Mediaroute krijgt gestalte

Acht ton voor attributen op pronkplekken in Hilversum

De woon­wa­gen van Pipo de Clown en de po­ten van Pino, ze zijn vol­gens de Hil­ver­sum­se wet­hou­der Wi­mar Jae­ger (me­dia) spoe­dig in de me­dia­stad te zien als on­der­deel van een heu­se me­dia­rou­te.

Die rou­te moet een lang ge­koes­ter­de wens van ge­meen­te en on­der­ne­mers ver­vul­len om be­zoe­kers langs alle pronk­plek­ken van Hil­ver­sum te lei­den. Niet al­leen leuk voor be­zoe­kers, maar ook ze­ker voor lo­ka­le on­der­ne­mers.

Om dat te be­werk­stel­li­gen wor­den er drie ac­ties on­der­no­men. De zo­ge­naam­de ‘ci­ty mar­ke­ting’ wordt aan­ge­scherpt om be­zoe­kers te lok­ken. Ver­der moet een ‘me­di­a­mi­le’ van, vreemd ge­noeg, een dik­ke twee ki­lo­me­ter be­zoe­kers ver­lei­den om meer­de­re Hil­ver­sum­se pronk­plek­ken te be­zoe­ken en de al aan­ge­kon­dig­de slim­me lan­taarn­pa­len moe­ten als hulp­stuk per sep­tem­ber in­ge­zet wor­den om ex­tra in­for­ma­tie te ver­schaf­fen.

Sta­ti­ons­plein

Het plan is om in eer­ste in­stan­tie het sta­ti­ons­plein aan te pak­ken. Daar komt het lo­ka­le VVV-kan­toor, in ie­der ge­val voor sep­tem­ber. Bo­ven­dien gaat het me­dia­be­drijf Me­diaMonks op het sta­ti­ons­plein aan de slag met vir­tu­e­le re­a­li­teit. Zo kun­nen er ho­lo­gram­men of an­de­re ui­tin­gen van na­ge­boots­te wer­ke­lijk­heid te zien zijn. Pro­fes­si­o­nals van het be­drijf ge­ven vier da­gen per week uit­leg. Het sta­ti­ons­plein wordt met een op­val­len­de rou­te ge­kop­peld aan het Mu­ziek­cen­trum van de Om­roep (MCO), de Kerk­brink, Beeld en Ge­luid, het Markt­plein en het raad­huis.

,,Op ge­deel­tes van die rou­te kun­nen de po­ten van Pino bij­voor­beeld zicht­baar zijn. We wil­len fy­sie­ke ui­tin­gen kop­pe­len aan nieu­we tech­niek”, al­dus Jae­ger. Als an­de­re voor­beel­den noemt hij de wa­gen van Pipo de Clown of de taar­ten van Car­lo en Ire­ne van Te­lekids. ,,En dan wel­licht in een an­de­re ver­schij­nings­vorm.’’

Pers­mu­se­um

Het raad­huis moet uit­blin­ken als ba­ken van di­gi­ta­le ar­chi­tec­tuur, de Kerk­brink moet me­dia­cul­tuur uit­stra­len en Beeld en Ge­luid moet, met het pers­mu­se­um dat zich daar per 2 mei ves­tigt, ein­de­lijk ook be­zoe­kers van­uit het cen­trum trek­ken. Voor de ci­ty­mar­ke­ting moe­ten alle deel­ne­mers bij­dra­gen. ,,Daar is nu acht ton voor be­schik­baar, één ton komt van de ge­meen­te”, meldt Jae­ger. De wet­hou­der zegt dat op kor­te ter­mijn de groot­ste bij­dra­ge op dat ge­bied van de Hil­verts­hof komt. ,,Het is de be­doe­ling dat on­der­ne­mers en ge­meen­te op de­zelf­de ma­nier naar bui­ten tre­den.’’

Ook de slim­me lan­taar­pa­len, waar­van Hil­ver­sum de komst al aan­kon­dig­de, moe­ten de rou­te ver­fraai­en. In­mid­dels is Hil­ver­sum sa­men met Amers­foort gaan aan­be­ste­den om in sep­tem­ber een pi­lot te star­ten langs de rou­te. De pa­len kun­nen die­nen als di­gi­ta­le rou­te­wij­zer en als punt voor wifi-ver­bin­ding.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*