NPO-inloopspreekuur voor programmamakers

NPO be­gint bin­nen­kort met een maan­de­lijks in­loopspreek­uur voor in­di­vi­du­e­le pro­gram­ma­ma­kers. Met dit mid­del moet het voor ra­dio- en te­le­vi­sie­ma­kers trans­pa­ran­ter wor­den waar­om be­paal­de pro­gram­ma’s wel en an­de­re niet kun­nen wor­den ge­maakt.

Gis­te­ren heeft de NPO-lei­ding dat for­meel be­slo­ten. Eer­der al wa­ren de NPO en de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Jour­na­lis­ten (NVJ) het in­for­meel eens ge­wor­den over het idee. Het spreek­uur moet deze zo­mer be­gin­nen. Daar­naast wordt twee keer per jaar een ple­nai­re bij­een­komst ge­hou­den waar net- en zen­der­ma­na­gers toe­lich­tin­gen ge­ven.

Nog niet zo lang be­paalt de NPO wel­ke pro­gram­ma’s wel en niet wor­den ge­maakt en voor wel­ke zen­ders. Het is pro­gram­ma­ma­kers ech­ter niet al­tijd dui­de­lijk wat pre­cies de maat­sta­ven zijn. „Bij het in­loopspreek­uur kun­nen ze één op één uit­leg krij­gen waar­om een pro­gram­ma wel of niet in een be­paald gen­re pas­t”, al­dus René Rood­heu­vel, se­cre­ta­ris om­roep van de NVJ. “Pro­gram­ma­ma­kers kun­nen dan recht­streeks van bij­voor­beeld zen­der­ma­na­ger Lau­rens Borst van Ra­dio1 of net­ma­na­ger Gijs van Beu­ze­kom van NPO2 ho­ren hoe de vork in de steel zit.”

Jour­na­lis­tiek heeft prijs

Gis­te­ren over­han­dig­de de NVJ aan NPO-be­stuur­voor­zit­ter Shu­la Rijx­man het wit­boek ‘Jour­na­lis­tiek heeft een prijs’. Het stelt de ka­ri­ge be­ta­ling van free­lan­ce-jour­na­lis­ten bij ra­dio, tv en ge­druk­te me­dia aan de kaak. Ta­rie­ven staan on­der gro­te druk. Vol­gens de NVJ is dat slecht voor kwa­li­teit en waak­hond­func­tie van de jour­na­lis­tiek. Het wit­boek is gis­te­ren ook aan­ge­bo­den aan het Ne­der­lands Uit­ge­vers Ver­bond (NUV) en aan de Twee­de Ka­mer.

Het uitgebreide interview is vandaag te lezen in Gooi en Eemlander.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*