Het bier vloeit al vroeg in Top 2000 Café

,,Of het niet wat vroeg is voor een bier­tje? Wel­nee, we zijn in de kroeg, dan hoort een bier­tje er­bij. Proost.” La­chend heft René Oud (54) zijn plas­tic glas en neemt een flin­ke slok.

Het is dins­dag­mid­dag kwart over twaalf en de mu­ziek­lief­heb­ber uit Ven­lo staat met zijn broer Mar­cel (50) uit Duits­land en zijn zus Lida (62) en haar man Guus Dus­sel (65) uit Alk­maar in het Top 2000 Café in Beeld en Ge­luid. Ze kij­ken hun ogen uit. Ra­dio­pre­sen­ta­tor Gijs Sta­ver­man heeft net ‘D­augh­ters’ van Pe­arl Jam op­ge­zet, ,,Num­mer 1327 van de lijst”, somt Guus Dus­sel op. ,,Ik hou het al­le­maal bij. Wat een feest om hier te zijn. Onze hele fa­mi­lie is ver­slin­gerd aan de Top 2000. Het is voor ons een in­sti­tuut. Vo­rig jaar was ik hier voor het eerst met mijn vrouw. Dit jaar heb ik met­een ook kaart­jes voor mijn zwa­gers ge­re­ser­veerd. Ik heb er drie uur voor ach­ter de com­pu­ter ge­ze­ten.”

Bon­ne­fooi

De vier fa­mi­lie­le­den be­ho­ren tot de 25.000 ge­luk­ki­gen die tus­sen eer­ste kerst­dag en de jaar­wis­se­ling een half uur van de uit­zen­ding van de lijst der lijs­ten mo­gen bij­wo­nen. De helft van de kaart­jes was in een mum van tijd ge­re­ser­veerd. De an­de­re helft is be­schik­baar voor men­sen die op de bon­ne­fooi naar het Me­dia­park in Hil­ver­sum ko­men. Er kun­nen steeds 150 men­sen in het café live mee­kij­ken én zin­gen.

In som­mi­ge kroe­gen is het pas laat op de avond ge­zel­lig, in het Top 2000 Café zit de sfeer er van­af 5 uur ’s och­tends al in. Gijs Sta­ver­man ver­laat even zijn stu­dio om een be­zoek­ster ste­vig te om­hel­zen. Een vriend fo­to­gra­feert het in­tie­me mo­ment. Hij zit weer op tijd ach­ter de knop­pen om num­mer 1319 te star­ten, Mont­hy Py­thons ‘Al­ways Look On The Bright Side Of Li­fe’ schalt door het café. Alle han­den gaan de lucht in als het re­frein wordt in­ge­zet.

Nathan Mes­man kijkt met gro­te ogen de kroeg rond. Met tien maan­den is hij ver­re­weg de jong­ste be­zoe­ker van­daag. Vei­lig in de ar­men van zijn moe­der Eve­lien (38) uit Amers­foort sab­belt hij te­vre­den op zijn speen. ,,Dit is mijn gro­te droom om hier te zijn. Vo­rig jaar was ik hoog zwan­ger en durf­de ik het niet om zo lang in de rij te wach­ten. Nu ge­niet ik vol­op.”

De broers en zus Oud be­stel­len nog een bier­tje. Lida: ,,Heer­lijk dat alle num­mers he­le­maal ge­draaid wor­den. Mijn num­mer één? Stair­way To He­a­ven van Led Zep­pe­lin.” Voor echt­ge­noot Guus is U2’s One de ul­tie­me song. Broer Mar­cel zweert bij In The Air To­night van Phil Col­lins (de drum­so­lo op 3 mi­nuut 34, kip­pen­vel”) en broer René sluit zich aan bij het gros van de mil­joe­nen stem­mers: Bo­he­mi­an Rhap­so­dy van Qu­een is zijn top­plaat. Vol­gend jaar weer? ,,Ze­ker we­ten. Dit is nos­tal­gie”, zucht René Oud. Zijn zwa­ger Guus Dus­sel grijnst on­deu­gend: ,,Ik voel me hier weer even zes­tien. Heer­lijk toch.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*