NEP: Oog voor de toekomst

Wie het Media Park in Hilversum oprijdt, ziet op het pand rechts meteen de witte letters met het regenboogkleurig logo; een gestileerd diafrag. Hier zetelt NEP The Netherlands, een facilitair bedrijf voor onder andere (live) tv-uitzendingen en evenementenregistraties overal ter wereld. Of liever: voor ‘content’, want de term tv is imiddels achterhaald.

De gro­te hal is licht en mo­dern in­ge­richt. Het is een ko­men en gaan van men­sen. Op gro­te scher­men pro­mo­tie­film­pjes van sport­uit­zen­din­gen en tv-shows als The Voi­ce en Dan­ce Dan­ce Dan­ce. Op de eer­ste ver­die­ping oogt de gang breed en lang met een door­lo­pen­de bin­nen­muur. Aan de an­de­re kant gla­zen wan­den waar­ach­ter men­sen in ka­mers wer­ken of in zit­jes over­leg­gen.

De gro­te ka­mer van al­ge­meen di­rec­teur Mi­chiel van Duij­ven­dijk (48) oogt leeg, on­danks zijn bu­reau, stoel, kast en bank. Geen pa­pe­ras­sen, map­pen of ‘spul­le­tjes’. “Ons pand is onze eta­la­ge”, legt Van Duij­ven­dijk uit. “We ontvan­gen hier veel op­dracht­ge­vers en bui­ten­land­se par­tij­en. Ze kun­nen hier let­ter­lijk alle stap­pen van het pro­duc­tie­pro­ces zien: van op­na­mes met ca­me­ra’s in stu­dio’s tot aan op­slag, be­wer­king en distr­bu­tie. Dat is in Ne­der­land bij­zon­der en we­reld­wijd ook.”

The Pas­si­on
“Heb je The Pas­si­on op tv ge­zien? NEP ver­zorgt al ja­ren de meer­ca­me­ra­re­gi­stra­tie van de live-uitzending, sa­men met an­de­re par­tij­en. Start je wel­eens een pro­gram­ma bij Vi­de­o­land, FOX Sports of de NPO? Dan kom je uit op de ser­vers van NEP. Daar staat ’de con­tent’. We heb­ben ei­gen da­ta­cen­ters”, legt Van Duij­ven­dijk uit. “We doen dan ook veel aan be­schik­baar­heid en be­vei­li­ging. Men­sen den­ken bij tv mis­schien al­leen aan ca­me­ra­werk, maar we zijn ei­gen­lijk een high­tech IT-be­drijf.”

Van Duij­ven­dijk is nu zo’n vijf­tien jaar be­trok­ken bij de vele voor­gan­gers van dit be­drijf. In 2015 lijf­de het Ame­ri­kaan­se NEP het toen­ma­li­ge Dut­chView In­fostra­da in.

“Jaar­lijks ko­men daar twee, drie, vier be­drij­ven bij”, ty­peert de al­ge­meen di­rec­teur de groei van het we­reld­wij­de NEP-net­werk (zie ka­der). NEP staat voor North East Pen­n­syl­vania, waar het ooit be­gon­nen is met de re­gi­stra­tie van sport­wed­strij­den. “Dat is al­thans één le­zing van het ver­haal”, zegt de al­ge­meen di­rec­teur over waar de let­ters voor staan. Het hoofd­kan­toor staat in Pitts­burgh. Met ze­ven­hon­derd me­de­wer­kers is Ne­der­land/Hil­ver­sum trou­wens een gro­te moot van de in­ter­na­ti­o­na­le NEP-groep.

