KRO-NCRV zoekt een Manager Innovatie

De Manager Innovatie rapporteert aan de Mediadirecteur en geeft leiding aan de Afdeling Innovatie.

De nieuwe afdeling Innovatie is een samenvoeging van lineaire en non-lineaire innovatie, die momenteel nog naast elkaar opereren. Een belangrijke opdracht voor de manager wordt om de afdeling te ontwikkelen tot een toonaangevende vooruitstrevende afdeling waar platformonafhankelijk wordt geïnnoveerd.

Doel van de functie
Het mede initiëren, (mede)ontwikkelen, en het implementeren en bewaken van het innovatiebeleid en crossmediaal werken van KRO-NCRV. Het initiëren, stimuleren en organiseren van de ontwikkeling van nieuwe lineaire formats en digitale mediaconcepten voor KRO-NCRV gericht op de kernwaarden van KRO-NCRV en de gestelde programmatische prioriteiten en geprioriteerde doelgroepen.

Kerntaken functie Beleidsontwikkeling:
• Levert, als lid van het (niet statutaire) managementteam, een bijdrage aan de totstandkoming en ontwikkeling van het programma-inhoudelijke beleid en levert input voor het algemeen strategische beleid van de organisatie.
• Is daarbij specifiek verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding voor de lineaire- en digitale Innovatie.
• Vertaalt (technologische) ontwikkelingen in het vakgebied naar (organisatiebrede) innovatiemogelijkheden voor de KRO-NCRV.
• Draagt bij aan de verdere ontwikkeling (en realisatie) van innovatie en crossmediaal werken binnen de organisatie.
• Geeft de Mediadirecteur gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen inzake (digitale en lineaire) innovatie en het crossmediaal werken.
• Bereidt in nauw overleg met de Mediadirecteur de intekening voor Online voor.

Ontwikkeling van lineaire formats en digitale concepten (productie en kwaliteit):
• Initieert, stimuleert en draagt zorg voor de begeleiding, uitvoering, kwaliteit en bewaking van de ontwikkeling van nieuwe lineaire formats en digitale media concepten binnen de eigen afdeling en binnen de afgesproken kaders (waaronder jaarplan, de kernwaarden van KRO-NCRV en de gestelde programmatische prioriteiten en geprioriteerde doelgroepen). Vervult hierin een voortrekkersrol.
• Ontdekt/herkent programmatisch talent en draagt mede zorg voor plaatsing daarvan op de juiste plek in de organisatie.
• Ziet toe op de realisatie van het jaarplan en de deelplannen conform vastgestelde planning en targets.
• Inspireert en stimuleert de programmaorganisatie om ideeën voor lineaire formats en digitale concepten te ontwikkelen en verder uit te werken.
• Initieert, stimuleert, begeleidt, controleert en evalueert de activiteiten van de afdeling binnen het jaarplan.
• Draagt zorg voor het (doen) naleven van de regels van de mediawet, richtlijnen vanuit het CvdM en de NPO, de gedragscode en fiscale regels.

Leidinggeven:
• Geeft hiërarchisch leiding aan de afdeling waarin diverse disciplines werkzaam zijn.
• Schept de (organisatorische) randvoorwaarden waarbinnen de medewerkers, professioneel, gemotiveerd, zelfstandig en voldoende opgeleid kunnen werken.
• Geeft operationeel leiding aan de afdeling gericht op het doen realiseren van de doelstellingen van de afdeling conform het door de Directie vastgestelde jaarplan.

Planning en Control:
• Stelt, binnen de door de Directie afgesproken beleidskaders, een jaarplan voor de afdeling op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Directie.
• Draagt, op basis van het geaccordeerde jaarplan, zorg voor het per project uitwerken en onderbouwen van een detail projectplan, hierbij rekening houdend met inhoudelijke, financiële, personele en organisatorische aspecten.
• Draagt zorg voor de opstelling van de afdelingsbegroting; bewaakt deze, en beheert de financiën van de afdeling.
• Draagt zorg voor de opstelling en beoordeling van deelbegrotingen voor projecten en geeft hier, voorzover vallend binnen met de directie afgesproken budgettaire kaders, goedkeuring aan.

PROFIEL
• Beheert het afdelings- en de projectbudget(ten) en is gemachtigd verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen binnen de kaders van de procuratieregeling.
• Draagt zorg voor de aanlevering van tussentijdse (maand en/of kwartaal)rapportages. Stelt i.s.m. de Senior Projectleider Innovatie de periodieke rapportages op van de afdeling ter bespreking met, en goedkeuring door de Directie.
• Draagt binnen de kaders van de organisatie mede zorg voor de financiering van programma’s en/of bijzondere projecten met behulp van sponsorwerving en de daarvoor ter beschikking staande fondsen.
• Draagt zorg voor (optimale inzet en beheer van) technische middelen en de verbetering van productionele processen en technieken.

