Commissariaat voor de Media vindt NPO begroting minder transparant

In een openbare brief aan Minister Slob heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) een reactie gegeven over de NPO Begroting voor 2020.

Het Commissariaat heeft naast een toezichthoudende taak, op grond van de Mediawet 2008 ook de taak om te adviseren over het beleid en de begroting van de landelijke publieke omroep. Het Commissariaat vervult deze taken vanuit de kernwaarden voor het mediabestel: de bescherming van de onafhankelijkheid, de pluriformiteit en de toegankelijkheid van het media-aanbod. Hiermee ondersteunt het Commissariaat de vrijheid van informatie. De Begroting 2020 hebben zij vanuit deze kernwaarden beoordeeld.

Nadat de NPO in de afgelopen jaren goede stappen had gezet op het gebied van transparantie, beoordeelde het Commissariaat vorig jaar de begroting voor 2019 als minder transparant. CvdM: ‘Hoewel de NPO in de Begroting 2020 deels gevolg heeft gegeven aan onze opmerkingen bij de begroting voor 2019, beoordelen wij de Begroting 2020 op andere onderdelen als minder transparant dan voorgaande jaren.’

Daarnaast constateren zij dat net als in de voorgaande jaren dat ook de Begroting 2020 weinig uitgewerkte plannen bevat voor het vergroten van de diversiteit. Ook merken zij op dat de NPO in de Begroting 2020 geen aandacht heeft voor de samenwerking in NLZIET. En ook hebben zij vraagtekens bij de uitwerking van de externe openheid van het publieke bestel.

Transparantie
De NPO geeft in haar begroting een doorkijk naar de financiën in 2024. Opvallend is volgens CvdM dat de NPO geen rekening houdt met de negatieve gevolgen voor het budget als gevolg van de implementatie van de Visiebrief, terwijl zij wel rekening houdt met het structureel door de regering beschikbaar stellen €40 miljoen per jaar. Dit is volgens hen niet consistent.

STER
De NPO spreekt de verwachting uit dat de netto-opbrengsten van de STER voor 2020 circa 180 tot 190 miljoen euro zullen bedragen. Allereerst merkt het CvdM in haar brief op dat de STER inkomsten in 2020 nog naar het ministerie gaan en dus niet naar de NPO. Daarnaast is het Commissariaat van oordeel dat dit zich niet verdraagt met het feit dat de programmering van de publieke omroepen los moet staan van commerciële belangen. ´Door een relatie te leggen tussen STER-opbrengsten en programmering wekt de NPO op zijn minst de indruk dat bij de programmering de STER-inkomsten een rol spelen´, aldus CvdM.

Diversiteit
Het Commissariaat heeft de afgelopen periode op verzoek van het ministerie onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de representatie van mannen en vrouwen in non-fictie televisieprogramma’s. In het onderzoek is gekeken naar hoe vaak mannen en vrouwen in beeld worden gebracht. Ook is onderzocht welke rol zij hebben in het televisieprogramma. Het onderzoek heeft tot doel de representatie van mannen en vrouwen op televisie in kaart te brengen. In november 2019 zullen de onderzoeksresultaten naar verwachting bekend worden gemaakt. 

Programmering
In de begroting 2020 gaat de NPO in op de externe openheid van het bestel. Aangegeven wordt dat het voor producenten een ingewikkeld proces blijft om programma’s bij de publieke omroep geplaatst te krijgen. ‘Meer inzicht in de programmatische wensen van de NPO zou daarbij volgens de organisatie kunnen helpen. Daarmee lijkt de NPO de eigen programmatische wensen als uitgangspunt te nemen’, aldus CvdM.   

VOD
In de begroting 2020 maakt de NPO volgens hen CvdM niet expliciet duidelijk welke VOD diensten zij in 2020 wil aanbieden, welke investeringen – en in het geval van NPO Start Plus ook welke opbrengsten – daarmee gemoeid zijn en wat de beoogde effecten daarvan zijn. CvdM is van oordeel dat de NPO daar transparant over dient te zijn. In de begroting voor 2019 gaf de NPO aan met commerciële partners te zullen blijven participeren en investeren in het samenwerkingsverband NLZIET. Wat opvalt is dat de NPO in de Begroting 2020 niet ingaat op deze samenwerking.

CvdM: ‘Om de internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden, hecht u – waar dat mogelijk is – veel belang aan samenwerking tussen Nederlandse media-instellingen. Uw voorganger heeft in zijn besluit tot goedkeuring van het aanbodkanaal NPO Start plus ook voorwaarden gesteld aan de samenwerking van de NPO in NLZIET’. 

Bron: Tweedekamer.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*