’De we­reld vol­gens Dum­mer’

Glit­ter en gla­mour – daar­mee as­so­ci­eert de rest van Ne­der­land nog steeds de Gooi­se te­le­vi­sie- en ra­dio­we­reld. Her­man Dum­mer maakt daar­van dank­baar ge­bruik om de ac­ti­vi­tei­ten van dag­je­ma­ken.nl uit te ven­ten. „De uit­stra­ling van het Me­dia­park vin­den men­sen mooi, dat is écht iets in Ne­der­land, die ma­gie is er nog steeds.”

De­cen­nia ge­le­den sloeg ook bij hem­zelf ’een von­kje’ over. „Ik was 12, 13 jaar en ik mocht kij­ken bij het ra­dio­pro­gram­ma van Krijn Tor­rin­ga. Ik kreeg een an­sicht­kaart met een hand­te­ke­ning mee!”

Be­drij­ven en over­heids­in­stel­lin­gen kun­nen bij dag­je­ma­ken.nl te­recht om per­so­neels­le­den of klan­ten te­le­vi­sie, ra­dio of een ma­ga­zi­ne te la­ten ma­ken. Zo’n dag­je duurt tus­sen de twee en acht uur. “Ge­zel­schap­pen va­rië­ren van 15 tot 1.500 men­sen”, ver­telt Dum­mer. “Niet zo lang ge­le­den bij­voor­beeld 1.400 men­sen van het Rijks­vast­goed­be­drijf. Maar we zijn ook wel eens ac­tief ge­weest in een ka­zer­ne van de land­macht in Den Haag. Voor in­ter­na­ti­o­naal wer­ken­de ke­tens gaan we soms naar Lon­den, Brus­sel of Pa­rijs.” En met scho­len ma­ken ze nu en dan hoor­spe­len.

Café Trees

Op het Me­dia­park be­schikt dag­je­ma­ken.nl over en­ke­le ei­gen lo­ka­li­tei­ten. Naast een gro­te ont­vangst­ruim­te springt Café Trees in het oog, een na­ge­bouwd bruin café met al­leen van bier­merk Grolsch een ui­ting. “Aan­van­ke­lijk hin­gen hier beeld­mer­ken van meer­de­re brou­wers, maar toen de top van Grolsch eens op be­zoek kwam, von­den ze dat niet kun­nen”, lacht Dum­mer.

„Een goed eve­ne­ment is voor 50 pro­cent in­houd en 50 pro­cent fun”, stelt hij. Met dat laat­ste zit het al­tijd wel goed. En voor de team­buil­ding is een per­fect mid­del om men­sen in groe­pen bij­voor­beeld een tv-pro­gram­ma te la­ten ma­ken. De be­doe­ling is dat ze ’er de ac­tu­a­li­teit van hun ei­gen be­drijf of in­stel­ling in stop­pen’. “Te­le­vi­sie ma­ken is echt team­werk. Een schreeuw­le­lijk in zo’n groep merkt dat die gro­te mond geen zin heeft.” Ru­zies in zo’n ge­zel­schap heb­ben Dum­mer en de zij­nen op­val­lend ge­noeg nog nooit mee­ge­maakt.

Aan de men­sen van dag­je­ma­ken.nl voor­al te taak groe­pen te le­ren hoe je in beel­den een ver­haal ver­telt. „We le­ren men­sen hun rech­ter her­sen­helft aan te spre­ken, waar de cre­a­ti­vi­teit zit.” De mon­ta­ge neemt een pro­fes­si­o­ne­le edi­tor voor zijn re­ke­ning. “Ver­der moe­ten groe­pen al­les zelf doen. Onze men­sen zijn al­leen on­der­steu­nend. Een ca­me­ra­man zal uit­leg­gen hoe die ca­me­ra tech­nisch werkt, maar zich niet be­moei­en met het shot dat ver­vol­gens wordt ge­maakt. Tech­nisch is op het re­sul­taat wel wat af te din­gen, maar daar gaat het niet om.” Niet zel­den blij­ken men­sen on­ver­moe­de ta­len­ten te heb­ben. Dum­mer: „We ho­ren vaak op­mer­kin­gen als: Nooit ge­dacht dat Kees zo goed kon pre­sen­te­ren.”

Om­roep­ge­schie­de­nis

Hoe­wel dag­je­ma­ken.nl vrij strak­ke for­mats han­teert, is Dum­mer zelf juist ie­mand van nieu­we din­gen. Als stu­dent was hij mede-ini­ti­a­tief­ne­mer van een pop­po­di­um in Utrecht, voor pro­duc­tie­be­drijf NOB hielp hij la­ter in Am­ster­dam Stu­dio Plan­ta­ge op­zet­ten. In 1997 wil­de de VPRO daar een nieuw te­le­vi­sie­pro­gram­ma ma­ken: ’De we­reld vol­gens . . . .’. Op de punt­jes was de naam ge­dacht van een fic­tie­ve hoofd­re­dac­teur. „Bij al­ler­lei ak­ke­viet­jes in Stu­dio Plan­ta­ge werd des­tijds op mij een be­roep ge­daan. ‘Vraag maar aan Dum­mer’, heet­te het dan. Toen werd het: ’De we­reld vol­gens Dum­mer’.” Bui­ten de klei­ne kring pro­gram­ma­ma­kers wist nie­mand waar die naam van­daan kwam. Bo­ven­dien werd een klei­ne ca­mou­fla­ge-ac­tie op­ge­zet: de fic­tie­ve Dum­mer kreeg de voor­let­ters J.C.Th., ter­wijl de ech­te zich tooit met J.H.A.M. Een lol­lig krui­mel­tje om­roep­ge­schie­de­nis.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*