Minister Slob: “Volgens de NPO wordt ervoor gezorgd dat ON! vanaf 1 januari 2022 kan uitzenden.”

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)  gaat geen stappen nemen tegen de NPO naar aanleiding van het  bericht dat aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) voorlopig geen radioprogramma’s gaat maken voor de publieke omroep. ON! heeft eerder zorgen geuit over ‘tegenwerking en vertraging’ bij het realiseren van hun programma’s door de leiding van de NPO.

“De voorlopige erkenning van ON! geeft met ingang van 1 januari 2022 recht op zendtijd en budget voor de verzorging van media-aanbod binnen de kaders van de Mediawet 2008. Kwantitatieve zendtijdgaranties zijn al geruime tijd geleden uit de wet geschrapt. De NPO moet in plaats daarvan zorgen dat de omroepen beschikken over ruimte op de aanbodkanalen die nodig is om media-aanbod dat is vervaardigd met de toegekende budgetten te kunnen plaatsen. Omroeporganisaties kunnen daarmee hun missie uitdragen in het totale media-aanbod ter uitvoering van de publieke media-opdracht. Dat betekent niet dat alle programmawensen van een omroep per definitie gehonoreerd kunnen worden.”, aldus Slob.

In de mediawet zijn de zendtijdgaranties afgeschaft en is  de sturende en coördinerende rol van de NPO versterkt om er voor te zorgen dat de publieke omroep meer vanuit een gemeenschappelijke visie en strategie werkt. Volgens ON! worden de voorbereidingen van ON! gefrustreerd en is er gerede kans dat men niet vanaf 1 januari 2022 de lucht in kan.

Slob: “Uit informatie die ON! mij heeft gestuurd blijkt ongenoegen over het verloop van het inteken- en programmeeroverleg met de NPO waardoor er op dit moment nog geen definitief besluit is genomen over de plaatsing van de programma’s waarmee ON! heeft ingetekend.  De NPO heeft mij laten weten dat zodra de beoordeling is afgerond en het voorstel kan worden opgenomen in het concept plaatsingsbesluit, dit ter advisering wordt voorgelegd aan de redactie. Daarvoor wordt niet gewacht op de eerst volgende reguliere plaatsingsronde. Er wordt een tussenronde ingelast zodat ON! zo snel mogelijk en met inachtneming van de daarvoor geldende procedure zoals vastgelegd in het coördinatiereglement over een besluit beschikt. Volgens de NPO wordt er voor gezorgd dat ON! vanaf 1 januari 2022 kan uitzenden.”

Minister Slob geeft schriftelijk aan zich niet te willen bemoeien met de programmatische keuzes van de NPO.

Slob meldt: “Ikkan niet treden in de interne overleg- en programmeerprocessen bij de NPO. De inspanningen bij de NPO zijn er op gericht dat ON! vanaf 1 januari 2022 kan uitzenden. Ik merk in dit verband nog het volgende op. De inspanningen binnen de publieke omroep dienen gericht te zijn op goed overleg en samenwerking. Dat betekent dat iedereen zich vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden inleeft in het belang van een goed werkend geheel en zich de geldende regels en processen eigen maakt. Ook dat zijn belangrijke condities waaronder erkenningen en voorlopige erkenningen worden verleend. Dat wil niet zeggen dat men het altijd over alles met elkaar eens moet zijn. De publieke omroep is gebaat bij creatieve competitie, niet bij het elkaar uitdagen in juridische conflicten. Maar het kan zijn dat er een onoverbrugbaar meningsverschil ontstaat. Als een omroep het in zo’n geval niet eens is met een besluit dat de NPO in het kader van zijn coördinerende taken neemt, dan kan ON! daartegen conform de bezwaarprocedures bij de NPO bezwaar aantekenen en vervolgens eventueel beroep en hoger beroep instellen bij de bestuursrechter.”

5 Comments

  1. ja maar ze zullen, gemeen als het npo is, ON geen zendtijd op primetime gunnen, maar weg stoppen aan de randen van de nacht, als er bijna niemand meer kijkt, dat moet anders zet ON tegen over het 8 uur journaal, dan toont de NPO ballen anders is het maar een zielig zootje die op handen van de regering is!

    • Of, en ik snap dat dit misschien als een gek idee gaat klinken, ON zorgt ervoor dat ze gewoon eerst eens laten zien dat ze iets kunnen. Misschien juist in de luwte. Wat op YouTube staat is van zo’n lage productiewaarde dat je dat niet eens op primetime moet willen, los van of je voor of tegen de boodschap van ON bent.

    • Vergelijk maar eens hoeveel prime time de VARA heeft en hoe deze omroep jarenlang de opinieprogramma’s kon domineren. Onbegrijpelijk dat AVRO/TROS en KRO/NCRV zich daar niet krachtiger tegen verzet hebben.

  2. Weg met die overkoepeling. Gewoon zendtijd verdelen naar aantal leden en dan op alle zenders. Klaar. Geen voorkeur voor zender a of b. Je doet het maar overal. Dus niet alleen npo 1 maar ook radio 4.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*