Future Week legt basis voor mediatoekomst

Van 15 tot 18 mei 2017 vindt op het me­dia­park de ze­ven­de edi­tie van Me­dia Fu­tu­re Week plaats, ge­or­ga­ni­seerd door iMMo­va­tor en Hil­ver­sum Me­dia Cam­pus.

Stu­den­ten, do­cen­ten en young pro­fes­si­o­nals, ge­se­lec­teerd door hun op­lei­ding op ba­sis van hun ken­nis en kun­de, ma­ken ken­nis met de me­dia­we­reld en kun­nen zo de ba­sis leg­gen voor een me­di­a­toe­komst.

Me­dia Fu­tu­re Week heeft dit jaar een pri­meur met de deel­na­me van mbo-stu­den­ten. Het Mbo Col­le­ge Hil­ver­sum le­vert vijf van deze deel­ne­mers. Jeroen An­ker­smit, di­rec­teur van het ROC van Am­ster­dam is blij dat ook zijn leer­lin­gen de kans krij­gen zich te be­wij­zen. “De­ze leer­lin­gen heb­ben zich­zelf be­we­zen en ver­die­nen een kans dat ook te doen tij­dens de Me­dia Fu­tu­re Week. Ta­lent voor me­dia is niet ge­bon­den aan op­lei­dings­ni­veau.”

Wi­mar Jae­ger, wet­hou­der me­dia van de ge­meen­te Hil­ver­sum sluit zich daar­bij aan: “Al­le stu­den­ten, on­ge­acht hun op­lei­dings­ni­veau moe­ten de kans krij­gen zich te ont­wik­ke­len. Zij gaan hier heel veel le­ren over de di­gi­ta­le cre­a­tie­ve me­dia in­du­strie en zul­len in hun hele car­riè­re Hil­ver­sum Me­dia­stad als re­fe­ren­tie­ka­der heb­ben”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*