Jubileumboek over ’100 jaar Hilversum Mediastad’.

Een eeuw geleden strijkt de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) neer in Hilversum. Het arme weversdorp groeit uit tot de mediastad van Nederland. Over de cruciale momenten en mensen uit die eeuw verschijnt woensdag het boek ’100 jaar Hilversum Mediastad’ van Peter Schavemaker.

Het moet een gek ge­zicht zijn ge­weest. Jon­ge luis­te­raars met tran­sis­tor­ra­di­ootjes aan hun oor staan bui­ten op het gras tus­sen de rond­ren­nen­de ko­nij­nen.

Met hun neus te­gen het raam van de Hil­ver­sum 3-stu­dio op het Om­roep­kwar­tier ge­drukt. Ze kij­ken hoe bin­nen pre­sen­ta­tor Wil­lem van Koo­ten ali­as Joost den Draaij­er plaat­jes draait. Het is eind ja­ren zes­tig. De dj is dan ra­zend po­pu­lair. “Op de ra­dio zei ik dan: ’Hé, weg­we­zen, denk om de ko­nij­nen’.” Hij roept au­to­mo­bi­lis­ten op om te knip­pe­ren met hun lich­ten als ze langs het Mu­ziek­pa­vil­joen rij­den. “En dat de­den ze ook nog.”

Wil­lem van Koo­ten ver­telt de anek­do­tes in het boek ’100 jaar Hil­ver­sum Me­dia­stad’, dat woens­dag ver­schijnt. Twee jaar lang werk­te me­dia­jour­na­list en ra­dio­fa­naat Pe­ter Scha­ve­ma­ker (50) aan de uit­ga­ve. Een kloek boek van 500 pa­gi­na’s waar­in de au­teur fo­cust op de ont­wik­ke­ling van Hil­ver­sum tot om­roep­stad. “O­ver de glit­ter en gla­mour­kant van ra­dio en te­le­vi­sie en de ster­ren is al vaak ge­schre­ven. Maar hoe is Hil­ver­sum de Me­dia­stad ge­wor­den en ge­ble­ven?”

Na uit­ge­breid ar­chief­on­der­zoek en tien­tal­len in­ter­views met be­ken­de en on­be­ken­de om­roep­ge­zich­ten, voor­ma­li­ge en hui­di­ge me­di­a­men­sen en oud-be­stuur­ders van Hil­ver­sum schetst hij ge­de­tail­leerd die ge­schie­de­nis. En gaat hij op zoek naar de cru­ci­a­le mo­men­ten. De mo­men­ten waar­op Hil­ver­sum ook zo­maar de sta­tus als me­dia­stad van Ne­der­land had kun­nen ver­lie­zen. Die zijn er re­gel­ma­tig.

Dat be­gint al in fe­bru­a­ri 1918, als de Ne­der­land­sche Sein­toe­stel­len Fa­briek (NSF) een plaats zoekt voor een fa­briek. Door de Eerste We­reld­oor­log kan de En­gel­se fir­ma Mar­co­ni geen sein­toe­stel­len meer le­ve­ren. Ne­der­land­se re­ders be­slui­ten die ap­pa­ra­tuur voor hun sche­pen zelf te gaan ma­ken. “Alk­maar, Til­burg en Hil­ver­sum zijn de op­ties. Ze kie­zen voor Hil­ver­sum waar de zand­grond goed­koop is en waar vol­doen­de ar­beids­krach­ten zijn. Hil­ver­sum is dan een arm we­vers­dorp. De ta­pijt­in­du­strie loopt te­rug”, ver­telt Scha­ve­ma­ker.

