Fracties uiten zorgen over evaluatie Commissariaat voor de Media

De evaluatie van het Commissariaat voor de Media heeft geleid tot een uitgebreide discussie in de vaste commissie voor OCW. De verschillende fracties hebben hun zorgen geuit bij de evaluatie van het Commissariaat voor de Media.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een schriftelijk overleg gevoerd over de recente evaluatie van het Commissariaat voor de Media. De leden van de PVV-fractie uitten hun bezorgdheid over de samenloop van functies binnen het Commissariaat, waarbij bestuurders volgens een artikel in NRC in 2019 nevenfuncties hadden die moeilijk te verenigen waren met hun werk als toezichthouder. Ze vroegen de staatssecretaris of er regels bestaan omtrent activiteiten en lidmaatschappen van politieke partijen voor bestuurders. Daarnaast uitten ze zorgen over de hoge kosten voor inhuur van personeel, die gemiddeld zes keer hoger liggen dan begroot, en vroegen of deze problematiek ook speelt bij andere zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).

De GroenLinks-PvdA-fractie benadrukte het belang van een onafhankelijk en pluriform media-aanbod en stelde vragen over het toezicht op de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Ze vroegen waarom er in de evaluatie niet is ingegaan op gevallen van grensoverschrijdend gedrag binnen de mediasector. Daarnaast uitten ze zorgen over het gebrek aan samenspel tussen beleid en toezicht en drongen aan op verbeterde samenwerking tussen het ministerie van OCW en het Commissariaat.

De VVD-fractie toonde zich geschrokken over de bevindingen van de evaluatie, waaruit bleek dat het Commissariaat slechts ten dele doeltreffend is en doelmatig opereert. Ze vroegen de staatssecretaris hoe het Commissariaat zelf reflecteert op deze bevindingen en drongen aan op maatregelen om de doeltreffendheid te verbeteren. Daarnaast stelden ze vragen over de neutraliteit van de commissarissen en de hoge kosten voor externe inhuur en ICT.

De BBB-fractie vroeg naar de maatregelen die nodig zijn om beter inzicht te krijgen in de resultaten en effecten van het Commissariaat. Ze wezen op onduidelijkheden over de taken van het Commissariaat en vroegen naar de stappen die genomen worden om deze onduidelijkheden weg te nemen. Daarnaast vroegen ze naar de gevolgen van de European Media Freedom Act (EMFA) voor de positie van het Commissariaat.

De staatssecretaris van OCW, Fleur Gräper – Van Koolwijk, geeft aan dat de evaluatie inderdaad enkele verbeterpunten heeft blootgelegd. Ze benadrukte dat het Commissariaat inmiddels stappen heeft gezet om de doeltreffendheid en professionaliteit te verbeteren. Ook stelde ze dat het Commissariaat sinds 2023 actief bezig is met het werven van vaste medewerkers om de afhankelijkheid van externe inhuur te verminderen.

Wat betreft de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep, legde de staatssecretaris uit dat het Commissariaat sinds 2021 verantwoordelijk is voor het toezicht en dat er sindsdien stappen zijn gezet om dit toezicht te intensiveren. Ze erkende het belang van een betere samenwerking tussen het ministerie van OCW en het Commissariaat en bevestigde dat er een gezamenlijke aanpak is ontwikkeld om de onderlinge werkrelatie te verbeteren.

2 Comments

  1. Gedragscode is niet bindend. Waarom geen wet met na sanctie uiteindelijk ontslag. Dit zou ook voor politici moeten gelden van staat tot gemeente, waterschappen etcetera.De elite zorgt goed voor zichzelf. 1 grote kliek die de baantjes onderling verdeelt. Het gaat om niet wat je kan maar wie je kent.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*