Interview Mengwerk: “Wij zijn au­dio­gek­ken”

,,Wij zijn au­dio­gek­ken”, zegt Ar­vid van den Bosch hal­ver­we­ge het ge­sprek. Bij Meng­werk be­gint en ein­digt al­les dan ook daar­mee: ge­dre­ven­heid om met een be­trek­ke­lijk klein team tech­nisch voor­aan te lo­pen en kwa­li­ta­tief top­werk af te le­ve­ren op het ge­bied van au­dio-na­be­we­ring en kleur­cor­rec­tie.

Met au­dio-na­be­wer­king hiel­den Kloo­ker en Van den Bosch zich al be­zig voor ze met Meng­werk be­gon­nen, Kloo­ker in dienst bij een groot fa­ci­li­tair be­drijf, Van den Bosch als free­lan­cer. Maar om­dat ze dach­ten dat het ‘leu­ker, mooi­er en be­ter’ kon, met ‘meer aan­dacht voor de klant’, be­gon­nen ze hun ei­gen be­drijf.

Zo’n 90 pro­cent van hun werk be­treft te­le­vi­sie-pro­gram­ma’s en com­mer­ci­als, zo­wel voor pu­blie­ke als com­mer­ciële om­roe­pen en voor gro­te be­drij­ven.

Van de be­zui­ni­gin­gen bij de om­roep heb­ben ze geen last ge­had. Kloo­ker: “Wij zijn juist ge­groeid.’’ Van den Bosch legt uit dat be­zui­ni­gin­gen in­vloed kun­nen heb­ben op de tech­ni­sche kwa­li­teit van pro­duc­ties. Aan Meng­werk de taak om aan het ein­de van de pro­duc­tie­ke­ten din­gen te cor­ri­ge­ren.

Op­poet­sen
Au­dio-na­be­wer­king en kleur­cor­rec­tie – het is de ‘fi­nis­hing tou­ch’ voor tv-pro­duc­ties. ‘Op­poet­sen’ noe­men ze dat bij Meng­werk ook wel. Als het ma­ken van een pro­gram­ma bij­voor­beeld en­ke­le we­ken in be­slag neemt, dan zijn de al­ler­laat­ste een of twee da­gen voor de men­sen van Meng­werk.

Dat is ge­re­geld hard wer­ken, er­ken­nen de twee ven­no­ten. De plek waar ze zit­ten – het Wis­se­loord­com­plex – maakt ge­luk­kig veel goed. “Je hebt hier al­tijd een beet­je een va­kan­tie­ge­voel, zo in het groen en met de vo­gels”, vindt Van den Bosch. “Ook klan­ten vin­den dat top.’’

In­mid­dels be­schikt het be­drijf over vijf au­dio-na­be­wer­kings­sets, meer dan zelfs de groot­ste fa­ci­li­tai­re be­drij­ven in Hil­ver­sum heb­ben staan. Kloo­ker: “We kun­nen daar­door met meer men­sen te­ge­lijk wer­ken aan het­zelf­de pro­gram­ma.’’ Van den Bosch: “In één dag kun­nen we wel der­tig, veer­tig uur au­dio doen.’’

Blijk­baar doen ze dat goed, want “van­af Idols 2 heb­ben we vrij­wel alle ta­len­ten­jach­ten ge­daan”. Zo heb­ben ze aan ’The Voi­ce of Hol­land’ we­ke­lijks zo’n der­tig uur werk. Zul­ke pro­gram­ma’s zijn tech­nisch com­plex, met veel ge­luids­spo­ren en veel her­mon­ta­ge­werk, maar dat vin­den ze bij Meng­werk juist leuk en uit­da­gend. Net zo­als wer­ken aan mooi ge­maak­te do­cu­men­tai­res en se­ries.

Dat al­les zou de in­druk kun­nen wek­ken dat Meng­werk te­gen de klip­pen op groeit, maar dat is niet zo. Het is ook he­le­maal de be­doe­ling niet. “Groei­en naar tien vas­te men­sen kan, maar het moe­ten er geen der­tig wor­den”, stelt Van den Bosch. “We moe­ten aan de lunch­ta­fel nog wel ie­der­een ken­nen.’’

Waar­mee we te­rug zijn bij de re­den waar­om Meng­werk is op­ge­richt: de wens om met een over­zich­te­lijk team heel goed werk te le­ve­ren. Dat is wat Kloo­ker en Van den Bosch steeds weer on­der­stre­pen. Kloo­ker: “We wil­len een be­ter pro­duct ma­ken waar we zelf blij van wor­den. Zo kun­nen we er veel ple­zier aan be­le­ven als ie­mand van ons er­gens een slim­me tool heeft ont­dekt die maar 100 euro kost.’’

Uit­zend­nor­men
Die vak­ma­ti­ge ‘dri­ve’ kan zich op vele ma­nie­ren ui­ten. Van den Bosch: “We pro­be­ren bij­voor­beeld sur­round­ge­luid 5.1 te pus­hen in Hil­ver­sum. Dat geeft een mooi­er klank­beeld. Tech­nisch is het mo­ge­lijk en bij plat­forms als Net­flix is het stan­daard. Maar Ne­der­land is wat be­treft uit­zend­nor­men een beet­je een ach­ter­lo­per ge­weest.’’ Dat komt, denkt Kloo­ker, door­dat “de NPO als or­ga­ni­sa­tie groot is, al wordt daar nu wel een in­haal­slag ge­maakt”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*