In een voor­ma­lig ta­pijt­fa­briek­je aan de Groest strijkt de NSF op 27 fe­bru­a­ri 1918 neer. Daar rol­len dat jaar de eer­ste zen­ders en ont­van­gers uit de fa­briek. Als de gro­te or­ders voor de scheep­vaart door de eco­no­mi­sche neer­gang na de oor­log op­dro­gen, zoekt de NSF een nieu­we markt. Dat wordt de ra­dio­te­le­fo­nie. De fa­briek gaat ra­dio­zen­ders en ont­van­gers bou­wen. Be­gin ja­ren twin­tig zijn een paar ex­pe­ri­men­te­le ra­dio­sta­ti­ons ac­tief in de ether. De NSF be­sluit een ei­gen ra­dio­sta­ti­on op te zet­ten om par­ti­cu­lie­ren te ver­lei­den om hun ont­vangst­toe­stel­len te ko­pen. De eer­ste zend­mast, in el­kaar ge­knut­seld met on­der­de­len van het Brit­se le­ger, ver­rijst bij de fa­briek die in­mid­dels ver­huisd is naar de rand van Hil­ver­sum. De NSF zet in op mu­ziek. Een jazz­con­cert van­uit het roem­ruch­te La­ren­se ho­tel Ham­dorff en een pi­a­no­re­ci­tal van­uit de ei­gen stu­dio, een lek­ken­de hou­ten op­slag­schuur op het ter­rein. Tij­dens een re­gen­bui zin­gen de ar­ties­ten door on­der een pa­ra­plu.

Als Phi­lips in 1925 ei­ge­naar van de NSF wordt, gaat het hard. Er ko­men twee hoge sta­len zen­ders waar­door de uit­zen­din­gen in het hele land te ont­van­gen zijn. Ne­der­lan­ders om­ar­men het nieu­we me­di­um en in het ste­vig ver­zuil­de land ont­staat voor elke groep een ei­gen om­roep. De Avro, KRO, NCRV, Vara en de VPRO.

Scha­ve­ma­ker: “De re­dac­ties za­ten in eer­ste in­stan­tie in Am­ster­dam. Voor hun ra­dio-uit­zen­din­gen moesten ze steeds naar de zen­der in Hil­ver­sum. Ui­t­ein­de­lijk was het goed­ko­per om naar Hil­ver­sum te ver­hui­zen. Dat scheel­de te­le­foon- en ka­bel­kos­ten. Met dub­bel­tjes en kwart­jes van de le­den bouw­den de om­roe­pen hun ge­bou­wen en stu­dio’s ver­spreid door Hil­ver­sum.”

“Het be­sef dat ik op­groei­de in de ra­dio­stad van Ne­der­land kwam door het kat­ten­oog op de schoor­steen thuis”, ver­telt Avro-pre­sen­ta­tor Hans Schif­fers in het boek. “De fre­quen­tie Hil­ver­sum stond naast Köln en Lon­den. Dat wa­ren we­reld­ste­den, ter­wijl je wist dat Hil­ver­sum niet meer dan een klein dorp was. Het voel­de als iets groots dat je Hil­ver­sum te­gen­kwam als je aan die knop draai­de.”

De NCRV-stu­dio, nu het Eu­ro­pees hoofd­kan­toor van So­nos, lag vlak bij het huis van Schif­fers. “Dat zag ik als een prach­tig kas­teel. Net als de Avro­stu­dio met het beeld van de bron­zen zaai­er aan de bui­ten­kant. Ik heb dui­zen­den her­in­ne­rin­gen. Ik zag Con­ny Van­den­bos op de fiets in Hil­ver­sum rij­den, Mies Bouw­man en Wil­lem Duys op straat lo­pen. Daar praat­te je da­gen­lang over op school.”

Op 18-ja­ri­ge leef­tijd komt Schif­fers als post­be­zor­ger bij de Vara te­recht. “Tij­dens mijn ron­den zat ach­ter elke deur iets ma­gisch. Son­ja Ba­rend en El­len Bla­zer die in een ver­ga­der­ka­mer spra­ken over de laat­ste show. Ge­wel­dig om Koos Poste­ma en Wim Bos­boom een pot­je schaak te zien spe­len.”

Ook John de Mol kijkt in het boek te­rug op zijn jeugd in Hil­ver­sum en de band die hij met de me­dia­stad heeft. Met zijn va­der die zan­ger was ging hij als jon­ge­tje mee naar de ra­dio­stu­dio’s. “Leuk en span­nend, maar de ge­bou­wen maak­ten geen in­druk.” Een war­me band met Hil­ver­sum heeft hij niet. “‘Big Bro­ther’ is op het grond­ge­bied van Hil­ver­sum be­dacht, net als ’All You Need Is Love’. Voor mij is dat lo­gisch, niet bij­zon­der. Ik vind Hil­ver­sum een le­lijk dorp, vol­ko­men aan­ge­tast door de men­sen die daar de af­ge­lo­pen der­tig jaar ver­ant­woor­de­lijk zijn ge­weest voor de in­fra­struc­tuur en de uit­stra­ling.” Zijn me­dia­be­drijf Tal­pa huist op het Me­dia­park in Hil­ver­sum, maar het hoofd­kan­toor zit en blijft in zijn woon­plaats La­ren.