Van Ame­ri­kaan­se in­vloe­den in de da­ge­lijk­se gang van za­ken is vol­gens de al­ge­meen di­rec­teur niet veel te mer­ken. “Het hoofd­kan­toor is klein en de aan­stu­ring in de ope­ra­tie heel de­cen­traal. Onze groeps­groot­te is ze­ker een voor­deel bij het in­ko­pen. We heb­ben na­me­lijk veel spul­len: scher­men, com­pu­ters, ca­me­ra’s, vracht­wa­gens en meer. Dit is een ka­pi­taal­in­ten­sie­ve bran­che. En Ame­ri­kaan­se in­ves­teer­ders pak­ken in mijn er­va­ring snel­ler door: als je een goed plan hebt, is er fi­nan­cie­ring. Ze heb­ben hier in Ne­der­land veel geïn­ves­teerd.” Ook bij ver­ko­pen pro­fi­teert NEP van het net­werk.

Vertrouwen
„Het draait in onze bran­che met live-uit­zen­din­gen en data om ver­trou­wen en naad­loos sa­men­wer­ken. Van­uit Ne­der­land ko­men we nu mak­ke­lij­ker bin­nen bij gro­te, buitenland­se par­tij­en.”

Klan­ten zijn om­roe­pen, pro­duc­tie­hui­zen zo­als RTL, SBS, Zig­go Sport, Eu­ro­sport. “Zij zijn goed voor drie­kwart van onze om­zet. Daar­naast werk NEP voor het be­drijfs­le­ven. We strea­men bij­voor­beeld de perscon­fe­ren­tie van hun jaar­ver­sla­gen en zor­gen voor een recht­streekse live-ver­bin­ding van­uit een bank naar de stu­dio van RTL Z”, geeft Van Duij­ven­dijk voor­beel­den. Maar NEP doet niet al­les: dra­ma, film en com­mer­ci­als maakt dit be­drijf zel­den. En con­cur­ren­tie is er ook. “Op on­der­de­len in de ke­ten”, zegt Van Duij­ven­dijk. “U­ni­ted doet veel op het ge­bied van re­gi­stra­tie, maar min­der in de stap­pen daar­na. Erics­son ver­zorgt de uit­zen­din­gen van NPO 1, 2 en 3 maar heeft geen ca­me­ra’s. Wij heb­ben al­les in huis om alle on­der­de­len in de ke­ten te le­ve­ren. Daar­om heb­ben we ook best een groot per­so­neels­be­stand.”

Vij­ver
150 nieu­we me­de­wer­kers neemt NEP jaar­lijks aan, al­dus de baas van NEP. Met jon­ge men­sen en on­re­gel­ma­tig pro­ject­werk is het ver­loop best groot. “Men­sen die hier op­ge­leid zijn en ge­werkt heb­ben, heb­ben ook wel een naam in de markt.” An­de­re IT-be­drij­ven vis­sen in de­zelf­de vij­ver van IT- en soft­wa­re­per­so­neel. “Bij een bank een app ont­wik­ke­len kun je la­ter ook nog doen”, grijnst hij over de aan­trek­kings­kracht van zijn be­drijf en het per­spec­tief van het vak. Op de gang van­daag voor­al veel jon­ge man­nen. Twee­der­de schat Van Duij­ven­dijk. „We heb­ben wel een aan­tal vrou­we­lij­ke tech­neu­ten, hoor.”

Ze lei­den in­tern veel men­sen op. “Dat moet ook wel, om­dat jon­ge­ren die van school ko­men nog veel moe­ten le­ren voor­dat ze zelf­stan­dig in­ge­zet kun­nen wor­den. We wer­ken nauw sa­men met scho­len, bij­voor­beeld bij het sa­men­stel­len van stu­die­ma­te­ri­aal- en pro­gram­ma’s, waar­bij we de IT-com­po­nent be­na­druk­ken. Maar het blijft moei­lijk voor scho­len om qua tech­no­lo­gie bij te blij­ven. Broad­cast IT heeft meer toe­komst­per­spec­tief dan ca­me­ra­werk. De vraag naar IT’ers is enorm, de vraag naar ca­me­ra­men­sen he­laas een stuk min­der.”

