Frank du Mosch: “Niet wát je doet, maar waaróm”

‘To­taal ver­rast’ was Frank du Mosch toen een vak­ju­ry zijn be­drijf The Broad­cas­ter vo­ri­ge maand uit­riep tot Hil­ver­sum­se On­der­ne­ming van het Jaar (boek­han­del Voor­hoe­ve kreeg de pu­blieks­prijs): “Ik had het to­taal niet zien aan­ko­men, zo aan het be­gin van mijn on­der­ne­mer­schap.”

We spre­ken el­kaar op his­to­ri­sche me­di­a­grond. In het voor­ma­li­ge Tros-ge­bouw aan de Lage Naar­der­weg huurt The Broad­cas­ter de ruim­te waar ooit ac­tu­a­li­tei­ten­pro­gram­ma ‘TweeVan­daag’ werd ge­maakt. Nóg eer­der was dit het gym­nas­tiek­lo­kaal van het Chris­te­lijk Ly­ce­um.

Meer dan 25 jaar werk­te Du Mosch bij de pu­blie­ke om­roep. Eerst bij het ’NOS Jeugd­jour­naal’, toen bij het ‘gro­te’ Jour­naal, daar­na bij de NCRV en tot slot bij Om­roep Max. In Du Mo­sch’ laat­ste af­le­ve­ring van ‘Cap­puc­ci­no’ (NCRV-ra­dio) noem­de co­lum­nist Felix Rot­ten­berg de pre­sen­ta­tor ’de laat­ste ech­te broad­cas­ter’. Broad­cast, dat is ra­dio en tv voor een breed pu­bliek. Daar­mee had Du Mosch een mooie naam voor zijn ei­gen be­drijf.

Anno 2018 geeft hij toe dat ’die naam wel knelt, want we doen in­mid­dels al­les be­hal­ve broad­cas­ten’. Tot de hoofd­ac­ti­vi­tei­ten be­hoort nu het Dut­ch Dro­ne Fes­ti­val (DDF) op het Me­dia­park. De twee­de edi­tie trok vo­rig jaar 20.000 men­sen. Er was on­der meer een wed­strijd voor men­sen die met dro­nes film­pjes had­den ge­maakt.

Tel­kens iets an­ders
“Het stre­ven is dat het DDF niet al­leen gro­ter wordt, maar ook dat we tel­kens iets an­ders bie­den”, schetst Du Mosch. “Dit jaar is ‘le­ren’ het the­ma van het pu­bliek­seve­ne­ment. We wer­ken sa­men met on­der meer het ROC.’’ Vi­de­olief­heb­bers hoe­ven ove­ri­gens niet te vre­zen: ook dit jaar is er weer een dro­ne-film­fes­ti­val.

Naast het DDF steekt The Broad­cas­ter heel veel tijd in de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de voor ge­meen­ten en hun in­wo­ners be­doel­de app Lo­ca­li (met klem­toon op de o). Der­de loot aan de stam zijn me­dia­trai­nin­gen en ses­sies met ma­na­ge­ment­teams van be­drij­ven en in­stel­lin­gen. Bij die ses­sies ha­mert Du Mosch op de vraag: ’Wat doen jul­lie ei­gen­lijk, maar voor­al: waaróm?’

Die waar­om-vraag, daar draait het vol­gens de Hil­ver­sum­mer om. Hij haakt aan bij de Brits-Ame­ri­kaan­se ma­na­ge­mentcon­sul­tant Si­mon Si­nek. Diens eer­ste boek heet­te ‘Start With Why’ (2009), het meest re­cen­te: ‘Find Your Why’ (2017) . Du Mosch: “Veel be­drij­ven pra­ten over wat ze doen en hoe, maar het suc­ces­volst zijn be­drij­ven die zich af­vra­gen waar­om ze iets doen, de maat­schap­pe­lij­ke meer­waar­de.’’

Naar zijn over­tui­ging is ‘maat­schap­pe­lij­ke re­le­van­tie’ vol­uit van toe­pas­sing op de app die hij be­dacht: Lo­ca­li (lo­cal = plaat­se­lijk, i = in­ter­ac­tie). Die helpt ge­meen­ten be­ter met in­wo­ners te com­mu­ni­ce­ren en in­wo­ners ruim­te te ge­ven voor ini­ti­a­tief. Du Mosch: “Veran­de­rin­gen gaan heel lang­zaam. Ook in De Gooi- en Eem­lan­der zie ik wel be­rich­ten die gaan over kort­slui­ting en on­vre­de als ge­meen­ten in­wo­ners niet ge­noeg mee­ne­men in ont­wik­ke­lin­gen.’’

Lo­ca­li kan daar­bij hel­pen. Het doel is ‘de­mo­cra­tie 2.0’. Via de app (te down­lo­a­den in de app­sto­re) kan het ge­sprek tus­sen in­wo­ners en ge­meen­te en tus­sen in­wo­ners on­der­ling op gang ko­men en blij­ven. Bur­gers kun­nen ideeën lan­ce­ren en er steun voor or­ga­ni­se­ren, de ge­meen­te kan die op­pak­ken. “Wat op­valt: via Lo­ca­li wordt niet ge­schol­den. Men­sen luis­te­ren naar el­kaar.” Wel waar­schuwt Du Mosch dat men­sen zich moe­ten re­a­li­se­ren dat ’een ge­meen­te te­gen een idee ook nee kan zeg­gen, dat is ook een ant­woor­d’.

Hil­ver­sum was de eer­ste ge­meen­te die Lo­ca­li om­arm­de, Alp­hen aan den Rijn een half jaar ge­le­den de twee­de. Nu is een door­braak aan­staan­de. Du Mosch: “Als eer­ste gro­te stad gaat Rot­ter­dam ook mee­doen.’’ Het gaat om een deel van de wijk Mid­del­land. Vroe­ger was dat Rot­ter­dams wil­de wes­ten, met junks en dea­lers, hoe­ren en pooi­ers, veel dicht­ge­tim­mer­de hui­zen ook. Maar de om­me­keer is in­mid­dels be­gon­nen. Rot­ter­dam hoopt die te ver­snel­len met Lo­ca­li. Vol­gen­de week lan­ceert de ge­meen­te de app in Mid­del­land.

Du Mosch on­der­streept dat Lo­ca­li geen app ván ge­meen­ten is, maar een mid­del waar­van ze ge­bruik kun­nen ma­ken: “Wij ver­los­sen ge­meen­ten van een pro­bleem.’’ Een deel­ne­men­de ge­meen­te be­taalt een in­stap­be­drag en daar­na jaar­lijks abon­ne­ments­geld.

Span­nend
Het is met zijn ’nog star­ten­de’ on­der­ne­ming ‘hard knok­ken’, er­kent Du Mosch. Te­ge­lijk ziet hij ’met blije ver­won­de­ring’ wat al­le­maal mo­ge­lijk is. “Dit wordt een span­nend jaar, want het kan hard gaan.’’ Vol op­ti­mis­me: “Wat in Hil­ver­sum, Alp­hen en Rot­ter­dam met Lo­ca­li kan, waar­om zou dat niet kun­nen in Düs­sel­dorf of Brus­sel?’’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*