Pe­ter Scha­ve­ma­ker schetst het beeld van een ge­meen­te die hele pe­ri­o­des de om­roe­pen als van­zelf­spre­kend zag. Be­stuur en amb­te­na­ren lie­ten de ban­den met ra­dio en te­le­vi­sie ver­slof­fen. „Het scheel­de niet veel of de VPRO was naar Am­ster­dam ver­trok­ken. Die stad leg­de de rode lo­per uit toen Avro, KRO en NRCV (AKN) nieu­we huis­ves­ting zoch­ten. Al­me­re stond met een gro­te zak geld klaar. Het is aan ste­vig op­tre­den van bur­ge­mees­ter Jan­tien Kraaije­veld en de eer­ste me­dia­wet­hou­der Erna Weij­ers te dan­ken dat de om­roe­pen ble­ven. Am­ster­dam had voor de AKN al een plek bij het oude sta­di­on ge­re­geld. Kraaije­veld greep de te­le­foon om Am­ster­dam te vra­gen waar ze mee be­zig wa­ren. Ze waar­schuw­de dat een hele in­du­strie in Hil­ver­sum er­aan zou gaan.”

Eind ja­ren vijf­tig is het bur­ge­mees­ter Boot die het nieu­we fe­no­meen te­le­vi­sie bij buur­ge­meen­te Bus­sum weg­kaapt, waar in Stu­dio Vi­tus en Stu­dio Ire­ne op­ge­no­men wordt. Boot laat het Me­dia­park met stu­dio’s bou­wen. “Hij zet­te Hil­ver­sum als me­dia­stad ste­vig op de kaart”, zegt de hui­di­ge bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes in het voor­woord.

Broer­tjes en me­dia­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger in­tro­du­ce­ren de naam Ver­ha­len­fa­briek voor Hil­ver­sum. Ze zit­ten bo­ven­op de me­dia- en cre­a­tie­ve in­du­strie, met 12.000 ba­nen de groot­ste werk­ge­ver in Hil­ver­sum. Meer dan een kwart van alle ba­nen in Hil­ver­sum. Daar zit­ten ook we­reld­spe­lers bij als NEP Ne­der­land, dat de live-re­gi­stra­tie van het Rol­ling Sto­nes­con­cert op Cuba deed. En Me­diaMonks (on­li­ne mar­ke­ting, ani­ma­tie en ga­mes). Be­gon­nen in Hil­ver­sum in 2001 in een kel­der­tje en nu ope­re­rend voor par­tij­en als LEGO, Net­flix en de Ame­ri­kaan­se Su­per Bowl. Het be­drijf heeft ves­ti­gin­gen in Ame­ri­ka, En­ge­land, Du­bai en Chi­na. Maar het hoofd­kan­toor zit in het cen­trum van Hil­ver­sum. Vic­tor Knaap, ceo van Me­diaMonks, ver­ge­lijkt Hil­ver­sum met Los An­ge­les. “Bei­de ste­den heb­ben een maak­cul­tuur. In Am­ster­dam ver­zin­nen ze het, maar de ver­ha­len ver­tel­len, daar is Hil­ver­sum al hon­derd jaar ij­zer­sterk in.”

1 Comment

  1. In het boek: “Roelof Visser Eerste radiotechnicus NSF-radio. Pionier van de Nederlandse Omroeptechniek” wordt het ontstaan beschreven van de bouw effectenbeurszender tot de uitbreiding va de AVFRO-studio 9 en 10. Wat Idzerda niet lukte, lukte omroeppionier Visser wel, nl in muziekkwaliteit via het telefoonnet van af locatie uitzendingen te verzorgen. Deze technisch doorbraak legde de basis voor het ontstaan van de omroepen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*