„Als het over tv gaat, gaat het vaak en in ne­ga­tie­ve zin over de kos­ten van de pu­blie­ke om­roe­pen.” Voor het eerst in het ge­sprek klinkt hij fel. Voor­over bui­gend: “Con­tent pro­du­ce­ren doen we in Ne­der­land heel kos­ten­ef­fi­ciënt. Het ken­nis­ni­veau is hier heel hoog. We ge­brui­ken de al­ler­nieuw­ste tech­nieken, die we in­clu­sief men­sen die er­mee kun­nen wer­ken, over­al ter we­reld aan­bie­den. Ne­der­land­se broad­cas­ting is echt een heel mooi ex­port­pro­duct. Daar mag best meer waar­de­ring voor zijn.”

Met lede ogen ziet Van Duij­ven­dijk aan hoe om­roe­pen en tv-ma­kers jon­ge kij­kers kwijt­ra­ken. “Ze sprin­gen daar te wei­nig op in. Je hoeft ’t niet te be­grij­pen of leuk te vin­den, maar je ziet toch het be­reik van Enzo Knol en Dy­lan Hae­gens (YouTu­bers, vlog­gers, red.). Als je de jon­ge doel­groep wil be­rei­ken, moet je niet stug ‘ou­der­wet­se con­tent’ blij­ven pro­gram­me­ren!” Hij leunt weer ach­ter­over op de bank. Om te be­na­druk­ken dat hij niet voor ei­gen pa­ro­chie preekt: “Voor ons maakt het op zich niet uit, want elke dag is er weer meer con­tent via meer ka­na­len.”

Ga­ming
Van Duij­ven­dijk noemt de ga­ming­in­du­strie als voor­beeld van nieu­we markt­ont­wik­ke­lin­gen.”Die groeit enorm in Ame­ri­ka en Azië. Daar spe­len jon­ge­ren te­gen el­kaar bij­voor­beeld Le­a­gue of Le­gends in een uit­ver­kocht sta­di­on. Daar­naast wor­den er met de li­vestream waar­bij je be­taald mee kunt kij­ken ook nog eens mil­joe­nen ver­diend.” In Ne­der­land or­ga­ni­seert een ga­me­be­drijf in ja­nu­a­ri het He­arth­s­to­ne we­reld­kam­pi­oen­schap in de Beurs van Berla­ge. “NEP is er­bij en fa­ci­li­teert de tech­niek.”

De rol van NEP bij klan­ten is ver­an­derd. “Vroe­ger had een om­roep of pro­duc­tie­huis al­les be­dacht en bel­den ze ons voor een ca­me­raman”, legt Van Duij­ven­dijk ge­char­geerd uit. “Nu zijn we meer ad­vi­seur. We la­ten het cre­a­tie­ve team zien wat we met de nieuw­ste tech­nie­ken kun­nen. Daar­om­heen wordt dan iets of een for­mat ver­zon­nen.” Op z’n te­le­foon laat hij een stu­dio zien waar­in de ra­ce­bo­li­de van Max Ver­stap­pen staat. Vir­tu­eel.

“Aug­men­ted Re­a­li­ty”, legt Van Duij­ven­dijk met ge­pas­te trots uit. “We voe­gen als het ware een laag toe aan wat je echt ziet op dat mo­ment. Dan staat de pre­sen­ta­tor in de stu­dio, maar lijkt het door de pro­jec­tie van li­ve­beel­den op de ach­ter­grond als­of hij in het sta­di­on staat. AR geeft echt een nieu­we dimen­sie. Je kunt al­les ma­ken wat je ver­zint. Als de klant een pro­gram­ma ver­koopt, dan kun­nen we het de­cor nu di­gi­taal zo naar veer­tig lan­den ver­stu­ren.”

1 Trackback / Pingback

  1. “Als je de jon­ge doel­groep wil be­rei­ken, moet je niet stug 'ou­der­wet­se con­tent' blij­ven pro­gram­me­ren”

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*