Intekening:
• Onderhandelt, met goedkeuring van de Mediadirecteur, met de verantwoordelijke digitale aanspreekpunten binnen Televisie en Radio van de NPO over de intekening en financiering van Online.
• Ondersteunt de mediadirecteur en/of de Managers Audio, Video en Journalistiek bij het pitchen van nieuwe formats en digitale concepten.

Personeelsbeleid:
• Is, binnen zijn afdeling, verantwoordelijk voor de uitvoering van het afgesproken P&O-beleid.
• Is verantwoordelijk voor de personele bezetting, zowel in kwaliteit als in aantallen (formatie).
• Voert met medewerkers voortgangs- en beoordelingsgesprekken conform de binnen de KRO-NCRV gekozen beleidslijnen.
• Coacht en stuurt medewerkers aan op vakinhoudelijk gebied en persoonlijk functioneren.
• Ziet toe op een ontwikkeling van de medewerkers die in lijn is met het voor de gehele KRO-NCRV door de Directie vastgestelde beleid.
• Is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inzet van medewerkers.
• Voert het ziekteverzuimbeleid uit.

Communicatie en overleg:
• Is lid van het (niet statutaire) Managementteam.
• Participeert binnen, of in het verlengde van, zijn vakgebied, in in- en externe overleggremia en is binnen door de directie vastgestelde mandaten bevoegd afspraken te maken namens de organisatie.
• Neemt namens de organisatie deel aan het digitaal domein overleg (DDO) .
• Voert bilaterale overleggen met de digitale aanspreekpunten binnen Televisie en Radio al of niet samen met de Mediadirecteur en bereidt deze overleggen voor.
• Onderhoudt extern contact met collega’s van andere omroepen, organisaties en instanties ten behoeve van informatie-uitwisseling en het maken van afspraken over gezamenlijke activiteiten

Op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en uitdragen van innovatiebeleid van KRO-NCRV:
• Houdt zich op de hoogte van (inter)nationale ontwikkelingen binnen het vakgebied en onderhoudt hiertoe een netwerk.
• Draagt via relevante externe netwerken het innovatiebeleid van KRO-NCRV actief uit en stimuleert medewerkers om contacten met relevante externe leveranciers en opleidingsinstituten etc. te onderhouden.

De gezochte kandidaat heeft een achtergrond in de mediasector en heeft ervaring op het gebied van formatontwikkeling voor televisie. Tevens heeft de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van innovatie en de technologische ontwikkelingen in de media. Hij/zij is extern gericht, heeft een goed zicht op de maatschappelijke veranderingen en het verschuivend consumentengedrag, die impact hebben op de ontwikkeling van de mediasector en de digitale transitie die daarin plaats vindt. Heeft een scherpe, onafhankelijke en kritische visie, heeft oog voor trends en maatschappelijke vernieuwing. Kan zijn/haar inzicht vertalen naar een strategie voor de afdeling innovatie en weet deze om te zetten in concrete doelen en resultaten. Een inspirerende en door de wol geverfde leidinggevende, die duidelijk is in verwachtingen en concrete doelen stelt. Die inspireert en ruimte geeft, verantwoordelijkheid geeft en daar ook op aanspreekt. Een sterke persoonlijkheid die gedreven en resultaatgericht is, die goede communicatieve vaardigheden heeft. Is verbindend en gericht op samenwerking, stelt het belang van de organisatie boven zijn/haar eigen belang, richt zich op gemeenschappelijke doelen en resultaten en viert gemeenschappelijke successen.

Kan goed omgaan met verschillende stakeholders, zowel intern als extern. Beschikt over een relevant netwerk en weet dit in te zetten. Heeft tevens commerciële vaardigheden en kan formats en concepten pitchen. Heeft een goed begrip van de omgeving van de KRO-NCRV, het maatschappelijke veld waarin deze opereert en voelt zich hiermee verbonden.

Competenties
• Ondernemerschap: Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt voor zowel bestaande als nieuwe producten/diensten; risico’s aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen.
• Resultaatgericht: Actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en bereid in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
• Bedrijfsmatig handelen: Denken en handelen gericht op optimale benutting van tijd, geld en andere middelen; afweging van financiële consequenties en aandacht voor beperking van de kosten.
• Conceptueel denken: Breder of dieper inzicht krijgen in problemen of situaties door ze in een groter of abstracter kader te plaatsen. De grote lijnen van een idee in beeld hebben en houden, en de mogelijke gevolgen ervan in kaart brengen.
• Strategisch inzicht: In staan zijn om grote lijnen te zien, te anticiperen op ontwikkelingen, trends en daarin mogelijkheden te zien en te benutten.
• Organisatiesensitiviteit: Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.

Het profiel is opgesteld door ‘Maes & Lunau’, het externe bureau dat ons bijstaat in de werving. Neem bij interesse contact op met Fleur van Mourik via fleur.vanmourik@maeslunau.com of 020-535 62 73.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*