Jules Unlimited komt terug op tv

Ju­les Un­li­mi­ted keert te­rug op te­le­vi­sie. De Vara blaast het po­pu­lair-we­ten­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma na twaalf jaar nieuw le­ven in. Op 13 maart is de eer­ste uit­zen­ding. Eva Ko­re­man (3FM), Mauri­ce Lede (3 op reis) en de­bu­tant Ja­mie Tr­e­nité zijn de drie nieu­we pre­sen­ta­to­ren.

Eva, Mauri­ce en Ja­mie be­oe­fe­nen ex­tre­me spor­ten en zijn proef­per­soon bij we­ten­schap­pe­lij­ke ex­pe­ri­men­ten om de kij­kers ken­nis te la­ten ma­ken met de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen uit de we­reld van we­ten­schap, tech­niek, sport en avon­tuur. Zo ma­ken ze een vrije val met een lucht­bal­lon, gaan ze skee­le­ren met een ra­ket­mo­tor op de rug en tes­ten ze een nieuw mars­voer­tuig op een na­ge­bouwd mars­land­schap. Kroe­man: “Door Ju­les Un­li­mi­ted heb ik din­gen ge­daan waar­van ik niet wist dat ze kon­den, dat ik ze zou dur­ven of dat ik dat ooit zou le­ren. Het is een waan­zin­nig avon­tuur, en ik kan niet wach­ten het pu­bliek over­al mee naar toe te ne­men.”
Ju­les Un­li­mi­ted was te zien tus­sen 1990 en 2005, met on­der an­de­ren An­net­te van Trigt en Jan Dou­we Kroes­ke. “Vroe­ger keek ik Ju­les Un­li­mi­ted in alle rust op de bank, nu ren, vlieg, ska­te, duik ik zelf door dit ma­gi­sche pro­gram­ma heen”, zegt Lede.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*