­se ‘su­per­be­leg­ger’ Mi­chiel Her­ter moet bij­na twee jaar de cel in van­we­ge op­lich­ting. De recht­bank ver­oor­deel­de hem tot een cel­straf van 27 maan­den, waar­van zes voor­waar­de­lijk. Daar­naast moet hij ge­du­peer­de be­leg­gers een scha­de­ver­goe­ding van 2,3 mil­joen euro be­ta­len.

De straf is ho­ger dan de acht­tien maan­den on­voor­waar­de­lijk die het open­baar mi­nis­te­rie in de­cem­ber eis­te. De recht­bank wil hier­mee een voor­beeld stel­len ’ter voor­ko­ming van te ple­gen soort­ge­lij­ke straf­ba­re fei­ten door ver­dach­te en an­de­ren’, zo luidt de mo­ti­va­tie. De ge­van­ge­nis­straf kan bo­ven­dien nog ho­ger uit­val­len. Wan­neer de Bus­su­mer er niet in slaagt de scha­de­ver­goe­ding aan de be­na­deel­de be­leg­gers te be­ta­len, moet hij nog een jaar lan­ger de cel in.

Her­ter stond al­tijd te boek als een suc­ces­vol za­ken­man. Hij richt­te on­der meer Bu­si­ness News Ra­dio (BNR) op. Het gaat mis als hij in 2009 in­ves­te­rings­fonds Ma­naus He­alth Care be­denkt. Een ve­hi­kel dat zou gaan in­ves­te­ren in ‘hoog­ren­de­ren­de zorg­ho­tels en zelf­stan­di­ge be­han­del­cen­tra’. Met mooie ver­ha­len en toe­zeg­gin­gen slaagt hij erin een aan­tal ge­for­tu­neer­de in­ves­teer­ders te in­te­res­se­ren. Ge­za­men­lijk leg­gen ze zo’n drie mil­joen in. Bij­na alle in­ge­leg­de gel­den zijn vol­gens de rech­ter di­rect voor pri­vé-uit­ga­ven ge­bruikt door de Bus­su­mer. Van in­ves­te­rin­gen in zorg­pro­jec­ten is het nooit ge­ko­men. ’Met vele leu­gens en hal­ve waar­he­den is ge­pro­beerd in­druk te wek­ken dat de in­ves­te­rin­gen goed ver­lie­pen en een groot suc­ces zou­den wor­den’, zo schrijft de recht­bank in het von­nis.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*